Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu (“Službeni glasnik BiH” broj 56/22), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                      JAVNI KONKURS

 

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu

 

 

I Predmet javnog konkursa

 

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu ( u daljem tekstu: Odluka o kriterijima) (Prilog 7) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu, koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

 

 

II Sredstva

 

Sredstva za tekući grant "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini", u iznosu od 117.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2022.godinu, na poziciji “Tekući transferi i grantovi”.

 

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz područja inovatorstva i tehničke kulture putem javnog konkursa (u daljnjem tekstu: konkurs) i u skladu sa kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 4.000,00 KM a maksimalni do 20.000,00 KM.

 

 

III Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu imaju;

a) registrirani savezi i udruženja inovatora,

 

b) školske sekcije i organizacije tehničke kulture,

 

c) registrirane naučno-istraživačke organizacije,

 

d) inovacioni centri, te

 

e) inovatori-fizička lica koji su državljani Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) sa prijavljenim prebivalištem u BiH.

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu dobiti podršku samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

 

 

IV Izuzeće

 

Ako podnosilac zahtjeva do dana raspisivanja konkursa za 2022.godinu nije izvršio sve svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2022. godinu neće se razmatrati.

 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

 

 

V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinansiranje projekata koji daju na bilo koji način doprinos razvoju tehničke kulture i inovatorstva u BiH, te doprinose implementaciji strateških dokumenta u oblasti nauke i inovacija i to kroz:

 

a) podršku u provođenju aktivnosti udruženja i saveza inovatora i tehničke kulture u BiH;

 

b) podršku aktivnostima koje doprinose promociji inovatorstva i tehničke kulture u BiH;

 

c) podršku aktivnostima koje doprinose promociji domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;

 

d) podršku inovatorima-pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi prototipa;

 

e) podršku aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u privredi.

 

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

Iz sredstаva definiranih u članu 3. stav (1) Odluke o kriterijima, ne mogu se isplaćivati plaće, niti plaćati porezi i doprinosi na osnovu redovnih ličnih primanja.

 

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat ili druge aktivnosti unutar projekta, odnosno vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

 

Projekti sa kojima se aplicira se moraju odnositi na budžetsku godinu za koju je konkurs raspisan.

 

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:

 

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u BiH, te doprinos implementaciji strateških dokumenata u oblasti nauke i inovacija u BiH i implementaciji prioriteta Unije za inovacije, kroz:

1) Stvaranje inovacione baze, promocije značaja inovatorstva i tehničke kulture u društvu, transferu tehnologija, zaštita intelektualnog vlasništva,

 

2) Jačanje saradnje sa privredom kroz komercijalizaciju i primjenu inovativnih dostignuća,

 

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

 

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

 

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom i afirmiranje i angažman mladih,

 

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je dio Odluke o kriterijima, a koji obuhvataju:

 

a) tematske kriterije,

 

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

 

c) relevantnost projekta,

 

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

 

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

 

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

 

VII Potrebna dokumentacije i način dostavljanja

 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a)               aplikacioni obrazac, koji je dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original);

b) finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta (original);

 

c) aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od šest mjeseci (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa);

 

d) statut, samo za institute, udruženja, fondacije, u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta);

 

e) uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj) (kopija ovjerena od nadležnog organa);

 

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od nadležnog organa);

 

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcioni račun podnosioca projekta i da isti nije blokiran (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa); Dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

 

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava (original);

 

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2021. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija);

 

j) izjava podnosioca projekta, čija forma je dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena pečatom podnosioca projekta (original);

 

(2) Podnosilac projekta (inovator - fizičko lice), obavezno dostavlja dokumentaciju navedenu pod tač. a), b) i j), dokument iz tačke g) koji se odnosi na otvaranje žiro računa fizičkog lica, te dodatno dostavlja uredno potpisanu biografiju, potvrdu da je član nekog udruženja inovatora izdatu od tog udruženja u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, te potvrdu Instituta za intelektualno vlasništvo da je inovacija/ patent koji se predlaže za dodjelu sredstava, prihvaćen ili dokaz da je zahtjev za prihvatanje inovacije/patenta predat Institutu za intelektualno vlasništvo (ovjerena kopija).

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerirane, мože i ručno zbog priloga koji se računaju u ukupan broj stranica.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano neće se razmatrati i smatrat će se neurednom.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) dostavlja se u zatvorenoj koverti ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

 

“Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova BiH,

Trg BiH 1,

71000 Sarajevo".

 

 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

VIII Ostale napomene 

 

Odluka o rasporedu sredstava

 

Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

 

Obavještenja

 

Podnosioci, koji su učestvovali u konkursu, a čije prijave nisu stigle blagovremeno, koje su neuredne ili nepotpune, odnosno nisu ispunili kriterije o dovoljnom omjeru za vrednovanje i rangiranje podnesenih projekata, bit će obаviješteni putem službene internet stranice Ministarstva.

 

Podnosioci koji su učestvovali u konkursu, kojima su dodijeljena sredstva iz granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini" za 2022. godinu smatraju se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u "Službenom glasniku BiH" i na službenoj web stranici Ministarstva.

 

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

 

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u "Službenom glasniku BiH", zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

 

a) Revidirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Revidirani budžet projekta postaje dio ugovora i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

 

b) Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pisanim putem obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu sa zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

 

 

Izvještaj o utrošku sredstava

 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), a koji su dio Odluke o kriterijima.

 

Korisnik sredstava dužan je narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora ili do raspisivanja novog konkursa.

 

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovo područje. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

 

Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

 

Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od Ministarstva ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlaštenog organa.

 

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj o utrošku u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako se kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrde greške tehničke prirode, koje podrazumijevaju nepravilno popunjene Obrasce za izvještaje i slične tehničke greške, korisnik sredstava se obavještava pisanim putem, ili putem fax-a ili telefonom ili e-mailom, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavještenja. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako je nalaz nezavisne revizije negativan, odnosno utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava ili nije sačinjen na način definiran u članu 17. Odluke o kriterijima, prema korisniku sredstava preduzimaju se radnje u skladu sa stavom (11) člana 18. Odluke o kriterijima.

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

 

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

 

Obrazac za budžet (Prilog 2)

 

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu (Prilog 7)

Preuzeto sa mcp.gov.ba

Close