JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za korištenje sušare u sklopu poslovnog inkubatora

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za korištenje sušare u sklopu poslovnog inkubatora

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za korištenje sušare u sklopu poslovnog inkubatora

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za korištenje sušare u sklopu poslovnog inkubatora

Razvojna Agencija Zavidovići raspisuje javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u zakup automatske sušare.
Sušara je smještena u prostoru površine 50 m2 u objektu broj 4. poslovnog inkubatora na adresi Radnička 13.

Model sušare:
Tip: SKU-800-50 TR
Kapacitet: 800kg (šljive)
Pogon: Kotao na pelet

PRAVO UČEŠĆA
Zahtjev za korištenje sušare mogu podnijeti fizička i pravna lica.

CIJENA
Cijena korištenja sušare iznosi 100 KM mjesečno bez PDV-a, odnosno 1.000,00 KM godišnje bez PDV-a, bez troškova komunalnih usluga i električne energije, u skladu sa Pravilnikom o radu mašinskog prstena preradbene jedinice poslovnog inkubatora Razvojne agencije Zavidovići broj 370/22 od 29/12/2022.

NAČIN KORIŠTENJA
Korisnik je dužan obezbijediti pelet za rad sušare i održavati čistoću.

NAČIN PRIJAVE
Potencijalni korisnici ispunjavaju Obrazac prijave (u prilogu) i isti dostavljaju u zatvorenoj koverti poštom ili lično u prostorije Agencije.  Prijave zaprimljene na drugim obrascima, nakon isteka roka za dostavljanje zahtjeva ili nepotpune neće biti razmatrane.
Dodatne informacije dostupne su slanjem upita na e-mail agencije: raz.zavidovici@gmail.com ili pozivom na broj: 032/878-404.

BODOVANJE
Prispjeli zahtjevi će biti bodovani prema:
- broju mjeseci planiranog korištenja  (jedan mjesec 1 bod)

Komisija će na osnovu ostvarenih pristiglih prijava izvršiti rangiranje korisnika. U slučaju jednakog broja bodova za više aplikanata, prednost se daje aplikantu koji je vremenski prije predao zahtjev na protokol Agencije.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 16/06/2023  do 12:00 sati.

Dokumenti:

JAVNI POZIV I OBRAZAC ZA PRIJAVU

Close