JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA” ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA” ZA 2022. GODINU

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA” ZA 2022. GODINU

BOSNA I HERCEGOVINA

MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA

Na osnovu člana 9. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2022. godinu, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                                       JAVNI POZIV

ZA DODJELU SREDSTAVA NAMIJENJENIH ZA TEKUĆI GRANT “SUFINANSIRANJE SPORTSKIH MANIFESTACIJA” ZA 2022. GODINU

I Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2022. godinu.

II Korisnici sredstava

(1)   Pravo na dodjelu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu imaju:

 

a)      Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

b)      Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine,

c)      Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini,

d)      Sportski savezi registrovani u Bosni i Hercegovini,

e)      Sportski savezi osoba sa invaliditetom registrovani u Bosni i Hercegovini,

f)       Sportski klubovi u Bosni i Hercegovini, koji organizuju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama i

g)      Pravna lica u oblasti sporta u svrhu sufinansiranja infrastrukturnih radova na sportskim objektima, koji će direktno doprinijeti održavanju sportskih aktivnosti za koje apliciraju.

 

(2)   Sredstvima namjenjenim za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu sufinansirat će se i podržati projekti u oblasti sporta u skladu s kriterijima navedenim u članu 4. Odluke o kriterijima za raspored sredstava namijenjenih za tekući grant “Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2022. godinu (“Službeni glasnikBiH”, broj 56/22).

 

(3) Sportski subjekti iz tač. a), b), c), d), e), f) i g) mogu aplicirati s jednim projektom u okviru ovog granta.

 

(4)   Sportski subjekti koji organizuju međunarodna takmičenja u Bosni i Hercegovini trebaju priložiti saglasnost Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), a u skladu sa članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 102/09 i 66/16).

 

 

 

III Izuzeće

 

(1) Na dodjelu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija"  za 2022. godinu nemaju pravo:

a) Sportski subjekti koji su u posljednje tri godine bili korisnici sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" a nisu izvršili svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora s Ministarstvom;

b) Izuzeće se odnosi i na ovlašteno lice koje je zaključilo ugovor u ime određenog sportskog subjekta koji nije ispunio svoje obaveze iz ugovora zaključenog s Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev sportskog subjekta koji aplicira za sredstava na osnovu objavljenog javnog poziva, ako se to lice javi kao ovlašteno lice;

c) Sportski subjekti koji nemaju prethodno izdatu saglasnost Ministarstva u skladu s članom 54. Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini;

d) Ako subjekt aplicira za više od jedne međunarodne sportske manifestacije njegova aplikacija će biti odbačena.

(2) Sportski subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način krše odredbe Olimpijske odnosno Paraolimpijske povelje i Evropske povelje o sportu.

(3) Iz sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu neće se sufinansirati obaveze nastale na osnovu profesionalnih ugovora između sportskog subjekta i sportista odnosno sportistkinja.

(4) Iz sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu neće se sufinansirati obaveze nastale na osnovu priprema takmičara, kako u individualnim tako i u kolektivnim sportovima.

(5) Jedno fizičko lice se može pojaviti kao ovlašteno lice u samo jednom sportskom subjektu. Ako se jedno lice pojavi kao ovlašteno lice u više sportskih subjekata koji apliciraju za dodjelu sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu, Komisija će odbaciti svaku podnesenu prijavu sportskih subjekata u kojima se to licepojavljuje kao ovlašteno/odgovorno lice.

 

 

IV Kriteriji za vrednovanje podnesenih prijava korisnika sredstava

 

Sredstva namjenjena za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu, dodjeljivat će se prema sljedećim kriterijima:

1) Mjera u kojoj projekat doprinosi razvoju vrhunskog sporta;

2) Značaj projekta;

3) Broj učesnika uključenih u projekat i rodnu zastupljenost;

4) Ostvareni sportski rezultati u prethodnom periodu;

 

(5) Broj članova koje podnosilac zahtjeva okuplja (Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, Sportski savezi registrovani u Bosni i Hercegovini, Sportski savezi osoba sa invaliditetom registrovani u Bosni i Hercegovini).

