Javni poziv za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Razvojne agencije Zavidovići" d.o.o. Zavidovići

Javni poziv za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora "Razvojne agencije Zavidovići" d.o.o. Zavidovići

Javni poziv za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora “Razvojne agencije Zavidovići” d.o.o. Zavidovići

Na osnovi člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH„ broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 26. Stav 1. tačka 8., a u vezi s članom 29. Statuta Razvojne agencije Zavidovići d.o.o Zavidovići broj: 7-S/23 od 23/01/2023. godine, Skupština donosi :

JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA „RAZVOJNE AGENCIJE ZAVIDOVIĆI„ D.O.O ZAVIDOVIĆI

I -Predmet javnog oglasa
Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog  odbora „Razvojne agencije Zavidovići„ d.o.o  Zavidovići. Nadzorni odbor čine predsjednik i dva člana.
Predsjednik i čklanovi Nadzornog odbora mogu biti birani iz reda lica društva ili izvan društva, s tim što Direktori i članovi uprave društva ne mogu biti birani za članove Nadzornog odbora.

II- Opis pozicije

Nadzorni odbor Agencije prati i nadzire primjenu Statuta i drugih općih akata Društva, provedbu zakonitosti o radu i poslovanju Društva, provedbu odluka i zaključaka Skupštine, nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave društva, daje prijedlog izmjena i dopuna Statuta društva koji se dostavlja Skupštini na konačno usvajanje, odlučuje jednoglasno o transakcijama imovinom (kupovina, prodaja, razmjena, lizing) u obimu manjem od trećine knjigovodstvene vrijednosti po bilasu stanja na kraju prethodne poslovne godine, analizira i usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom  uspjeha, daje  prijeloge Skupštini društva u okviru vršenja nadzora, podnosi Skupštini društva na usvajanje godišnji izvještaj o poslovanju društva koji obavezno sadrži izvještaj o radu  Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, redovno izvještava Skupštinu  društva  o svom radu, ispituje da li je godišnji obračun sačinjen u skladu sa važećim  propisima i poslovnim knjigama, te da li su poslovne knjige uredno vođene, daje instrukcije Upravi društva radi otklanjanja nepravilnostu u radu, pokreće postupak za sazivanje vanredne skupštine ako utvrdi nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga ili ustanovi povredu Statuta društva, obavlja i druge zadatke za koje je ovlašten odredbama općih akata Društva ili zadatke koje mu provjeri Skupština.

III – Mandat
Članovi Nadzornog odbora Agencije imenuje se istovremeno na period od četiri (4 ) godine, s tim da je po isteku perioda od dvije (2) godine od dana imenovanja Skupština društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju imenovani članovi  Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora. Imenovane osobe imaju pravo na  naknadu u skladu Odlukom o određivanju naknade članovima Nadzornog odbora Razvojne agencije Zavidovići broj 5/16 od 30.03.2016 godine.

IV – Opći i posebni uslovi
Kandidati za članove Nadzornog odbora dužni su da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije BiH„ broj: 12/03, 34/03, i 65/13).

 1. A) Kandidati treba da ispunjavaju slijedeće opće uslove:
 2. Da je državljanin Bosne i Hercegovine
 3. Da je stariji od 18 (osamnaest) godina
 4. Da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplonske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. Da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 6. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 7. Da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,
 8. Da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Službene novine  Federacije BiH„ broj  70/08 ),
 9. Da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
 10. Da nije osuđen za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru društva, pet godina od dana pravoznažosti presude,
 11. Da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja,
 12. Da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora.
 13. B) Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavatu slijedeće posebne uslove:
 14. VSS, ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera
 15. 3 (tri) godine radnog staža u struci,
 16. Da uživaju ugled u lokalnoj zajednici,
 17. Da nije član niti jednog upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva,
 18. Sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 19. Sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 20. Komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 21. Sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa,
 22. Rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere,
 23. Preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca.

V – Potrebni dokumenti – sadržaj prijave
Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.
Uz prijavu treba dostavitu original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 1. Dokaz o stručnoj spremi,
 2. Dokaz o radnom stažu,
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjesecu ili trajni izvod iz MKR -IH),
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 5. Uvjerenje o nekažnjavanju nadležne policijske uprave  (ne starije od tri mjeseca),
 6. Uvjerenje da kandidat nije učinio privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru, 5 (pet) godina od dana pravosnažostu presude od nadležnog Suda (ne starije od 3 mjeseca),
 7. Ovjerenu izjavu kandidata za alineju 3.,4.,6., i 7. i 8 ., pod A) i alineju 4. pod B).

VI – Ostale odredbe
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Razvojne agencije Zavidovići„ d.o.o. Zavidovići će obaviti intervju. Prije zakazanog intervjua komisija može tražiti podatke i preporuke o kandidatima od strane njihovih neposrednih ranijih rukovodilaca. Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati iz oblasti za koju se kandidat kandiduje. U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati sa većim stepenom stručne spreme. Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i istu dostaviti predsjedniku Skupštine na dalje razmatranje i konačno imenovanje. Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja, a objavit  će se u „Službenim novinama FBiH”,  jednom dnevnom listu, službenoj web stranici Razvojne agencije Zavidovići i službenoj web stranici Grada Zavidovići. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

„Razvojna agencija Zavidovići„ d.o.o.  Zavidovići. Ul. Radnička broj:  13, 72220 Zavidovići sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Razvojne agencije Zavidovići d.o.o Zavidovići – NE OTVARAJ“

Nepotpune i neblagovremene prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv je moguće preuzeti ovdje.

Close