Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje 2022

Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje 2022

Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje 2022

 

 

JAVNI POZIV

ZA STJECANJE ZVANJA INSTRUKTORA

VOŽNJE MOTORNIH VOZILA

 

 1. Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno prijave na Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila ima osoba koja ispunjava sljedeće uslove:

 

 1. da ima, najmanje srednju stručnu spremu;
 2. da ima, najmanje tri godine, vozačku dozvolu one kategorije za koju polaže ispit;
 3. da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, ne starije od 12 mjeseci;
 4. da joj u posljednjh 5 (pet) godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom - uvjerenje ne smije biti starije od mjesec dana.

 

 1. Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz tačke I, svaki kandidat je dužan dostaviti sljedeće dokumente:
  1. dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stručne spreme (ovjerenu kopiju odgovarajuće diplome/svjedodžbe),
  2. ovjerenu kopiju vozačke dozvole,
  3. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom - ne starije od 12 mjeseci (original ili ovjerenu kopiju),
  4. uvjerenje da mu u posljednjih 5 (pet) godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom – ne starije od 1 mjeseca,
  5. dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 200 KM i dokaz o uplati troškova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM za svaku oblast pripremne nastave.

 

Izuzetno, kandidati koji polažu popravni ispit dužni su dostaviti sljedeće dokumente:

 1. ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilom – ako je predhodno dostavljeno uvjerenje starije od 12 mjeseci,
 2. uvjerenje da mu u posljednjih 5 (pet) godina nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom – ne starije od 1 mjeseca,
 3. dokaz o uplati troškova za popravni ispit u iznosu od 100 KM za svaki ispit koji ponovo polaže.

 

III. Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje  45 sati i to:

 • Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima - 15 sati,
 • Saobraćajna psihologija - 10 sati,
 • Pedagogija – 8 sati,
 • Metodika vožnje - 2 sata,
 • Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme - 10 sati.

 

 1. Ispit za instruktora vožnje obuhvata polaganje iz:
 • Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima - polaže se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 200 KM).
 • Saobraćajna psihologija - polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
 • Pedagogija - polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
 • Metodika vožnje - polaže se praktično (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
 • Poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme - polaže se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM).
 • Upravljanje motornim vozilom - polaže se praktično (za: A i B kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 150 KM, za: C kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 180 KM i za: D kategoriju i odgovarajuće potkategorije cijena ispita iznosi 210 KM.).

 

Cijena popravnog ispita za stjecanju zvanja instruktora vožnje motornih vozila iznosi 100 KM po jednom ispitu.

 

Kandidat za instruktora vožnje koji ima dozvolu instruktora vožnje odgovarajuće potkategorije/kategorije vučnog vozila, a polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, polaže samo odgovarajući ispit iz upravljanja motornim vozilom.

Kandidat za instruktora vožnje obavezno uz Prijavu za polaganje ispita za instruktora vožnje dostavlja dokaz o uplati troškova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima u iznosu od 200 KM i troškova za pripremnu nastavu, iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati, u iznosu od 50 KM za svaku oblast pripremne nastave.

Nakon položenog eliminatornog ispita/popravnog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima, kandidat koji želi nastaviti polaganje ispita je obavezan uplatiti preostali iznos novčanih sredstava.

Kandidat koji položi ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na cestama, a ne položi ispit iz nekih drugih oblasti iz člana 9. Pravilnika o stjecanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 15/07 i 41/07), može ponoviti polaganje ispita iz tih oblasti dva puta, a ako ni tada ne položi smatrat će se da nije položio ispit u cjelini.

Kandidat koji je tri puta polagao ispit iz nekih ispitnih cjelina a nije ga položio, može ponovo pristupiti polaganju ispita za instruktora vožnje istekom jedne godine od dana posljednjeg neuspjelog polaganja.

 

POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBOĐENI POLAGANJA DIJELOVA ISPITA

Diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer, nije obavezan obavljati osposobljavanje niti polagati ispite iz predmeta: saobraćajna psihologija i poznavanje motornih vozila uređaja i opreme.

Kandidat koji ima dozvolu instruktora vožnje određene kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje za drugu kategoriju, ne polaže ispit iz saobraćanjne psihologije i pedagogije.

Kandidat koji ima dozvolu vozača-instruktora B kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje A kategorije, ne polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme.

Kandidat koji ima dozvolu instruktora vožnje C1 ili C kategorije, prilikom polaganja ispita za instruktora vožnje D1 ili D kategorije, ne polaže ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i ispit iz poznavanje motornih vozila, uređaja i opreme.

Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1 ne polaže ispit za kategoriju B.

Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju C ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju C1 i B.

Kandidat koji ima položen ispit za instruktora vožnje iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju D ne polaže ispit za potkategoriju/kategoriju D1, C, C1 i B.

Kandidat za instruktora vožnje koji polaže ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, polaže ispit iz upravljanja motornim vozilom posebno za svaku kategoriju/potkategoriju.

 

Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom kandidat je dužan obezbijediti odgovarajuće vozilo koje ispunjava propisane tehničke uslove i standarde u pogledu dimenzija, mase, osovinskog opterećenja, uređaja i opreme, kako je to propisano članom 20. Pravilnika o sticanju zvanja vozača-instruktora motornih vozila (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, broj: 15/07 i 41/07).

 

Troškovi za polaganje ispita uključuju:

 • osposobljavanje putem pripremne nastave iz tačke III,
 • polaganje ispita iz tačke IV.

 

Uplata troškova iz tačke IV vrši se na:

Transakcijski račun Budžeta ZDK broj: 134-010-0000001672, kod IKB D.D. Zenica;

sa naznakom: uplata za stjecanje zvanja instruktora vožnje motornih vozila;

vrsta prihoda : 722611;

šifra opštine 103;

budžetska organizacija 2201001.

 

 1. Prijave na Javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz tačke II, mogu se dostaviti na adresu: Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona, ulica Kučukovići broj 2. Zenica, najkasnije do 20.10.2022. godine.

 

Prijavljivanje se vrši putem obrasca Prijave koji se može preuzeti na linku:   http://80.65.74.245:10084/eregistar/obrasci/MONKS.3.pdf

 

Pripremna nastava će se održavati u prostorijama Mješovite srednje škole Zenica, ul. Dr. Adolfa Goldbergera 10, Zenica, a prema rasporedu koji će biti istaknut na web stranici Zeničko-dobojskog kantona.

Nakon završene pripremne nastave obavit će se ispiti iz tačke IV.

 

Neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Ostale informacije mogu se dobiti na telefon broj: 032/465 - 968.

 Link poziva:

Javni poziv za stjecanje zvanja instruktora vožnje 2022 2.doc

Izvor:https://www.zdk.ba/

Close