Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu gradskog podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu gradskog podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu gradskog podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu

Na osnovu člana 39 Statuta Općine Zavidovići, (“Službeni glasnik Općine Zavidovići” broj 5/08 i 5a/08), Programa utroška sredstava sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2023 godinu, broj: 08-11-308/23. od 01.02.2023. godine Gradonačelnik raspisuje:

  JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu gradskog podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu

U Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu na poziciji Transfer za razvoj poljoprivrede predviđena su sredstva u iznosu od 200.000,00 KM.

Ovim programom se utvrđuju vrste poljoprivredne proizvodnje za koje se dodjeljuju

bespovratna novčana sredstva (u daljem tekstu: gradski podsticaji), opći i posebni uslovi, kriteriji i postupak dodjele, te prava i obaveze korisnika gradskih podsticaja.

 1. Kriteriji za raspodjelu sredstava odobrenih Budžetom Grada Zavidovići, sa Transfera za razvoj poljoprivrede, u iznosu od 200.000,00 KM

Grad Zavidovići će dati prioritet razvoju pojedinih grana poljoprivredne proizvodnje u skladu sa trenutnim stanjem poljoprivredne proizvodnje, visokih cijena repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju, poskupljenja goriva, stočne hrane i uopšte smanjenog životnog standarda stanovništva koje ostvaruje prihod od prodaje poljoprivrednih proizvoda . Podsticanje poljoprivredne proizvodnje se ogleda kroz sljedeće modele:

 

2.1. Podsticaj za držanje ženskih rasplodnih grla goveda                                               47 000,00 KM

2.2. Podsticaj-sufinansiranje nabavke lijekova i hrane za pčele udruženju pčelara

„Pčelar“, Zavidovići                                                                                                  3 000,00  KM

2.3. Podsticaj  proizvođačima mlijeka koji predaju mlijeko u otkup                                4 000,00 KM

2.4. Podsticaj za proizvodnju žitarica (kukuruz, pšenica,

raž, ječam, zob,tritikal)                                                                                            38 000,00 KM

2.5. Podsticaj novim nasadima jagodičastog , bobičastog  i drugog voća podignutim

od jeseni 2022.do proljeća 2023. godine                                                                   5 000,00  KM

2.6.  Podsticaj za postojeće nasade jagodičastog i bobičastog voća,                              10 000,00 KM

2.7. Podsticaj za proizvodnju povrća zasijanog ili zasađenog u proljeće

 1. godine                                                                                                          23 000,00 KM

2.8. Podsticaj za proizvodnju povrća u plastenicima u 2023. godini                                5 000,00 KM

2.9. Podsticaj za kupovinu poljoprivrednih mašina i priključaka                                   10 000,00 KM

2.10. Podsticaj za realizaciju projekata u poljoprivredi                                                  40 000,00 KM

2.11. Podsticaj projektima održavanja izložbi „Lokalni zavidovićki proizvod“              7 000,00 KM

2.12. Rezervna sredstva                                                                                                    8 000,00 KM                                                           

UKUPNO:     200.000,00 KM

 OPĆI USLOVI:

 – Da podnosilac zahtjeva za podsticaj ima prebivalište kao fizičko lice ili sjedište za pravna lica na

teritoriji  Grada Zavidovići ili je vezan ugovorom za poljoprivrednike sa područja Grada

Zavidovići.

– Podsticaj mogu ostvariti sva pravna i fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih

gazdinstava i Registar klijenata kao nositelji poljoprivredne proizvodnje izuzetno i u opravdanim

slučajevima kao članovi PG-a umjesto nositelja.

– Podsticaj se može ostvariti samo za proizvodnje koje su prijavljene  u RPG u Gradu Zavidovići

a koje se odnose na proizvodnju u stočarskoj ili biljnoj proizvodnji, ukoliko nije drugačije

naznačeno u javnom pozivu.

