Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta ZDK

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta ZDK

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta ZDK

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu.

Raspodjela sredstava za sufinansiranje aktivnosti u oblasti sporta vršiti će se prema Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, u razdjelu 22, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, sa pozicije „Transfer za sport”, broj: 02-11-1437/24, od 19.01.2024.godine.

Nosioci sportskih aktivnosti na Zeničko-dobojskom kantonu mogu podnijeti prijavu ako ispunjavaju najmanje jedan od sljedećih uslova:

a) da imaju sjedište na području Zeničko-dobojskog kantona i da su registrovani u skladu sa zakonom prije 31.12.2022. godine,
b) da provode sportsko-takmičarske aktivnosti reprezentativnih selekcija BiH na području Zeničko-dobojskog kantona,
c) da provode sportsko-rekreativne aktivnosti mladih izvan sistema redovnih takmičenja masovnog karaktera sa više od 500 učesnika na području Zeničko-dobojskog kantona
d) da na području Zeničko-dobojskog kantona organizuju i realizuju projekte iz oblasti sporta od izrazitog značaja za Zeničko-dobojski kanton.

Nosioci sportskih aktivnosti u smislu stava 1. ovog člana su:
a) sportski klubovi,
b) sportski savezi,
c) strukovni-granski savezi,
d) sportska društva,
e) sportski klubovi i sportska udruženja osoba sa invaliditetima,
f) sportska udruženja i drugi pravni subjekti koji obavljaju djelatnost iz područja tjelesnog odgoja ili sporta uz ispunjavanje uslova iz člana 6. Zakona o sportu Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/17),
g) istaknuti i perspektivni sportisti pojedinci/reprezentativci (putem klubova).

Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nosioci sportskih aktivnosti iz člana III. ovog poziva čije se aktivnosti odnosno programi odnose na:
a) učestvovanje na službenim takmičenjima:
1. učestvovanje na prvenstvenim takmičenjima po propozicijama i sistemima koje utvrđuju i provode legitimni granski savezi na najvišem postojećem nivou (kantonalni savezi za kantonalna takmičenja, federalni savezi za federalna takmičenja ili državni savezi za državna takmičenja).
2. učestvovanje na službeno priznatim međunarodnim takmičenjima organizovanim od strane sportskih organizacija koje su dio zajednice Olimpijskog/Paraolimpijskog komiteta,
b) sportske aktivnosti i takmičenja za osobe sa invaliditetom,
c) vannastavne sportske aktivnosti i takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola, vannastavne sportske aktivnosti i takmičenja studenata,
d) takmičenja sportista koji su aktuelni članovi reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine.
e) organizaciju manifestacije “Izbora sportiste godine” kantonalnog i državnog nivoa.

Svi podnosioci prijava za dodjelu sredstava u vezi sa aktivnostima iz člana IV. tačke a), b), c) i
e) obavezni su dostaviti dokumentaciju kako slijedi:
1. Ispravno popunjen prijavni obrazac:
- sportski klubovi popunjavaju prijavni obrazac br. 1,
- sportski klubovi osoba sa invaliditetom popunjavaju prijavni obrazac br. 1-a,
- sportski savezi/asocijacije popunjavaju prijavni obrazac br. 2-a,
- strukovni-granski savezi popunjavaju prijavni obrazac br. 2-b,
- sportska društva popunjavaju prijavni obrazac br. 2-c,
- sportska udruženja koja provode sportske aktivnosti na području Zeničko-dobojskog kantona popunjavaju obrazac br. 5.
- druga udruženja koja provode sportske aktivnosti na području Zeničko-dobojskog kantona popunjavaju obrazac br. 5 i uz isti prilažu prvo rješenje o registraciji udruženja iz kojeg je vidljivo da su registrovana za provođenje sportskih aktivnosti.

Prijavni obrasci kao i tekst ovog javnog poziva mogu se preuzeti na web stranici Zeničko-dobojskog kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi. Popunjen, potpisan i ovjeren prijavni obrazac br. 1 kao i obrazac 1-a za sportske klubove mora biti ovjeren i potpisan i od strane odgovarajućeg granskog sportskog saveza najvišeg ranga, u skladu sa rangom takmičenja. Obrasce br. 1 i br. 1-a koje ne ovjeri odgovarajući granski sportski savez za odgovarajući rang takmičenja smatrati će se nevažećim.
2. Program sportskih aktivnosti za 2024. godinu, odnosno aktivnosti u kojima će sportski kolektiv učestvovati ili ih organizovati (olimpijske igre, svjetska/evropska/balkanska prvenstva/kupovi, međunarodne lige/kupovi, učešće na značajnim međunarodnim turnirima, organizacija tradicionalnih međunarodnih turnira i organizacija završnica državnih prvenstava/kupova), potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe podnosioca aplikacije.
3. Izvod/Izvadak iz Registra udruženja koji nije stariji od tri mjeseca (dokument izdaje Ministarstvo za pravosuđe i upravu Zeničko-dobojskog kantona).
4. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj).
5. Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana).
Pored gore navedenih sportskih organizacija, ovu potvrdu obvezni su dostaviti i aplikanti sportisti pojedinci.
6. Popunjen obrazac br. 3 Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Budžeta Kantona u 2023. godini (obrazac se može preuzeti na web stranici Kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi), potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe podnosioca aplikacije.
7. Uvjerenje Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza, obaveznih doprinosa i javnih prihoda.
8. Potvrdu Sportskog saveza općine/grada ili općinske/gradske službe zadužene za oblast sporta o redovnim sportskim aktivnostima (odnosi se samo na sportske klubove).

