POZIV ZA PRIJAVU: Alma Ras će finansijski podržati projekat značajan za zaštitu životne sredine

POZIV ZA PRIJAVU: Alma Ras će finansijski podržati projekat značajan za zaštitu životne sredine

POZIV ZA PRIJAVU: Alma Ras će finansijski podržati projekat značajan za zaštitu životne sredine

POZIV ZA PRIJAVU: Alma Ras će finansijski podržati projekat značajan za zaštitu životne sredine

Nakon što smo prošle godine objavili prvi poziv za prijavu eko projekata i ove godine nastavljamo u istom smjeru. Kako smo poznati kao kompanija koja svoje poslovanje nastoji uskladiti sa zaštitom okoliša, cilj projekta jeste podržati ideju od koje će društvo imati korist, te podstaći i druge sudionike u procesu da izravno doprinesu zaštiti i očuvanju okoliša .  Prednost će imati ona udruženja čije ideje budu održive i s dugoročnijim pozitivnim efektima.

Prijavom na poziv i popunjavanjem aplikacije, sva udruženja, NVO ili javne ustanove imaju mogućnost predložiti svoje projekte koje će Alma Ras finansijski podržati. Ukoliko kompanija Alma Ras ocijeni da je za jedan projekat potrebno više sredstava, tada će umjesto raspoređivanja troškova na tri granta raspodijeliti na dva ili na jedan. Rok za prijavu je do 31. jula, 2022.
Prijavni obrazac možete pronaći ispod, a za dodatne informacije, ukoliko su vam potrebne,  pošaljite upit na email adresu: cuvajmookolinualmaras@gmail.com

Zahvaljujući ovoj ideji, prethodne godine uspješno su implementirana tri projekta, ukupne vrijednosti 15.000 KM i to:

• Izgradnja eko učionice za područnu školu u Misoči,
• Uređenje parka ispred J.U. Opće bolnice Bugojno i
• Uređenje pješačke staze, te postavka klupa s motivacionim porukama na izletište iznad Olova

 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, kriteriji i način dodjele finansijskih sredstava u okviru EKO projekta koji organizuje Alma Ras d.o.o. sa partnerima projekta.

1. CILJEVI PROJEKTA

Cilj ovog projekta jeste dodjela sredstava za finansiranje EKO projekta kao društveno korisnog projekta.

2. PODRŠKA

Dodjeljujemo tri (3) granta u vidu bespovratne finansijske podrške u iznosima od:

 •  5.000 KM – 1 grant
 •  5.000 KM – 1 grant
 •  5.000 KM – 1 grant

Grantovi će biti dodjeljeni za najbolje ocijenjene poslovne ideje.

3. KORISNICI

U ciljne korisnike podsticaja spadaju udruženja, JU, neprofitne organizacije, koji svoje prijave dostave u periodu od 8. juna do 31. jula, 2022. godine.

Za ona udruženja koji već posjeduju vlastiti obrt/biznis i imaju ideju koja će unaprijediti njihovo poslovanje najbitnije je sljedeće:

 • da je osnivač/vlasnik državljanin BiH;
 • da u potpunosti popuni obrazac dostupan na www.alma-ras.com;
 • da je aktivno udruženje/NVO

4. NAČIN OCJENJIVANJA

Uvid u pristigle prijave imat će žiri imenovan od strane organizatora.
Prilikom odabira u obzir će se uzimati i bodovati:

 • Kvalitet poslovne ideje
 • Održivost poslovnog poduhvata
 • Inovativnost
 • Finansijski proračun

Nakon predselekcije, finansirane će biti tri najbolje ideje za pokretanje ili unapređenje biznisa. Pet prijedloga koje prema mišljenju žirija sakupe najviše bodova bit će objavljeno na zvaničnoj Alma Ras web i Facebook stranici i za iste će se moći online glasati. Raspodjela sredstava ovisit će o broju sakupljenih glasova.

