Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva

Konkurs Balkan 2022: Sufinansiranje projekata međunarodnih organizacija, javnih subjekata i civilnog društva

Komitet ministara odobrio je 15. juna „Odluku o odobrenju i produžetku međunarodnih misija 2022“, kojom se za zemlje Zapadnog Balkana izdvaja iznos od 1,5 milion eura za doprinos procesima stabilizacije u regionu i napretku procesa pristupanja EU. Shodno tome, iz ovih sredstava biće sufinansirane javne i privatne projektne inicijative koje imaju za cilj jačanje demokratskih institucija i podršku procesima pomirenja u regionalnom kontekstu Zapadnog Balkana.

 

A. Za projekte javnih subjekata iz Italije, stranih država ili međunarodnih organizacija, način podnošenja prijedloga sadržan je u čl. 4 „Uredbe o kriterijumima 2022“, dostupnoj na institucionalnoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i međunarodne saradnje (MAECI), u odjeljku transparentnost (pod „DGUE“):

https://www.esteri.it/mae/resource/atti_concessione/CM_16342.pdf

Sredstva izdvojena za projekte javnih subjekata i međunarodnih organizacija iznose 1.250.000 eura. Zahtjevi za sufinansiranje, u granicama i uz formalnosti utvrđene Uredbom o kriterijumima, moraju biti dostavljeni Generalnoj direkciji za Evropu i međunarodnu komercijalnu politiku, direktno ili posredstvom ove ambasade, do 30. novembra 2022. godine.

 

B. Subjekti civilnog sektora, odnosno privatni italijanski i strani neprofitni subjekti, mogu podnijeti zahtjev za sufinansiranje u vezi sa inicijativama za mir i stabilizaciju Zapadnog Balkana u skladu sa čl. 5 „Uredbe o kriterijumima 2022“, „Odlukom o pokretanju postupka“ i „Javnim pozivom – Konkurs Balkan 2022“, dostupnim na institucionalnoj stranici MAECI, u odjeljku transparentnost (pod „DGUE“):

https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/sovvenzioni_contributi_sussidi_vantaggi_economici/criterimodalita/

Javni poziv – Konkurs Balkan 2022. reguliše javnu proceduru evaluacije i odabira projekata koje predlažu privatna lica, pri čemu se za sufinansiranje projekata koji se smatraju vrijednim izdvaja ukupan iznos od 250.000 eura.

Prijedlozi projekata moraju biti u skladu sa pravilima za podnošenje, koja su navedena u Pozivu, i pristići u Generalnu direkciju za Evropu i međunarodnu komercijalnu politiku do 30. septembra 2022. godine.

Na kraju procedure evaluacije, odabrani projekti dobiće maksimalan iznos od 30.000 eura, a sufinansiranje ni u kom slučaju ne može da pređe 90% budžeta projekta.

Prilozi:

DM 3110_26. Uredba o pokretanju privatnog postupka

DM 3110_19. Uredba Kriteriji 2022

Konkurs Balkan 2022 (ITA)

Konkurs Balkan 2022 (prevod na engleski)

Aneks A - aplikacija za grant

Aneks A1 - Application FormAneks A1 - Application Form

Aneks A2 - Budžet

Aneks B - Samoovjerena ovjerena kopija originala

Aneks C - Originalna prateća izjava

Aneks D - Izjava o relevantnosti troškova za projekat

 

Izvor: Ambasada Italije u Sarajevu

Close