JAVNI POZIV ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

JAVNI POZIV ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

JAVNI POZIV ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS

Datum:18.08.2022.godine
Broj: 169/22

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom Kantonu, na osnovu Zakona o radu(“Službene novine Federacije BiH”, broj:26/16 i 89/18), na osnovu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Razvojne agencije Zavidovići doo broj: 91/22 od 11/04/2022 godine, Pravilnika o radu Razvojne agencije Zavidovići doo broj 149/16, direktor raspisuje:

JAVNI POZIV
za prijem radnika u radni odnos

 1. Naziv radnog mjesta:

Stručni saradnik za lokalni razvoj i upravljanje projektima – 1 izvršilac

 1. Iznos osnovne plate: 800,00 KM
 2. Opis poslova radnog mjesta:

-kontinuirano prati javne pozive međunarodnih i domaćih vladinih i nevladinih organizacija za finansiranje projektnih prijedloga,

-priprema i izrađuje projektne prijedloge i u potpunosti je odgovoran za provođenje istih,

-vodi projekte koji mu dodijeli Direktor i u cjelosti odgovara za upravljanje projektima. Prilikom vođenja projekata ima pravo da traži podršku uposlenih, drugih institucija i opštinskog organa uprave za realizaciju projekata,

-priprema i prati realizaciju finansijskog dijela projekata,

-sarađuje sa partnerima u cilju brže i efekasnije realizacije projekata,

-obavezan je u svakom momentu imati jasnu i transparetnu informaciju o statusu svakog pojedinačnog projekta,

-posjećuje edukativne seminare,okrugle stolove i radionice iz djelokruga rada,

-prezentuje projekte i radne aktivnosti široj javnosti,

-učestvuje u pripremi i realizaciji akcionih i strateških planova,

-izrađuje periodične i godišnje izvještaje o radu,te izvještaje o realizaciji projekata,

- obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu Direktora,

- za svoj rad direktno je odgovoran Direktoru Agencije.

4. Trajanje ugovora: neodređeno vrijeme, bez probnog rada.

5. Mjesto rada: Zavidovići, Radnička 13.

6. Opći i posebni uslovi:

  • Opći uslovi:

-državljanin BiH sa prebivalištem,

-da su stariji od 18 godina,

-VSS – društveni, ekonomski ili tehnički smjer, najmanje 12 mjeseci radnog iskustva nakon sticanja odgovarajuće školske spreme

6.2 Posebni uslovi:

- Poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računaru,
- vozačka dozvola B kategorije.

7.Potrebna dokumentacija :

 1. Biografija
 2. Izvod iz matične knjige rođenih
 3. Uvjerenje o državljanstvu
 4. Diploma o stečenoj stručnoj spremi
 5. Potvrda /uvjerenje o radnom iskustvu
 6. Dokaz o poznavanju rada na računaru
 7. Kopija vozačke dozvole B kategorije
 8. Dokaz o prebivalištu

8. Prijava na javni oglas

 Prijava na javni oglas se podnosi putem pošte na adresu poslodavca u zatvorenoj koverti ili lično na protokol,sa naznakom “NE OTVARAJ –PRIJAVA NA JAVNI OGLAS “ i treba da je uredna,potpuna i blagovremena. Urednom prijavom na javni oglas smatra se prijava koja je potpisana od strane podnosioca i koja sadrži kompletnu dokumentaciju. Uz prijavu,u originalu ili ovjerenim fotokopijama, prilažu se dokazi naznačeni u javnom oglasu.Potpunom prijavom smatra se prijava uz koju su priloženi svi dokazi o ispunjavanju općih i posebnih uslova naznačeni u javnom oglasu za prijem u radni odnos. Blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u roku koji je određen u javnom oglasu za prijem u radni odnos.

NAPOMENA: Izabrani kandidat će biti u obavezi da u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavještenja o njegovom izboru kao najboljeg kandidata dostavit uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i uvjerenje o nekažnjavanju.

9.Rangiranje uspješnih kandidata

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos izvršiti će otvaranje prijava te pozvati na intervju kandidate koji budu zadovoljavali uslove propisane javnim pozivom. Nakon provedenog postupla izbora kandidata za prijem u radni odnos, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama postignutim na intervjuu. Komisija dostavlja listu poslodavcu na dalje postupanje.

10. Rok za podnošenje prijave: 8 dana od posljednjeg javnog oglašavanja.

Razvojna agencija Zavidovići
_______________________________
Direktor Ajdin Polić, BSc Econ

Close