– Podsticaj ne mogu ostvariti lica koja su u ranijem periodu dobila uz posredovanje Grada Zavidovići plastenike i drugu opremu i mehanizaciju i istu neopravdano ne koriste na vlastitom gazdinstvu pet godina nakon dodjele pomenute pomoći u poljoprivredi.

– Podsticaj ne mogu ostvariti ni lica koja imaju neizmirenih obaveza prema Gradu Zavidovići.

– Korisnici sredstava iz ovog programa, koji su pravna lica i obrtnici, dužni su dostaviti potvrdu

nadležne porezne uprave da nemaju dospjelih, a neizmirenih poreznih obaveza.

– Zahtjevi za podsticaj, sa propisanom dokumentacijom, dostavljaju se na protokol Grada

– Svi korisnici podsticaja moraju dostaviti pismene dokaze o proizvodnji ili nabavci (račun, fiskalni račun, ugovor, otpremnica, pismenu izjavu i slično), što je preciznije utvrđeno posebnim uslovima.

POSEBNI USLOVI: 

2.1. Podsticaj za držanje ženskih rasplodnih grla goveda.  

Pravo na podsticaj za držanje ženskih rasplodnih grla imaju poljoprivredni proizvođači koji u vlastitom ili zakupljenom objektu odnosno na imanju, drže minimalno dvije, a maksimalno sedam rasplodnih krava starosti preko 24 mjeseca, a koja su prijavljena u RPG i RK na ime podnosioca zahtjeva.Umjesto jedne krave starosti 24 mjeseca priznaće se i jedna junica starosti preko 15 mjeseci u ukupnom broju grla za ostvarivanje podsticaja.

Visina podsticaja iznosi 200,00 KM po prijavljenom grlu goveda.

Svi podnosioci podsticaja koji imaju veći broj grla stoke od maksimalnog broja nemaju pravo na gradski podsticaj i upućuju se na ostvarivanje podsticaja putem kantonalnog i federalnog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.

Na javni poziv se dostavlja popunjen zahtjev koji će sadržavati:

– Ime, prezime, adresa, broj telefona, jmbg;

– Broj transakcijskog/tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren;

– Broj grla prijavljenih za poticaj sa kategorijama grla,

– Broj poljoprivrednog gazdinstva i broj klijenta;

-Ovjerene kopije pasoša za grla goveda, sa brojevima rasplodnih grla i starostima grla.

-Ovjerena izjava da rasplodna grla za koja je ostvaren podsticaj neće biti prodana ili otuđena u periodu od najmanje dvanaest  mjeseci od dana dobijanja podsticaja

2.2. Podsticaj-Sufinansiranje nabavke lijekova i hrane za pčele udruženju pčelara „Pčelar“ Zavidovići. 

Sredstva u iznosu od 3 000,00 KM će se dodijeliti Udruženju građana „Pčelar“ Zavidovići.

Pravo na sufinansiranje imaju svi članovi Udruženja „PČELAR“ srazmjerno broju košnica. Gradonačelnik će, ukoliko se ukaže potreba, imenovati posebnu komisiju koja će izvršiti provjeru činjeničnog stanja.

Na Javni poziv se dostavlja popunjen zahtjev koji će sadržavati:

 • Naziv udruženja, sjedište, broj klijenta iz RK,
 • Broj transakcijskog/tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren,
 • Potvrda o izmirenim poreskim obavezama za predhodnu godinu,
 • Dokaz o namjenski utrošenim sredstvima za posljednja dodijeljena sredstva po javnom pozivu za dodjelu sredstava.

2.3. Podsticaj proizvođačima mlijeka koji mlijeko predaju u otkup. 

Podsticaj će se dodijeliti svakom od proizvođača mlijeka koji predaju minimalno 3000 litara mlijeka u otkup u prva četiri mjeseca 2023 godine i imaju minimalno dvije muzne krave. Podsticaj iznosi 200,00 KM po svakoj muznoj kravi sa gazdinstva koje predaje mlijeko u otkup do maksimalnog broja od dvadeset krava. Lica koja ostvaruju podsticaj iz ove tačke programa ne mogu ostvariti i podsticaj iz tačke 2.1. ovog programa koja se odnosi na podsticaj za držanje ženskih rasplodnih grla goveda.

