Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2021, 2022. i 2023. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade ZDK-2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2021, 2022. i 2023. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade ZDK-2023

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u 2021, 2022. i 2023. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda Vlade ZDK-2023

JAVNI POZIV
za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava
namjenjenih za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim
u 2021. , 2022. i 2023. godini po osnovu Kreditno-garancijskog fonda
Vlade Zeničko-dobojskog kantona

1. Pozivaju se korisnici kredita, po „Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih
poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona“ Stručne službe za razvoj i
međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem financiranja njihove poslovne aktivnosti na području
Zeničko-dobojskog kantona, a koji se realizira preko ASA Banke d.d. Sarajevo, da podnesu Zahtjev za
odobravanje i dodjelu financijskih sredstava za subvencioniranje (regresiranje) kamata po kreditima odobrenim u
periodu 2021. – 2023. godina po osnovu Kreditno-garancijskog fonda.
2. Subvencionirat će se ukupan iznos obračunate i uplaćene kamate za period 2021. - 2023. godina, zaključno sa
studenim 2023. godine, na kredite malih i srednjih privrednih društava koji su odobreni u periodu 2021. - 2023.
godina po osnovu „Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim
aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona“ Stručne službe za razvoj i
međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona koji se realizira preko ASA banke.
3. Pravo korištenja ovih financijskih sredstava imaju privredna društva, korisnici kredita, a koja:
• dostave uredne zahtjeve u utvrđenom roku,
• po odobrenom kreditu uredno vraćaju kredit (uplaćuju rate i/ili kamate),
• imaju odobren kredit, po raspisanom „Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita
namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na području Zeničko-dobojskog kantona“ Stručne
službe za razvoj i međunarodne projekte Zeničko-dobojskog kantona sa ciljem financiranja njihove poslovne
aktivnosti na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji se realizira preko ASA Banke d.d. Sarajevo.
4. Uz Zahtjev za odobravanje financijskih sredstava (Obrazac broj 1.), korisnici kredita, dužni su dostaviti sljedeće
priloge (original ili ovjerena kopija):
• Ugovor s ASA Bankom d.d. Sarajevo o odobrenom kreditu s otplatnim planom kredita na ime podnosioca
zahtjeva. Iz Ugovora mora biti vidljivo da je kredit dodijeljen namjenski u skladu sa „Javnim pozivom za
podnošenje zahtjeva za odobravanje kredita namijenjenih poslovnim aktivnostima privrednih društava na
području Zeničko-dobojskog kantona“,
• Potvrdu ASA Banke d.d. Sarajevo o redovnoj otplati kredita i uplaćenim kamatama sa iznosom uplaćenih
kamata za period 2021. - 2023. godina,
• Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun subjekta aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca u odnosu na dan
podnošenja zahtjeva.
5. Nakon uredne otplate rata i/ili kamata za odobreni kredit, Korisnik kredita zahtjeve za refundaciju kamata može
podnositi najkasnije do 30.11.2023. godine.
6. Ministarstvo za privredu/gospodarstvo zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj
dokumentaciji podnosioca zahtjeva.
7. Po uredno prispjelom Zahtjevu, na osnovu kriterija naznačenih u Javnom pozivu, Komisija vrši ocjenjivanje
prijava. Komisija sačinjava listu podnosilaca prijava koji nisu uvršteni na listu potencijalnih korisnika (sa
navođenjem razloga neuvrštavanja), koju Ministarstvo objavljuje na web stranici Kantona. Podnosilac prijave, u
cilju zaštite svojih prava, može uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave navedene liste
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF ECONOMY
2
na web stranici Kantona. Nakon postupanja po svim prigovorima, Ministarstvo utvrđuje prijedlog odluke o izboru
korisnika poticajnih sredstava sa iznosom sredstava, a odluku na prijedlog Ministarstva donosi Vlada. Odluka se
objavljuje na web stranici Kantona.
8. Vlada Kantona može opozvati donesene odluke zavisno od dinamike priliva budžetskih sredstava.
9. Na osnovu odluke o odobravanju financijskih sredstava, Ministarstvo za privredu/gospodarstvo podnosi naloge za
isplatu sredstava Ministarstvu financija Zeničko-dobojskog kantona.
10. U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnika Javnog poziva. Ministarstvo ne
snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su poduzeli u cilju apliciranja za
određeni poticaj. Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.

 

Javni_poziv_odobravanje_sredstava_namjenjenih_za_subvencioniranje_regresiranje_kamata_po_kreditima.pdf

Izvor: https://zdk.ba/

Close