 

V Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

(1) Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) OBRAZAC A

b) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacioni broj) (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa);

c) Aktuelni izvod iz registra nadležnog organa, ne stariji od šest mjeseci (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa) i rješenje o razvrstavanju prema djelatnosti  izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku;

d) Potvrda banke o postojanju transakcionog računa na ime sportskog subjekta ne starija od 30 dana, (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa), kao i dokaz da račun nije blokiran;

e) Finansijski plan projekta na Obrascu B - s taksativno navedenim troškovima (potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom podnosioca zahtjeva). U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora;

f) Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a/FIA-e) (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa);

g) Izjava podnosioca prijave potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom podnosioca prijave kojom potvrđuje da dodijeljena sredstva iz ovog granta neće koristiti za finansiranje obaveza nastalih na osnovu profesionalnih ugovora sa sportistima/sportistkinjama;

h) Sportski klubovi u Bosni i Hercegovini koji organizuju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama, da dostave potvrdu da su članovi matičnog sportskog saveza registrovanog u Bosni i Hercegovini;

i) Izjava podnosioca prijave, čija forma je dio ovog javnog poziva (Prilog 1.), potpisana od ovlaštenog lica i ovjerena pečatom podnosioca prijave;

j) Ako traženu dokumentaciju potpisuje lice koje nije ovlašteno, obavezno je priložiti punomoć.

(2) Aplikacijski obrazac (OBRAZAC-A), Finansijski plan projekta - budžet (OBRAZAC-B), Evaluacioni obrazac (OBRAZAC-C), Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava (OBRAZAC-D) i Obrazac za narativni izvještaj (OBRAZAC-E) su dio ovog javnog poziva.

(3) Dokumentacija od tačke a) do tačke j) se dostavlja navedenim redoslijedom i mora biti uvezana u cjelinu i popunjena elektronski, a svaka stranica ručno numerisana s parafom i pečatom.

(4) Dokumentacija koja ne bude dostavljena redoslijedom definisanim tačkom 3 neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

 

(5) Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane i bit će odbačene.

 

(6) Zahtjevi sa navedenom dokumentacijom dostavljaju se putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, u zapečačenim kovertama, na adresu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo, sa naznakom “NE OTVARATI” i punim nazivom javnog poziva na koji se dostavlja prijava: Sufinansiranje sportskih manifestacija” za 2022. godinu.

 

(7) Obavještenje o Javnom pozivu se objavljuje u dnevnim novinama: “Dnevni list”, “Nezavisne novine” i “Dnevni avaz”, a tekst Javnog poziva se objavljuje na web stranici Ministarstva i isti ostaje otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

VI Obaviještenja

 

(1) Podnosioci, koji su učestvovali u pozivu, a čije prijave nisu stigle blagovremeno, koje su neuredne ili nepotpune, odnosno nisu ispunili kriterije u dovoljnom omjeru za vrednovanje rangiranje podnesenih projekata, bit će obaviješteni putem službene internet stranice Ministarstva.

(2) Podnosioci, koju su učestvovali u pozivu, kojima su dodijeljena sredstva iz granta “Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2022. godinu smatraju se obaviještenima objavljivanjem odluke o rasporedu sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internet stranici Ministarstva.

 

 

VII Ostale napomene

 

(1) Ukupna raspoloživa sredstva namijenjena za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu utvrđena su Zakonom o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2022. godinu u iznosu od 1.342.000,00KM.

 

(2) Od ukupnog iznosa raspoloživih sredstava namijenjenih za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu, izdvojit će se sredstva:

a) Olimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Paraolimpijskom komitetu Bosne i Hercegovine, Specijalnoj olimpijadi u Bosni i Hercegovini, Sportskim savezima registriranim u Bosni i Hercegovini i Sportskim savezima osoba s invaliditetom registrovanimu Bosni i Hercegovi sredstva u iznosu od 600.000 KM.

b) Sportskim klubovima, koji organizujuili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama sredstva u iznosu od 400.000 KM.

c) Infrastrukturni radovi na sportskim objektima koji će direktno doprinijeti održavanju sportske aktivnosti u iznosu od 342.000 KM.

 

(3) Sredstvima tekućeg granta sufinansirat će se isključivo aktivnosti navedene u Obrascu B, koji je sastavni dio ovog javnog poziva.

 

(4) Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt; dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

(5) Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za predloženi projekat i nije dozvoljeno vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava i samog projekta.