Na Javni poziv se dostavlja popunjen zahtjev koji će sadržavati:

 • Ime i prezime, odnosno naziv obrta, sjedište,
 • Broj transakcijskog/tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren,
 • Potvrda o izmirenim poreskim obavezama za predhodnu godinu,
 • Potvrda o predatoj količini mlijeka u otkupu za prva četiri mjeseca 2023. godine,
 • Lista prijavljene stoke u RPG-u u Gradu Zavidovići,

  2.4. Podsticaj za proizvodnju žitarica (kukuruza, pšenice, ječma, zobi, raži, tritikalea na min.0,2 ha, (dva duluma) do maksimalno 2,0 ha, (dvadeset duluma).                                 

Pravo na podsticaj imaju sva pravna i fizička lica koja su upisana u RPG u Gradu Zavidovići, a zasijala su žitarice u jesen 2022. godine kao i u proljeće 2023. godine. Podsticaj se dodjeljuje na površinu od minimalno 0,2 ha do maksimalno 2,0 ha (od 2 do 20 duluma) i koja su proizvodnju žitarica prijavila u registru u Gradu Zavidovići. Visina podsticaja iznosi 50,00 KM po 0,1 ha (dulumu), površine.

Na Javni poziv se dostavlja popunjen zahtjev koji sadrži:

– Ime, prezime, adresa, broj telefona, jmbg, zasijane površine;

– Broj transakcijskog/tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren;

– Naziv parcele ili parcela, broj katastarske čestice, koja je prijavljena u RPG i RK, a ukoliko iz opravdanih razloga nije prijavljena u registrima uz zahtjev priložiti dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja zemljišta,

– Broj poljoprivrednog gazdinstva i broj klijenta;

– Fiskalni račun izdat na ime podnosioca zahtjeva za kupljeno sjeme ili fiskalni račun bez imena podnosioca zahtjeva i poreznu fakturu ili otpremnica izdata na ime podnosioca zahtjeva, kao i drugi dokazi.

2.5. Podsticaj novim nasadima jagodičastog, bobičastog i drugog voća podignutim u jesen 2022. godine i u proljeće 2023. godine.

Pravo na podsticaj imaju sva pravna i fizička lica koja su u jesen 2022. godine do proljeća 2023. godine podigli novi nasad jagodičastog , bobičastog  i drugog voća i ažurirali podatke u RPG-u. Podsticaj se odnosi na površinu nasada za jagodičasto i bobičasto voće i iznosi 400,00 KM po jednom dulumu površine. Podsticaj za nove zasade voćaka stablašica utvrđuje se na osnovu kupljenih sadnice voća po računu za sadnice i iznosi minimalno 100,00 KM do maksimalno 400,00 KM. Za kupljene sadnice voća stablašica ne priznaje se kupovina manja od iznosa 100,00 KM i preko iznosa 400,00 KM.

Na Javni poziv se dostavlja popunjen zahtjev koji će sadržavati:

– Ime, prezime, adresa, broj telefona, jmbg, površina novog nasada;

– Broj transakcijskog/tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren;

– Naziv parcele, broj katastarske čestice, koja je prijavljena u RPG i RK na ime podnosioca

zahtjeva.

– Broj poljoprivrednog gazdinstva i broj klijenta;

– Fiskalni račun i dokaz da se isti račun odnosi na korisnika podsticaja (porezna faktura, otpremnica ovjerena od prodavača i td.), kao i dokaz o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala.

2.6. Podsticaj za postojeće nasade jagodičastog i bobičastog voća zasađenog u proljeće 2022.

       godini i ranije.

