Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta ZDK

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta ZDK

Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta ZDK

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona raspisalo je Javni poziv za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2024. godinu, odnosno sa:

I „Transfera za kulturne manifestacije i izdavačku djelatnost“,
II „Transfera za omladinske projektne aktivnosti“ i
III „Transfera za zaštitu kulturno-historijskih spomenika“.

Pravo učešća na javnom pozivu:

1. Projekti iz oblasti kulture – pravo učešća imaju organizacije i ustanove koje su registrovane za kulturnu djelatnost. Prednost će imati projekti međunarodnog, državnog i kantonalnog značaja.

2. Omladinski projekti – pravo učešća imaju omladinske organizacije i ustanove i organizacije koje realiziraju omladinske projekte. Prednost će imati projekti međunarodnog, državnog i kantonalnog značaja.

3. Projekti zaštite kulturno-historijskih spomenika –pravo učešća imaju ustanove i organizacije koje su registrovane za zaštitu i afirmaciju kulturne baštine, arheološka istraživanja, čuvanje, istraživanje i izlaganje muzejskog materijala. Prednost će imati projekti koji dovode spomenike kulture u kontekst turističke ponude. Spomenici koji su proglašeni nacionalnim spomenicima od strane Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, moraju imati odobrenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Projekti moraju sadržavati naziv, kratki opis, ciljnu grupu, budžet, očekivane efekte, način valorizacije rezultata. Projekat mora biti potpisan od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije/ustanove.

Uz projekte je obavezno dostaviti:
- kopiju rješenja o registraciji, (ne Rješenje o upisu promjena, izuzev ako se promjene ne odnose na djelatnost Udruženja)
- izvod/izvadak iz Registra Ministarstva za pravosuđe i upravu za udruženja građana i Izvod iz sudskog registra za ustanove. Izvodi ne smiju biti stariji od 3 mjesaca
- kopiju rješenja o poreznoj registraciji - ID broj porezne uprave,
- potvrdu banke o broju žiro računa i da je isti aktivan (ne stariju od 30 dana) i
- uvjerenje Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu poreza, obaveznih doprinosa i javnih prihoda.

Jedan aplikant može predložiti jedan projekat/program pojedinačno za sve transfere, čiji pojedinačni iznos ne može biti veći od 3.000,00 KM (slovima: trihiljade konvertibilnih maraka), osim projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika.

Finansijski se neće podržati:
1. projekti kojima je potrebna finansijska pomoć više od 3.000,00 KM (slovima: tri hiljade konvertibilnih maraka), osim projekata zaštite kulturno-historijskih spomenika.
2. projekti koji podrazumijevaju promociju aktivnosti političkih stranaka,
3. projekti sportskih, humanitarnih, poljoprivrednih organizacija,
4. projekti koji su već ostvarili finansiranje iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u toku 2024.
godine.
5. projekti izgradnje, kupovine opreme i slično,
6. projekti aplikanata koji nisu dostavili izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dobivenih iz
Budžeta Kantona,
7. projekti koji ne ispunjavaju uslove iz tačke II i III ovog poziva.

Organizacija/ustanova koja je iz budžeta Kantona primala sredstva za projekte u 2023. godini, a nije opravdala utrošak, obavezna je dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na obrascu koji je dostupan na web stranici Zeničko-dobojskog kantona/Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport: www.zdk.ba. Izvještaj mora biti ovjeren pečatom organizacije/ustanove i potpisan od strane odgovornog lica.

Ukoliko je organizacija/ustanova primala sredstva za više projekata, obavezna je dostaviti pojedinačne izvještaje za svaki projekat na utvrđenom obrascu.

Napominjemo da su aplikanti koji ostvare sufinansiranje u 2024. godini dužni u roku od 3 (tri) mjeseca dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku istih.

Pored kriterija i uslova iz tačke II, III i IV ovog poziva, aplikanti su obavezni ispuniti prijavni obrazac za sufinansiranje projekata u 2024. godini, koji je dostupan na web stranici Zeničko-dobojskog kantona/Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport: www.zdk.ba i u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, ulica Zmaja od Bosne bb, Zenica.

Javni poziv ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za dostavu prijava je 06.03.2024. godine. Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona,
Ul. Kučukovići broj 2, 72000 Zenica.

Link poziva

Close