Dostavljanje navedenih dokumenata obavezno je za svakog podnosioca prijave bez obzira je li prethodnih godina dostavljao traženu dokumentaciju.

Prijave za dodjelu finansijske pomoći pojedincima sportistima iz člana IV. tačka d) ovog poziva podnose se isključivo na prijavnom obrascu br. 4 za dodjelu finansijske pomoći sportistima pojedincima (može se preuzeti na web stranici Kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi).

Prijave sportista u bilo kojoj drugoj formi osim u formi navedenog obrasca kao i prijave koje nisu ovjerene od strane selektora ili trenera odgovarajuće reprezentativne selekcije BiH neće se uzimati u razmatranje.

Uz obrazac broj 4 podnosioc prijave prilaže i obrazac broj 3 Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz Budžeta Kantona za 2023. godinu (obrazac br. 3 može se preuzeti na web stranici Kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi).

Sportisti pojedinci koji nisu dobili sredstva iz Budžeta Kantona za 2023. godinu također trebaju dostaviti pupunjen obrazac broj 3 Izvještaj o namjenskom utrošku sredstva, s tim da će u odgovarajuće rubrike napisati da nisu dobili sredstva.

Također je potrebno da uz popunjeni obrazac br. 4 pojedinci pošalju i Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa, te da isti nije blokiran (potvrda ne smije biti starija od mjesec dana).

Prijave klubova, drugih organizacija i pojedinaca koji su bili uvršteni u Program utroška sredstava za sport za 2023. godinu, a koje ne budu sadržavale popunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku svih sredstava dobivenih iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava za 2024. godinu.

Također se neće uzeti u razmatranje ni one sportske organizacije ili pojedinci koji nisu opravdali sredstva iz prethodnih godina.

Sportski klubovi, organizacije i pojedinci koji nisu dobili sredstva iz Budžeta Kantona za 2023. godinu također trebaju dostaviti pupunjen obrazac izvještaja o namjenskom utrošku sredstava s tim da će u odgovarajuće rubrike napisati da nisu dobili sredstva. Korisnici sredstava dužni su u svojim arhivama posjedovati i čuvati finansijske dokumente kojima se dokazuje utrošak sredstava, te su obavezni na zahtjev Ministarstva i drugih nadležnih organa, dostaviti iste na uvid.

Za sufinansiranje posebnih sportskih priredbi i manifestacija koje ne spadaju u sezonska takmičenja (kvalifikacijski turniri, tradicionalni turniri, memorijalni turniri, sportski mitinzi, kup takmičenja, sportsko-rekreativne aktivnosti, itd.) klubovi i druge sportske organizacije dužni su dostaviti u formi obrasca broj 5 koji se može preuzeti na web stranici Kantona: www.zdk.ba/javni-pozivi).

Projekti za sufinansiranje organizacije sportskih priredbi i manifestacija međunarodnog karaktera koji ne budu sadržavali dokumente propisane odredbama člana 54. Zakona o sportu u BiH (Službeni glasnik BiH“ broj 27/08, 102/09 i 66/16), neće biti uzeti u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja a krajnji rok za dostavljanje prijava je 06.03.2024. godine.

Prijave za Javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostaviti putem pošte u zatvorenoj koverti sa naznakom „za Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava za sport iz Budžeta Zeničko dobojskog kantona za 2024. godinu” na adresu:
Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Kučukovići 2, 72000 Zenica

Važne napomene:

Napominjemo da su korisnici sredstava dužni u roku od tri mjeseca dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku istih.

Obrasce koji se ne popunjavaju elektronski treba popunjavati isključivo hemijskom olovkom u boji (osim crne). Popunjene obrasce treba potpisati također isključivo hemijskom olovkom u boji (osim crne). Pečati na obrascima i ostaloj dokumentaciji gdje je potrebno moraju biti orginalni i otisnuti tintom u boji. Obrasci sa skeniranim i kopiranim pečatima, te skeniranim potpisima neće biti uzeti u razmatranje. Nepotpune, nepotpisane, neovjerene i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Također, neće biti uzeti u razmatranje aplikanti koji nisu postupili prema uputstvu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona broj: 10-11-427-1-1/20 od 28.07.2020. godine, odnosno nisu uskladili svoj naziv i djelatnost u skladu sa odredbama Zakona o sportu.

Link poziva

Close