Pravo na podsticaj imaju lica koja su u 2023. godini prijavila proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća u RPG u Grad Zavidovići, koja imaju nasad jagodičastog i/ili bobičastog voća podignut u proljeće 2022. godine i ranije na površini od jednog duluma do maksimalno 10 duluma  i imaju ugovor o otkupu voća zaključen sa određenim pravnim licem.

Visina podsticaja iznosi 100 KM po jednom dulumu površine nasada voćnjaka.

Na Javni poziv se dostavlja popunjen zahtjev uz koji će se priložiti:

– ovjerena kopija Ugovora sa otkupljivačem,

– Lista korištenja iz RPG-a o prijavljenom nasadu u 2021., 2022. i 2023. godini.

2.7. Podsticaj za proizvodnju povrća zasijanog ili zasađenog u proljeće 2023. godine.                                                                                                                                       

Pravo na podsticaj imaju sva pravna i fizička lica koja su u proljeće 2023. godine izvršli sjetvu ili sadnju povrća samo za slijedeće povrće:  krastavaca, paradajza, paprike, krompira, luka i graha, na površini od minimalno 0,05 ha, (pola duluma). Priznati će se sjetva ili sadnja koja je prijavljena u RPG-u u 2023 godini Grada Zavidovića za svaku poljoprivrednu kulturu posebno.

Visina podsticaja iznosi  100,00 KM po 0,1 ha, (dulumu).

Na Javni poziv se dostavlja popunjen zahtjev koji sadrži:

– Ime, prezime, adresa, broj telefona, jmbg, zasađena površina;

– Broj transakcijskog/tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren;

– Naziv parcele, broj katastarske čestice, koja je prijavljena u RPG i RK na ime podnosioca zahtjeva.

– Broj poljoprivrednog gazdinstva i broj klijenta;

– Fiskalni račun i poresku fakturu za kupljeno sjeme ili presadnice  izdat na ime podnosioca zahtjeva a za ugovorenu proizvodnju povrća i ugovor o zasnivanju proizvodnje i/ili otkupu povrća koje je zasijano ili zasađeno. Lica koja su zasijala ili zasadila povrće od sjemena porijeklom sa vlastitog gazdinstva priložiće ovjerenu izjavu o korištenju vlastitog sjemena u proizvodnji povrća.

2.8. Podsticaj za proizvodnju povrća u plastenicima u 2023 godini.

  Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači koji posjeduju plasteničku proizvodnju povrća, paradajza i paprike na površini minimalno 100 m2 do maksimalno 500 m2 i da su istu proizvodnju prijavili u RPG u Gradu Zavidovići. Kroz ovaj vid podrške neće se priznavati proizvodnja drugog povrća i drugih kultura osim paradajza i paprike.

Visina podsticaja iznosi 1,00 KM/m2 površine plastenika.

Lica koja posjeduju više od 500 m2  plasteničke proizvodnje nemaju pravo na gradski podsticaj za plasteničku proizvodnju i upućuju se na ostvarivanje podsticaja putem kantonalnog Ministarstva za poljoprivredu,šumerstvo i vodoprivredu.

Na Javni poziv se dostavlja popunjen zahtjev koji sadrži:

– Ime, prezime, adresa, broj telefona, jmbg, ukupna površina plastenika;

– Broj transakcijskog/tekućeg računa i naziv banke u kojoj je otvoren;

– Naziv parcele, broj katastarske čestice gdje je plastenička proizvodnja, koja je prijavljena u RPG i

RK na ime podnosioca zahtjeva.

