Rezervna sredstva

Rezervna sredstva

Rezervna sredstva

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu općinskih podsticaja sa “Transfera za razvoj
poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2022 godinu

U Budžetu Grada Zavidovići za 2022 godinu na poziciji Transfer za razvoj poljoprivrede
predviđena su sredstva u iznosu od 150 000,00 KM.

Programom utroška sredstava sa „Transfera za razvoj poljoprivrede“ planiranog u Budžetu
Grada Zavidovići za 2022 godinu utvrđene su vrste poljoprivredne proizvodnje za koje se
dodjeljuju bespovratna novčana sredstva (u daljem tekstu: općinski podsticaj), opći i posebni uslovi,
kriteriji i postupak dodjele, te prava i obaveze korisnika općinskih podsticaja.
1. Kriteriji za raspodjelu sredstava odobrenih Budžetom Grada Zavidovići, sa Transfera
za razvoj poljoprivrede, u iznosu od 150.000,00 KM
Grad Zavidovići će dati prioritet razvoju pojedinih grana poljoprivredne proizvodnje u
skladu sa Strategijom razvoja poljoprivrede 2018-2023, kao i u skladu sa ovogodišnjim
poskupljenjima repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, poskupljenja goriva, stočne hrane i
uopšte smanjenog životnog stanovništva podsticanje poljoprivredne proizvodnje se ogleda kroz
sljedeće modele:

2.9. Rezervna sredstva
Rezervna sredstva se mogu rasporediti na obavezu prema Federalnom ministarstvu poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva, za već stvorenu obavezu po podnešenim zahtjevima stranaka za uginuća
stoke i štete, kao i za podršku poljoprivrednicima za nepredviđene stavke iz ovog Programa a prije
svega za:
- Eventualne administrativne greške iz perioda dodjele podsticaja tokom 2021 godine,
- Iznenadna uginuća stoke kod poljoprivrednih proizvođača prijavljenih u RPG u Gradu
Zavidovići,
- Podrška za predato mlijeko u otkup radi nedovoljne podrške po istom osnovu u 2021 godini,
- Izložbe poljoprivrednih proizvoda i druge opravdane zahtjeve, na osnovu podnešenog plana
realizacije izložbe, izvještaja o realizaciji i finansijskog izvještaja sa priloženim računima za
dio nastalih troškova održavanja izložbi poljoprivrednih proizvoda.

OPĆI USLOVI:

- Da podnosilac zahtjeva za podsticaj ima prebivalište kao fizičko lice ili sjedište za pravna lica na
teritoriji Grada Zavidovići ili je vezan ugovorom za poljoprivrednike sa područja Grada
Zavidovići.
- Podsticaj mogu ostvariti sva pravna i fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih
gazdinstava i Registar klijenata kao nositelji poljoprivredne proizvodnje izuzetno i kao članovi
PPG-a umjesto nositelja.
- Podsticaj se može ostvariti samo za proizvodnje koje su prijavljene u RPG u Gradu Zavidovići
a koje se odnose na proizvodnju u stočarskoj ili biljnoj proizvodnji, ukoliko nije drugačije
naznačeno u javnom pozivu.
- Podsticaj ne mogu ostvariti lica koja su u ranijem periodu nenamjenski utrošila sredstva
za podsticaje dobijena od Grada, kao ni lica koja imaju bilo kakvih neizmirenih obaveza prema
Gradu Zavidovići, niti lica koja su ranije ostvarila podsticaj prevarom ili koja prijave za podsticaj
veći obim proizvodnje i veći broj grla stoke nego što stvarno posjeduju na gazdinstvu.
- Korisnici sredstava iz ovog programa, koji su pravna lica i obrtnici, dužni su dostaviti potvrdu
nadležne porezne uprave da nemaju dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza.
- Zahtjevi za podsticaj, sa propisanom dokumentacijom, dostavljaju se na protokol Grada
Zavidovići u roku koji će se utvrditi javnim pozivom.
- Svi korisnici podsticaja moraju dostaviti pismene dokaze o proizvodnji ili nabavci (račun, fiskalni
račun, ugovor, otpremnica, pismenu izjavu i slično), što je preciznije utvrđeno posebnim uslovima)

OBAVEZE SVIH KORISNIKA NAKON OSTVARIVANJA PODSTICAJA:
Svaki korisnik podsticaja dužan je dobijena sredstva namjenski iskoristiti. Ukoliko se
konstatuje da je korisnik podsticaja dobio sredstva na osnovu netačnih podataka ili ako su
nenamjenski utrošena, korisnik gubi pravo da konkuriše za bilo koju vrstu podsticaja u razdoblju od
pet godina, a nenamjenski utrošena ili prevarom dobijena sredstva će morati vratiti. Ovu kontrolu će
vršiti Komisija koju formira Gradonačelnik nakon dodjele podsticajnih sredstava.

Evidenciju svih korisnika podsticajnih sredstava iz budžeta Grada Zavidovići i podatke o
namjenskom utrošku sredstava će voditi Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i
komunalnih poslova.

Završne odredbe:
- Posebna Komisija imenovana od Gradonačelnika će odlučivati o usklađenosti zahtjeva sa javnim
pozivom, programom, izvršenim upisima poljoprivrednika, korisnika Programa, u RPG i RK i
prijavi poljoprivrednih površina u RPG i RK na koje se traži podsticaj , te će po nalogu
Gradonačelnika izvršiti obilazak terena i donijeti prijedlog Zaključka o isplati podsticaja.
- Sve evidencije o korisnicima podsticaja vodi Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i
komunalnih poslova.
- Ukoliko dođe do povećanja iznosa sredstava na tekućem transferu za razvoj poljoprivrede kroz
rebalans Budžeta Grada Zavidovići povećati će se iznosi sredstava i po stavkama za podrške iz
ovog Programa.
- Ukoliko se pojavi veći broj kandidata koji ispunjavaju uslove za podsticaje po određenim
modelima, ukupan iznos podsticaja predviđen programom dijeli se na ukupan broj prijavljenih
kandidata koji ispunjavaju uslove, tako da iznos podsticaja po jedinici mjere u tom slučaju može
biti i manji nego što je predviđen.
- Ukoliko određeni iznos podsticaja po nekom od modela ostane neiskorišten, Gradonačelnik
zadržava pravo preraspodjele novčane sume na neki od drugih modela podsticaja.
- Obrazac zahtjeva za podsticaje će izraditi nadležna služba Grada Zavidovići, a aplikanti će ga
moći preuzeti na info-pultu Grada Zavidovići.
- Općinski načelnik zadržava pravo da umanji iznos podsticaja po pojedinim ili svim modelima
ukoliko izvršenje budžeta bude manje od planiranog.
- Određuje se limit po jednom korisniku podsticaja od 2.000,00 KM kao maksimalni iznos za
ostvarivanje podsticajnih sredstava po svim modelima podsticaja iz Budžeta Grada Zavidovići za
2022. godinu.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu Grada Zavidovići i na službenoj web
stranici www.zavidovici.ba, zajedno sa dokumentacijom predati u na protokol Općine Zavidovići.
Zahtjevi se podsticaj se predaju od 04. Maja do 31. Maja 2022 godine.
Navedeni rokovi se ne odnose na tačke 2.8 i 2.9 iz ovoga javnog poziva.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede I
komunalne poslove, II sprat, kancelarija broj 204, svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati i na
kontakt telefon 032-206-737
Nepotpuni, neuredni, netačni i neblagovremeni zahtjve za podsticaj neće se uzimati u razmatranje.

Close