Lični podaci će se koristiti u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i neće biti objavljeni prije nego aplikanti daju saglasnost.
Aplikanti koji prođu predselekciju i uđu u krug online glasanja trebaju dostaviti sljedeće podatke: kratko predstavljanje djelatnosti u kojoj djeluju, zašto baš njihova ideja treba dobiti glas – maksimalno dvije rečenice.
Podaci će se koristiti isključivo u svrhu kreiranja materijala za objavu u online formi za glasanje.

5. PREDMET FINANSIRANJA

Projektom je moguće planirati finansiranje troškova poput:

 • kupovina opreme
 • kupovina alata, mašina, repromaterijala i sl.

Fakture će glasiti na kompaniju Alma Ras.

Projektom nije moguće planirati finansiranje direktnih troškova poslovanja poput:

 • troškovi plata i doprinosa;
 • troškovi komunalija;
 • troškovi električne energije;
 • troškovi telefona;
 • troškovi zakupa poslovnog prostora;
 • troškovi obuka i edukacija;
 • troškovi noćenja i puta

Iz sredstava poticaja neće se finansirati troškovi koji su nastali prije odabira korisnika i potpisivanja ugovora sa istim.

6. PRIJAVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prijava na Projekat mora sadržavati:

1. Popunjen prijavni obrazac
2. Izvadak iz registra udruženja (ne stariji od tri godine) ili aktuelni izvod iz sudskog registra za JU

Aplikanti koji ostvare pravo na podršku u obavezi su dostaviti:

1. Predračun, račun, ugovor ili druga dokumentacija koja je predmet finansiranja
2. Dodatnu dokumentaciju ukoliko se tokom realizacije pojavi potreba, a sve u skladu sa dogovorom na relaciji kompanija Alma Ras d.o.o. i partneri i korisnika sredstava.

7. DINAMIKA I ROKOVI

Predviđeni vremenski okvir za realizaciju aktivnosti je sljedeći:
• Poziv ostaje otvoren od 8. juna do 31. jula.
• Do 5. augusta pristigle prijave ocjenjivat će stručni žiri.
• Dana 8. augusta u 11:00h tri najbolje ideje za pokretanje/unapređenje biznisa bit će objavljeno na zvaničnoj web i Facebook stranici. Za objavljene ideje će biti omogućeno online glasanje.
• Dana 14. augusta u 9:00h završava online glasanje
• Dana 15. augusta u 11:00 bit će objavljena konačna raspodjela sredstava
• Dana 18. augusta u 12:00 bit će organizovana dodjela sredstava i press konferencija
• Do 31. augusta Alma Ras će uplatiti dogovorena sredstva.
• Do 30. septembra očekuje se implementacija projekata koji su odobreni
• Kompanija Alma-Ras d.o.o. zadržava pravo da bude direktno uključena u monitoring i to na način da dodjelu sredstava vrši tek nakon što aplikant ispuni uslove (dostavi potrebnu dokumentaciju navedenu u poglavlju 6.).

8. DODATNE INFORMACIJE

U slučaju pitanja i dodatnih informacija upite slati na mail adresu: cuvajmookolinualmaras@gmail.com
ili pozvati na broj telefona 061 475 576.

Kompanija Alma-Ras d.o.o. zadržava pravo da proširi Pravilnik ukoliko se u vremenu dok je otvoren poziv dođe do zaključka na osnovu upita zainteresovanih aplikanata, da postoje stavke koje su dvosmislene. Sve izmjene Pravilnika bit će objavljene na zvaničnoj web stranici sa tačno navedenim izmjenama.

Ukoliko kompanija Alma Ras ocijeni da je za jedan projekat potrebno više sredstava, tada će umjesto raspoređivanja troškova na tri granta raspodijeliti na dva.

Izvor: https://www.alma-ras.com/

 

Prijava za eko projekat

Close