– Broj poljoprivrednog gazdinstva i broj klijenta;

2.9. Podsticaj za kupovinu poljoprivrednih mašina i priključaka. 

Podsticaj će se dodjeljivati poljoprivrednicima koji imaju proizvodnju u nekoj od primarnih poljoprivrednih proizvodnji hrane. Proizvodnja mora biti prijavljena u RPG-u u Gradu Zavidovići za 2023 godinu. Podsticaj će se dodjeljivati za kupljenu novu poljoprivrednu mehanizaciju i priključke sa iznosima na računima izdatim na ime podnosioca zahtjeva za podsticaj u vrijednosti od 500,00 KM do 6 000,00 KM sa obračunatim PDV-om.

Računi moraju biti izdati od 01.06.2022. godine do 31.05. 2023. godine.

Uz zahtjev za podsticaj prilaže se i ovjerena kopija računa za kupljenu mehanizaciju i priključke izdat na ime kupca koji može biti nosioc ili član u RPG-u u Gradu Zavidovići. Lica koja su upisana u RPG-u kao samostalne djelatnosti, obrti I pravna lica nemaju pravo na ovaj podsticaj iz razloga što podsticaj za kupovinu mehanizacije I opreme u poljoprivredi ostvaruju sa kantonalnog nivoa odnosno sa gradskog nivoa u Službi za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu I međunarodnu saradnju koja podržava pomenuta lica.

2.10. Podsticaj za realizaciju projekata u poljoprivredi.

 Podržat će se projekti koje provode pravna lica i koji su već u fazi realizacije te koji već imaju podršku prema sporazumima sa humanitarnim organizacijama ili sa IFAD-om. Ovi projekti moraju obuhvatiti i povećanje proizvodnje u ugovorenim kooperantskim odnosima sa najmanje deset kooperanata.  Projekti mogu biti u pravcu olakšanja otkupa poljoprivrednih proizvoda, izgradnje hladnjače od općeg društvenog interesa i slični projekti. Prije dodjele podsticaja moraju se zaključiti sporazumi sa svim učesnicima u sufinansiranju projekata.

Uz zahtjev za podsticaj prilaže se kopija projekta za koji se traži podsticaj, ugovor i sporazum zaključen sa humanitarnom organizacijom ili sa IFAD-om, odluka o podršci projektu od humanitarne organizacije ili IFAD-a za 2023 godinu i dokaz o realiziranim aktivnostima na izgradnji objekata ili drugoga što je predmet podsticaja.

2.11. Podsticaj za održavanje izložbe „Lokalni Zavidovićki proizvod“                                                                                             

Podržat će se projekti održavanja izložbi poljoprivrednih proizvoda i predmeta kućne radinosti koje provode pravna lica na osnovu projektnog prijedloga za održavanje izložbi poljoprivrednih proizvoda. Projektni prijedlog treba sadržavati plan realizacije izložbi, predviđene aktivnosti, vrijeme održavanja, finansijsku konstrukciju i referentnu listu održanih izložbi.

Uz zahtjev za podsticaj prilaže se projektni prijedlog o realizaciji najmanje četiri izložbe sa razrađenim planom održavanja izložbi, finansijskim pokazateljima, nosiocima pojedinih radnji u realizaciji izložbi, učesnicima na izlaganjima proizvoda i očekivanim efektima održavanja izložbi.

Na osnovu prihvaćenog projektnog prijedloga vrši se isplata podsticaja. Korisnik sredstava obavezan je isplaćena sredstva opravdati uz dostavljanje finansijskog izvještaja i računa izdatih za materijalne troškove u roku od 30 dana od održavanja jedne izložbe, a po održanoj posljednjoj izložbi sredstva se pravdaju najkasnije do 31.12.2023. godine.

2.12. Rezervna sredstva.                                                                                                               

Rezervna sredstva se mogu rasporediti  za već stvorenu obavezu po podnešenim zahtjevima stranaka za uginuća stoke i štete u poljoprivredi, kao i za podršku poljoprivrednicima za nepredviđene stavke iz ovog Programa a prije svega za:

 • Eventualne administrativne greške iz perioda dodjele podsticaja tokom 2022 godine i zbog grešaka u upisu u RPG i u Registru pčelara tokom 2022 i 2023 godine,
 • Iznenadna uginuća stoke kod poljoprivrednih proizvođača prijavljenih u RPG u Gradu Zavidovići i u drugim opravdanim situacijama.

