Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Javni poziv za podnošenje prijava za finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

PONIŠTENJE JAVNOG POZIVA

za podnošenje prijava za  finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti  od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, objavljenog u ˝Dnevnom avazu˝, ˝Večernjem listu˝ i web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine dana 23.5.2023. godine

 

i ponovno objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za  finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti  od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

 

Predmet javnog poziva

Predmet ovog Javnog poziva jeste podnošenje prijava za projekte/zahtjeve/inicijative radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za jednice lokalne samouprave u Federaciji Bosni i Hercegovini kao i finansijsku pomoć budžetima  gradova i općina za finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave u cilju osiguranja  funkcionisanja ovih nivoa vlasti.

 

Općine i gradovi se mogu prijaviti za projekate/zahtjeve/inicijative iz sljedećih oblasti:

 1. putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.);
 2. komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.);
 3. objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski objekti, školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.);
 4. ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.);
 5. finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave .

 

 

Opći ciljevi Javnog poziva

Opći cilj ovog Javnog poziva je finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života, te proizvodnoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji lokalnih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

 

Pravo učešća

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti Jedinice lokalne samouprave, osim onih jedinica lokalne samouprave koji do momenta zatvaranja javnog poziva nisu izvršili povrat neutrošenih/nenamjenski utrošenih sredstava dodijeljenih na osnovu Javnog poziva iz 2021. godine a na temelju zahtjeva Federalnog ministarstva finansija kojim je upućen zahtjev za povrat sredstava na JRT Budžeta FBiH.

Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni su za implementaciju u jedinicama lokalne samouprave te  direktno  doprinose boljem kvalitetu života.

 

 

Finansijska sredstva

Maksimalna vrijednost finansiranja u okviru ovog Javnog poziva po svim projektima/zahtjevima/inicijativama za područje jedne jedinice lokalne samouprave iznosi do 1.000.000 KM (do 3,4% ukupnih sredstava za raspodjelu).

Izuzetno, u slučaju opravdane potrebe, moguća su odobravanja i većih iznosa, o čemu konačnu odluku donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Broj prijavljenih zahtjeva

Jedan podnositelj zahtjeva može dostaviti više od jednog zahtjeva u okviru ovog Javnog poziva,a  u tom slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i dokumentacija uz svaku od njih.

Za svaki projekat/zahtjev/inicijativu se podnosi posebno aplikacija.

 

 

Opći kriteriji

Prijava na javni poziv obavezno treba da sadrži slijedeće dokumente:

 1. čitko popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu na javni poziv na obrascu koji je dostupan na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine
 2. preporuka o realizaciji projekata/zahtjeva/inicijativa – ukoliko postoji
 3. kopiju predračuna koji odgovara vrijednosti zahtjeva ili ostala dokumenacija iz koje je vidljiva ukupna vrijednost projekta

 

Posebni kriteriji

Dokazi iz posebnih kriterija nisu obavezni, ali će se na osnovu istih izvršiti vrednovanje aplikacija:

 1. Izjava o sufinansiranju sa dokazima – sufinansiranja pojedinačnih projekata od strane jedinice lokalne samouprave.

Dokazi koji se priznaju: Izjava općine/grada, budžet općine/grada sa naznakom projekta, okvirni budžet općine/grada sa naznakom projekta; Ostali izvori prihoda za sufinansiranje projekta; Potpisani ugovori/memorandumi/sporazumi o saradnji sa partnerima koji učestvuju u realizaciji projekta, pismo podrške ili Odluka o dodjeli sredstava i sl., kao dokaz o osiguranju sredstava iz drugih izvora. Navedeni dokazi moraju biti originali ili ovjerene kopije. Izjava mora biti ovjerena i potpisana  u formi koju je propisala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ista se može preuzeti na web stranici Vlade Federacije BiH.  Bodovat će se samo finansijska učešća u sufinansiranju na osnovu Procedure za izbor potencijalnih korisnika za dodjelu sredstava koje će utvrditi Komisija.

 1. Projektno tehnička dokumentacija: građevinska dozvola, urbanistička saglasnost i ostala odobrenja potrebna za realizaciju projekta izdata od nadležnih organa (navesti najviši nivo dokumentacije koju podnosilac zahtjeva posjeduje te dostaviti ovjerene kopije).

Nije potrebno dostavljati cjelokupne projekte, te je potrebno  iskopirati Naslovnu stranicu i konkretni predračun radova koji odgovara vrijednosti zahtjeva.

 1. Zrelost projekta – faza projekta i očekivani rezultati realizacije

Zrelost projekta: faza projekta -projekat će po završetku projektnih aktivnosti biti u funkciji; radovi na projektu su u toku; proveden postupak nabavke i sklopljen ugovor s izvođačem radova; postupak nabavke u pripremi (pripremljena tehnička dokumentacija i dokumentacija za provođenje postupka nabavke); projektno-tehnička dokumentacija u pripremi. Foto dokumentacija postojećeg stanja objekta (najmanje tri karakteristične fotografije).

 

Očekivani rezultati se mogu dostaviti u posebnoj izjavi ili će se vrednovati na osnovu izjava iz posebnih kriterija  ili iz podataka sadržanih u projektnoj dokumentaciji, idejnom i glavnom projektu. U slučaju da se dostavi posebna izjava, ista treba biti ovjerena i potpisana od strane odgovorne osobe.

 

 

Način izbora projekata

Izbor projektnih prijedloga i podnosilaca zahtjeva tj. potencijalnih korisnika po osnovu ovog Javnog poziva će vršiti Komisija koju je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa ’’Procedurama za izbor potencijalnih korisnika za dodjelu sredstava“ koje utvrđuje Komisija , te u skladu sa odredbama ovog Javnog poziva sačiniti prijedlog rang liste korisnika sredstava.

 

 

Objavljivanje rang listi korisnika

Konačnu rang listu po ovom javnom pozivu utvrđuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine posebnom Odlukom koja će biti objavljenja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

Dostavljanje prijava na javni poziv

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i Prijedloga projekta/ zahtjeva/inicijativa označava ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja.

Prijave na Javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog Prijavnog obrasca, uz uvid u priloženu dokumentaciju. Obrazac prijave na Javni poziv zajedno sa obrascima izjava su dostupni na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine www.fbihvlada.gov.ba.

Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši preporučeno poštom na adresu:

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, Komisija za dodjelu sredstava općinama i gradovima iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo sa naznakom: Prijava na Javni poziv za podnošenje prijava za  finansiranje/sufinansiranje                                       projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

(Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona).

Javni oglas ostaje otvoren do 20.06.2023. godine i bit će objavljen u dnevnim novinama: „Dnevni avaz“ i „Večernji list“,  te na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Javni poziv za podnošenje prijava za  finansiranje/sufinansiranje projekata/zahtjeva/inicijativa/ostalih aktivnosti  od značaja za jedinice lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Izvor: https://fbihvlada.gov.ba/

Close