JAVNI POZIV za učeśće u Programu Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

JAVNI POZIV za učeśće u Programu Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

JAVNI POZIV za učeśće u Programu Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu“

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje javni poziv za Prikupljanje Prijava za odabir korisnika nepovratnih finansijskih sredstava, u skladu sa Programom “Zapošljavanje povratnika u maloj privredi za 2022 i 2023. godinu.

II — PRAVO NA DODJELU SREDSTAVA
(1)Pravo na dodjelu sredstava imaju sljedeća pravna i fizička lica koja su osnovana kao
poslovna, odnosno su osnovana sa ciljem ostvarivanja profita vršenjem registrirane
djelatnosti:

a) Privredni subjekti registrirani po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i
Hercegovine: mikro, mala i srednja preduzeća, koja danom apliciranja u radnom
odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 15 zaposlenika i koja će zaposliti
minimalno jednog a najviše pet (5) novih zaposlenika iz kategorije povratnika,
na osnovu ovog Programa.

b) Obrtnici (fizička lica), poslovna udruženja, zadruge i zadružni savezi, registrirani
po važećim zakonskim propisima na teritoriji Bosne i Hercegovine, koji danom
apliciranja u radnom odnosu imaju minimalno jednog a maksimalno 10
zaposlenika, i koji će zaposliti minimalno jednog a najviše pet (5) novih
zaposlenika iz kategorije povratnika, na osnovu ovog Programa.

(2)Pravo na dodjelu sredstava imaju poslovni subjekti iz stava (1) ove tačke ako imaju sjedište
ili registrovanu poslovnu jedinicu na području:
a) Entiteta Republika Srpska;
b) Distrikta Brčko;
c) Općina entiteta Federacija Bosna i Hercegovina: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac,
Čelić, Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH,
Pale FBiH, Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar,
Glamoč, Kupres, Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim,
Busovača, Fojnica, Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak,
Doboj Jug, Olovo, Vareš, Zavidovići i Žepče.

III - NAMJENA UTROŠKA SREDSTAVA
(1) izgradnju, obnovu i rekonstrukciju poslovnih objekata, kupovinu nekretnina potrebnih
za obavljanje poslovne djelatnosti, nabavku osnovnih sredstava, nabavku opreme i
alata, ulaganje u obrtna sredstva do 20% od ukupnog odobrenog iznosa korisniku od
strane Ministarstva;
(2) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom 1. ovog
člana smatra se nenamjenskim.

IV - CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI
(1) Ekonomska održivost povratnika kroz zasnivanje radnog odnosa
(2) Pravna i fizička lica koji budu korisnici Programa, status zaposlenika iz kategorije
povratnika će dokazivati sljedećim dokumentima, koje će nakon potpisivanja ugovora
i zapošljavanja istih, biti u obavezi dostaviti ministarstvu:
- Potvrda/Uvjerenje nadležnog organa o statusu povratnika, original ili ovjerena kopija, ne starija od 30 dana (iznimno će se uvažiti i lična izjava povratnika uz potvrdu općine koja
nije u mogućnosti izdati potvrdu/uvjerenje);
- lzvještaj iz CIPS evidencije o stalnom mjestu prebivališta, ne stariji od 30 dana.
- Lista osiguranih lica za obveznika izdata od nadležne Poreske uprave.
(3) Korisnici pomoći su dužni novouposlene radnike/povratnike zadržati u stalnom radnom
odnosu minimalno 36 mjeseci od dana zapošljavanja.

V — IZNOS SREDSTAVA ZA DODJELU
(1) Sredstva za namjene iz tačke 3. ovog Poziva dodjeljivaće se u iznosu koji je
srazmjeran broju novozaposlenih povratnika koje će korisnik zaposliti, a maksimalan
iznos ne može biti veći od 100.000,00 KM
(2) Iznos sredstava po jednom novozaposlenom radniku/ povratniku zavisi od djelatnosti
na koju se projekat odnosi a određivat će se prema sljedećem rasporedu:
a) proizvodna djelatnost 20.000,00 KM, b) uslužna djelatnost od 12.500,00 KM do
18.500,00 KM.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

Javni poziv dostupan na sljedećim linkovima:

 

 

Close