OBAVEZE SVIH KORISNIKA NAKON OSTVARIVANJA PODSTICAJA:

 Svaki korisnik podsticaja dužan je dobijena sredstva namjenski iskoristiti. Ukoliko se konstatuje da je korisnik podsticaja dobio sredstva na osnovu netačnih podataka ili ako su nenamjenski utrošena, korisnik gubi pravo da konkuriše za bilo koju vrstu podsticaja u razdoblju od pet godina, a nenamjenski utrošena ili prevarom dobijena sredstva će morati vratiti. Ovu kontrolu će vršiti Komisija koju formira Gradonačelnik nakon dodjele podsticajnih sredstava.

Evidenciju svih korisnika podsticajnih sredstava iz budžeta Grada Zavidovići i podatke o namjenskom utrošku sredstava će voditi Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

Završne odredbe:

– Posebna Komisija imenovana od Gradonačelnika će odlučivati o usklađenosti zahtjeva sa programom, izvršenim upisima poljoprivrednika, korisnika Programa, u RPG i RK i prijavi poljoprivrednih površina u RPG i RK na koje se traži podsticaj , te će po nalogu Gradonačelnika izvršiti obilazak terena i donijeti prijedlog Zaključka o isplati podsticaja.

– Sve evidencije o korisnicima podsticaja vodi Služba za upravu poljoprivrede, vodoprivrede i komunalnih poslova.

– Ukoliko dođe do povećanja iznosa sredstava na tekućem transferu za razvoj poljoprivrede kroz rebalans Budžeta Grada Zavidovići povećati će se iznosi sredstava i po stavkama za podrške iz ovog Programa.

– Ukoliko se pojavi veći broj kandidata koji ispunjavaju uslove za podsticaje po određenim modelima, ukupan iznos podsticaja predviđen programom dijeli se na ukupan broj prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, tako da iznos podsticaja po jedinici mjere u tom slučaju može biti i manji nego što je predviđen.

– Ukoliko određeni iznos podsticaja po nekom od modela ostane neiskorišten, Gradonačelnik zadržava pravo preraspodjele novčane sume na neki od drugih modela podsticaja.

– Obrazac zahtjeva za podsticaje će izraditi nadležna služba Grada Zavidovići, a aplikanti će ga moći preuzeti na info-pultu Grada Zavidovići.

– Gradonačelnik zadržava pravo da umanji iznos podsticaja po pojedinim ili svim modelima ukoliko izvršenje budžeta bude manje od planiranog.

– Određuje se limit po jednom korisniku podsticaja od 2.000,00 KM kao maksimalni iznos za ostvarivanje podsticajnih sredstava po svim modelima podsticaja iz Budžeta Grada Zavidovići za 2023. Godinu, osim za proizvođače mlijeka za otkup, podsticaje za projekte i za UG „Pčelar“.
Obrasci zahtjeva za prijavu mogu se preuzeti na info pultu Grada Zavidovići i na službenoj web stranici www.zavidovici.ba, zajedno sa dokumentacijom predati u na protokol Grada Zavidovići.

Zahtjevi se podsticaj se predaju od 03. Maja do 31. Maja 2023 godine.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za upravu poljoprivrede, vodoprivrede I komunalne poslove, II sprat, kancelarija broj 204, svakim radnim danom od 07:00-15:30 sati i na kontakt telefon 032-206-736
Nepotpuni, neuredni, netačni i neblagovremeni zahtjevi za podsticaj neće se uzimati u razmatranje.

PREUZIMANJE

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu gradskog podsticaja sa “Transfera za razvoj poljoprivrede” planiranog u Budžetu Grada Zavidovići za 2023. godinu

Close