Lista prijava koje ne ispunjavaju uslove po javnom pozivu iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11– Ured premijera Budžeta ZDK za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi"

Lista prijava koje ne ispunjavaju uslove po javnom pozivu iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11– Ured premijera Budžeta ZDK za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi"

Lista prijava koje ne ispunjavaju uslove po javnom pozivu iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11– Ured premijera Budžeta ZDK za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi”

U skladu sa Javnim pozivom Ureda premijera iz Programa utroška finansijskih sredstava sa razdjela 11 – Ured premijera, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ objavljenog 17.04.2023.godine, šef Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona je u skladu sa Pravilnikom o posptupku dodjele sredstva s pozicije Ureda premijera Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-02-4056/23 rješenjem imenovao Komisiju broj: 02-02-4056-2/23, koja je zaključno sa 31.05.2023.godine okončala pregled pristiglih prijava, te Uredu premijera dostavila listu aplikanata koji ne ispunjavaju uslove.

Lista se nalazi u prilogu, te svaki aplikant ima pravo podnijeti žalbu Uredu premijera Zeničko-dobojskog kantona u roku od 8 dana, a zaključno sa 16.06.2023.godine putem pisane pošte na adresu: Kučukovići broj 2. 72000 Zenica ili lično na pisarnicu Kantona na navedenoj adresi.

Izvor: https://zdk.ba/

Close