JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

JAVNI POZIV za učešće u programu podrške projektima održivog povratka – Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica objavljuje javni poziv za učešće u programu podrške projektima održivog povratka –Podrška razvoju start-up (početnog biznisa) povratnika u 2022. godini.

II – PRAVO NA UČEŠĆE U PROGRAMU
Pravo na dodjelu sredstava imaju:
(1) Obrtnici/samostalni preduzetnici i MSP:
a. koji su osnovani kao poslovni subjekti, odnosno su osnovani sa ciljem ostvarivanja profita
vršenjem registrirane djelatnosti ili su pokrenuli postupak registracije poslovnog subjekta;
b. koji danom apliciranja imaju najmanje jednog prijavljenog zaposlenika;
c. čiji su vlasnici ili osnivači povratnici, ili članovi povratničkih domaćinstava, u prijeratno mjesto
prebivališta na području Brčko Distrikta i općina Federacije Bosne i Hercegovine, definisanih u
stavu (2) ovog Javnog poziva ili manjinski povratnici u prijeratno mjesto prebivališta na području
Republike Srpske;
d. koji su u početnoj fazi poslovanja, maksimalno do 18 mjeseci starosti na dan objave javnog
poziva;
e. koji su danom apliciranja registrirani, ili se nalaze u fazi registracije, po važećim zakonskim
propisima:
i. obrtnici/samostalni preduzetnici registrirani u općini povratka,
ii. MSP kod nadležnog suda za općinu povratka.
f. koji imaju konkretnu poslovnu ideju za razvoj ili proširenje sopstvenog biznisa.

Nisu prihvatljive aplikacije Start-up firmi:
 čija je osnovna djelatnost u oblasti: namjenske industrije i igara na sreću;
 koje su registrirane kao radnje “u pripremi”, „za privremeni“, „za sezonski rad“ i slično, kao i
dopunske ili dodatne djelatnosti, te komercijalna/nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva i
zadruge.

(2) Pravo na dodjelu sredstava imaju subjekti iz stava (1) ovog člana ako ispunjavaju navedene uslove i
imaju registrovanu djelatnost:
a. na području općina entiteta RS-a,
b. Brčko Distrikta i
c. na području sljedećih općina u entitetu FBiH: Odžak, Orašje, Domaljevac-Šamac, Čelić,
Doboj Istok, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Sapna, Teočak, Goražde , Foča FBiH, Pale FBiH,
Prozor-Rama, Ravno, Stolac, Čapljina, Mostar, Bosansko Grahovo, Drvar, Glamoč, Kupres,
Livno, Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most, Bosanska Krupa, Bužim, Busovača, Fojnica,
Gornji Vakuf-Uskoplje, Vitez, Dobretići, Donji Vakuf, Jajce, Kiseljak, Doboj Jug, Olovo,
Vareš, Zavidovići i Žepče.

III – NAMJENA UTROŠKA I MAKSIMALAN IZNOS SREDSTAVA
(1) Nepovratna sredstva će se koristiti za:
a) izgradnju i rekonstrukciju poslovnih objekata;
b) nabavku osnovnih sredstava, opreme i alata, unajmljivanje poslovnog prostora/objekta;
c) ulaganje u obrtna sredstva, edukaciju i obuku vlasnika/uposlenika (do 20% od ukupne vrijednosti
investicije).
(2) Sredstva za namjene iz stava (1) ovog člana će se odobriti na slijedeći način:
I. Uplata sredstava za namjene iz prethodnog stava će se izvršiti na račun korisnika, a nakon
dostavljanja instrumenata osiguranja za uredno ispunjenje obaveza iz ugovora i predračuna za planirana ulaganja, ili ako je to Ugovorom definisano, za plaćanje direktno na račun
firme(dobavljača), a prema dostavljenim predračunima za planiranu nabavku, u iznosu do
maksimalno 15.000,00 KM;
II. Konačan iznos sredstava koji će biti odobren po svakom pojedinačnom projektu, zavisit će od
projekta, vrste djelatnosti i ocjene biznis plana od strane Komisije za razmatranje prijava na javni
poziv, kao i broja zaprimljenih prijava sa ispunjenim općim uslovima i ukupnog budžeta izdvojenog
za ovaj program po regionalnom principu. Veći iznosi sredstava odobrit će se za projekte koji se
odnose na proizvodne djelatnosti, tradicionalne i stare zanate, te projekte koje pokreću osobe mlađe
životne dobi(do 35 godina), te aplikante koji do sada nisu koristili pomoć iz drugih izvora, a što će
biti regulisano posebnim pravilnikom;
(3) Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim stavom (1) ovog člana
smatra se nenamjenskim.

IV – CILJEVI KOJI SE ŽELE POSTIĆI
Ciljevi koji se žele postići su:
Povećati stepen održivosti, razvoj i jačanje startup-a u vlasništvu povratnika
Korisnici se ugovorom obavezuju da će se predmetnim biznisom nastaviti baviti u periodu ne kraćem od 24
mjeseca od dana dodjele granta, što će dokazati dostavljanjem izvještaja o radu na godišnjem nivou. Isti će u
navedenom periodu biti predmet kontrola na terenu koje će provoditi Komisije za monitoring Ministarstva

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja

Javni poziv dostupan na sljedećim linkovima:

Close