PONOVNI JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture

PONOVNI JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture

PONOVNI JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu sredstava poticaja namijenjenih subvencioniranju projekata turističke infrastrukture i suprastrukture

Pozivaju se općine/gradovi, udruženja i fondacije registrovani prema Zakonu o udruženjima i
fondacijama ("Službene novine Federacije BiH", broj: 45/02), čije dominantne aktivnosti su vezane za
djelatnosti turizma na području Zeničko-dobojskog kantona, i privredni subjekti (pravna i fizička lica)
definisani članom 2. Zakona o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog
kantona“, broj: 7/16 i 7/20), sa sjedištem u Zeničko-dobojskom kantonu i registrovanom šifrom osnovne
djelatnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva, da za projekte:

a) uređenje, izgradnja i obnova objekata javne turističke infrastrukture i suprastrukture i/ili rekreacijskih
i drugih turističkih sadržaja na području Zeničko-dobojskog kantona:
- kupališta i plaže na rijekama i jezerima,
- turistički informativni centri,
- odmorišta pored puteva,
- otvoreni objekti sportske rekreacije i rekreacije za djecu,
- male vještačke akumulacije sa kupalištem,
- zabavno rekreativne staze i puteve (trim staze, staze zdravlja, vidikovci, panoramski putevi,
biciklističke staze, ski staze, pješačke staze, i slično),
- objekti za predah i kraće zadržavanje turista,
- kućice za organizaciju vjerskih i novogodišnjih praznika,

b)uređenje, izgradnja i obnova objekata turističke infrastrukture i suprastrukture i/ili rekreacijskih i
drugih turističkih sadržaja na području Zeničko-dobojskog kantona:
- ugostiteljski kapaciteti, smještajni kapaciteti, rekreacijski i drugi turistički sadržaji,

 

 

Krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 02.09.2022. godine.

Close