(6) Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a najveći iznos koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 50.000,00 KM i to:

a) Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Paraolimpijski komitet Bosne i Hercegovine, Specijalna olimpijada u Bosni i Hercegovini, sportski savezi u Bosni i Hercegovini i sportski savezi osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini registrovani u skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini i uvedeni u Registar pravnih i fizičkih lica u oblasti sporta na nivou Bosne i Hercegovine kod Ministarstva, mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 50.000,00 KM;

b) Sportski savezi u Bosni i Hercegovini i sportski savezi osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini registrovani u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama u Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 45.000,00 KM;

c) Sportski savezi registrovani na nivou entiteta i sportski savezi osoba s invaliditetom registrirani na nivou entiteta mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 15.000,00 KM;

d) Sportski klubovi koji organiziraju sportske manifestacije međunarodnog karaktera u Bosni i Hercegovini ili učestvuju na istim van Bosne i Hercegovine mogu aplicirati na iznos od 5.000,00 KM do 10.000,00 KM;

e) Pravna lica u svrhu sufinansiranja infrastrukturnih radova na sportskim objektima, koji će direktno doprinijeti održavanju sportskih aktivnosti za koju apliciraju mogu aplicirati za iznos od 5.000,00 KM do 30.000,00 KM.

(7) Sredstvima namijenjenim za tekući grant "Sufinansiranje sportskih manifestacija" za 2022. godinu finansiraju se projekti korisnika sredstava koji će se realizovati u 2022. godini, s izuzetkom zimskih sportova čija realizacija može trajati do 30. aprila naredne godine.

(8) Ako matična sportska federacija izmjeni unaprijed definisan datum održavanja sportske manifestacije za čiju realizaciju su korisniku dodijeljena sredstva, korisnik sredstava je dužan obavijestiti Ministarstvo pisanim putem o razlozima pomjeranja i novom terminu održavanja iste sportske manifestacije. Uz obavještenje, potrebno je da korisnik sredstava priloži odgovarajući dokaz, na osnovu kojeg Ministarstvo izdaje novu saglasnost.

 

(9) Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u "Službenom glasniku BiH", zaključiti ugovor kojim će biti definisana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

(10) Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim i usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstvima, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a) Korigovani budžet usklađen s odobrenim sredstvima postaje dio ugovora koji će ministarstvo zaključiti s korisnikom sredstava i isti mora biti potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom.

b) Prilikom sačinjavanja korigovanog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

(11) U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno- finansijskim dokazima.

(12) Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

(13) Ako korisnik sredstava ne prihvati uslove propisane ugovorom iz ovog člana gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

 

(14) Korisniku sredstava nije dozvoljeno korištenje naziva Ministarstva bez prethodne pisane

saglasnosti Ministarstva.

 

(15) Korisnici sredstava navedeni pod tačkom II, dužni su Ministarstvu dostaviti Finansijski izvještaj i Narativni izvještaj, najkasnije u roku od godinu dana od dana potpisivanja ugovora ili do raspisivanja novog javnog poziva.

 

(16) Ako Komisija za kontrolu finansijskog izvještaja ustanovi da korisnik sredstava nije dostavio izvještaje, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava Ministarstvo će pokrenuti postupak pred nadležnim organom i zabranjuje se prijavljivanje istom na javne pozive koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

(17) Korisnik sredstava je dužan voditi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identifikovati.

 

(18) Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji regulišu ovo područje. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

(19) Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od Ministarstva ili bilo kog drugog organa koji ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kog drugog zakonom ovlašćenog organa.

(20) Korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i priložiti Izjavu o transparentnom utrošku sredstava.

(21) Korisnici sredstava koji su sufinansirani iznosom od 20.000,00 KM i više dužni su pozvati predstavnike Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine na jednu od odobrenih aktivnosti.

(22) Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više, dužni su angažovati nezavisnu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 – Dogovorene procedure, gdje se od revizora zahtjeva da provede "Procedure verifikacije troškova projekta" i dostavi "Izvještaj o stvarnom nalazu – Report of factual findings" .

(23) Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta s kojim apliciraju na javni konkurs.

 

(24) Korisnik može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu i Odluka o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2022. godinu mogu se preuzeti na sljedećem linku:

 

www.mcp.gov.ba

 

 

OBRAZAC – A

OBRAZAC – B

OBRAZAC – C

OBRAZAC – D

OBRAZAC – E

Prilog 1. – Izjava

 

 

 

 

Odluka o kriterijima za raspored sredstava namjenjenih za tekući grant „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2022. godinu

 preuzeto sa mcp.gov.ba

Close