Javni poziv za prijem u poslovni inkubator

Javni poziv za prijem u poslovni inkubator

Javni poziv za prijem u poslovni inkubator

Na osnovu člana 37. stav 15. Statuta Razvojne agencije Zavidovići te Pravilniku o inkubiranju „Razvojne agencije" d.o.o. Zavidovići broj: 40/18 od 01.04.2018. godine i Odlukom o davanju saglasnosti na izmjene i dopune cjenovnika usluga inkubacije u poslovnom inkubatoru Zavidovići broj 41-NO/22 od 13/07/2022 godine, direktor RAZ d.o.o. raspisuje:

JAVNI POZIV ZA PRIJEM U POSLOVNI INKUBATOR

ČLAN 1.

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za davanje u zakup kancelarijskih, skladišnih i radioničkih prostora u objektima Poslovnog inkubatora Zavidovići, ulica Radnička 13.

ČLAN 2.

Na raspolaganju su dva (2) poslovna prostora koja se nalaze u objektu broj 2, oba sa površinama od po 50 m2.

ČLAN 3.

Zahtjev za zakup prostora mogu podnijeti:
1. Poduzetnik početnik (preduzeće u nastajanju smatra se do 6 mjeseci starosti),
2. Fizičko lice/početnik u biznisu koji ima namjeru registrovati djelatnost (preduzeće ili obrt) u roku ne dužem od 30 dana od dana potpisivanja ugovora o predinkubiranju,
3. Preduzeće ili obrt registrovano duže od 6 mjeseci ukoliko u okviru PI RAZ ima slobodnih poslovnih prostora.

ČLAN 4.

Poslovni prostori se u zakup izdaju na period do 31.12.2024. godine s mogućnošću produženja ugovora do maksimalno 4 godine boravka.

ČLAN 5.

Poslovni inkubator predstavlja organizovan sistem za podršku novoformiranim (mikro, malim i srednjim) preduzećima i obrtima. Sistem obuhvata: prostor za rad, upotrebu zajedničke infrastrukture i resursa, korištenje različitih usluga koje Agencija pruža: konsalting, mentoring, pravna pomoć, kontakti sa strukovnim asocijacijama i udruženjima, zajednički nastup na sajmovima i drugo.

ČLAN 6.

Potencijalni kandidati trebaju ispuniti Obrazac prijave i isti poslati (e-mail ili pošta) ili donijeti lično u prostorije Razvojne agencije Zavidovići. Obrazac prijave dostupan je na internet stranici Razvojne agencije Zavidovići (www.raz.ba) i Grada Zavidovići (www.zavidovici.ba). Dodatne informacije možete dobiti i slanjem upita na e-mail agencije: info@raz.ba ili pozivom na broj: 032/878-404 ili 061-704-834.

Poziv je otvoren trajno ili do popune poslovnih prostora.

Uslovi i kriteriji za započinjanje procesa inkubacije i sve ostale odredbe povezane s inkubacijom definirani su Pravilnikom o inkubaciji.

PREUZMI JAVNI POZIV I PRIJAVNI OBRAZAC

Close