Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica-2023

Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica-2023

Oglas o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći u stambenom zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica-2023

O G L A S
o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčanih sredstava na ime pomoći u stambenom
zbrinjavanju branilaca i članovima njihovih porodica

I. Predmet Oglasa
Obavještavaju se branioci i članovi njihovih porodica koji imaju prebivalište na području Zeničkodobojskog kantona (u daljem tekstu: Kanton), Grada/Općine ________, kao i povratnici u Republiku
Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite u gradovima/općinama Kantona
_______ i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u gradovima/općinama Kantona
__________, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu jednokratnih, bespovratnih
novčanih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja
u svrhu:
1) izgradnje stambenog objekta s ciljem trajnog stambenog rješavanja;
2) kupovine individualnog stambenog objekta ili stana na osnovu ugovora zaključenog u 2022. ili
2023.godini;
3) prilagođavanja stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim
procentom invalidnosti 70% V grupe i više, a što će Komisija Ministarstva cijeniti po
pojedinačnim zahtjevima;
4) sufinansiranja izdavanja dozvola za gradnju i sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;

II. Pravo na pomoć u stambenom zbrinjavanju, odnosno rješavanju stambenog pitanja po Oglasu
branioci i članovi njihovih porodica ostvaruju pod posebnim uvjetima i to da:
1) imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje 3 (tri) godine neprekidno do
dana ponošenja zahtjeva, osim povratnika u Republiku Srpsku;
2) nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine;
3) posjeduju valjanu dokumentaciju za izgradnju ili kupovinu stambenog objekta,
prilagođavanje stambenog objekta posebnim potrebama ratnih vojnih invalida sa utvrđenim
procentom invalidnosti 70% V grupe i više ili sufinansiranje izdavanja dozvole za gradnju i
sufinansiranja legalizacije stambenog objekta;
4) nisu bili korisnici nepovratnih sredstava Federalnog, Kantonalnog ili gradskog/općinskog
budžeta, donatorskih i ostalih sredstava dodjeljenih u svrhu stambenog zbrinjavanja u iznosu
većem od 5.000,00 KM;
5) nisu izvršili zamjenu, prodaju ili poklon stambenog objekta u ličnom ili vlasništvu članova
zajedničkog domaćinstva;
6) oni i članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji
obavljaju privrednu ili drugu djelatnost, registrovanog kao privredno društvo;
7) ukupna primanja domaćinstva demobiliziranog branioca i ratnog vojnog invalida sa stepenom
invalidnosti od 20% do 60% ne prelaze iznos prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2022. godini prema podacima Zavoda za statistiku Federacije Bosne i
Hercegovine i isti iznosi 1.114,00 KM.
Napominjemo, da se smislu Uredbe smatra se da je stambeno zbrinuto lice koje u ličnom vlasništvu,
vlasništvu bračnog druga ili bilo kojeg člana porodičnog domaćinstva posjeduje stambeni objekat sa
minimalnim uvjetima stanovanja.

Podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na ovaj vid pomoći moguće je samo na propisanom
obrazcu, a u roku od 18 (osamnaest) dana, od dana objavljivanja Oglasa u sredstavima
informisanja i na oglasnoj ploči Grada/Općine, tj. od 15.05.2023.god. (ponedjeljak) do
02.06.2023. godine (petak), kada je i posljedni dan za podnošenje, odnosno prijem zahtjeva.

oglas_stambeno_zbrinjavanje_branilaca_clanova_porodica_2023.pdf

Izvor: https://zdk.ba/

Close