JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODUKCIJU I EDITOVANJE 6 VIDEO SADRŽAJA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODUKCIJU I EDITOVANJE 6 VIDEO SADRŽAJA

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA PRODUKCIJU I EDITOVANJE 6 VIDEO SADRŽAJA

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Angažman konsultanta/konsultantske kompanije (u daljem tekstu ponuđač) za produkciju i editovanje 6 video sadržaja.

OPIS ZADATKA: Ponuđač ima zadatak da producira i edituje šest edukativnih video sadržaja čiji scenariji već kreirani. Edukativni video sadržaji namijenjeni su roditeljima kako bi olakšali razumijevanje tema u oblasti zdravog odrastanja za djecu predškolskog uzrasta. Trajanje svakog od video sadržaja je okvirno 10 minuta a svaki od video sadržaja će predstavljati kombinaciju prezentacije same teme (znanje) i praktične izvedbe aktivnosti koju roditelji mogu raditi sa djecom kod kuće (vještina).

DONATOR: Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

IMPLEMENTATOR PROJEKTA: Institut za populaciju i razvoj (IPD)

TRAJANJE ANGAŽMANA: 17. maj –  31. maj

Ponude sa referencom poslati putem e-mail adrese adzekman@ipdbh.org najkasnije do 14.05.2022. do 17:00 sati. 

Svi zahtjevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima se mogu poslati na navedenu e-mail adresu a  rok za dostavljanje dodatnih upita i zahtjeva za dodatna pojašnjenja je 12.05. 2022.

 1. Uvodne informacije

Institut za populaciju i razvoj (IPD) je vodeća neprofitna organizacija u Bosni i Hercegovini, koja brine o zdravlju građana i promoviše zdrave stilove života kroz inovativna, sistemska i održiva rješenja.  Unapređenje edukativnih programa u formalnom i neformalnom okruženju je jedan od prioriteta IPD-a već 20 godina. Institut za populaciju i razvoj sprovodi koji odgovara na specifične potrebe roditelja djece predškolskog uzrasta da raspolažu informacijama, znanjem i vještinama da pravovremeno prepoznaju i adekvatno reaguju na potrebe djece od 4 do 6 godina s posebnim fokusom na edukaciju o reproduktivnom zdravlju i zdravim stilovima života. Projekt je nastao kao odgovor na potrebe roditelja da unaprijede nivo informacija i vještina koje su im potrebne kako bi se mogli uspješno nositi sa izazovima modernog roditeljstva te osigurati djeci okruženje potrebno za zdrav rast i razvoj.  Inovativni program Zdravo odrastanje je kreiran po međunarodnim standardima te je u potpunosti prilagođen kontekstu BIH.

 • Opis zadatka i odgovornosti

Od ponuđača očekujemo sljedeće:

 • Prijedlog za kreativnu vizualizaciju sadržaja opisanog u scenarijima
 • Prijedlog za format video sadržaja prilagođen ciljnoj grupi
 • Video snimanje
 • Video postprodukcija
 • Obrada zvuka
 • Video editing i korekcije u skladu sa relevatnim komentarima i mišljenjima ciljne grupe te eksperata u ovoj oblasti
 • Isporuka finalnog produkta u dogovorenom roku
 • Ostali zadaci u dogovoru sa projektnim timom IPD-a
 • Kvalifikacije, iskustvo i kompetencije:
 • Dokazano iskustvo u kreiranju videa edukativnog sadržaja
 • Prethodna srodna iskustva koja je moguće dokazati (dodatnu prednost imaju iskustva na regionalnom i internacionalnom nivou)
 • Osobe koje će biti predložene za rad na projektu treba da posjeduju stručne kvalifikacije u skladu sa predmetom poziva
 • Znanje u oblasti zdravlja, zdravih stilova života, rodne ravnopravnosti nasilja i rodno zasnovanog nasilja predstavlja dodatnu prednost pri angažovanju kao i dokazano prethodno iskustvo u oblasti
 • Osobe predložene za rad treba da posjeduju dobre komunikacijske i interpersonalne vještine te sposobnost rada u timu
 • Vremenski okvir angažmana

Rok za dostavljanje videa je fiksan. Video sadržaji trebaju da bude završeni i u finalnoj (prethodno odobrenoj) formi dostavljeni IPD-u najkasnije do 31. maja 2022. Svako kašnjenje u predaji i/ili drugo nepoštivanje roka, može da utiče na realizaciju naloga za isplatu.

 • Dokumenti koje je potrebno priložiti uz ponudu

Ponuđač usluga mora dostaviti sljedeće dokumente kako bi demonstrirali posjedovanje traženih kvalifikacija:

 • Finansijski prijedlog izrade video sadržaja sa jasno definiranom metodologijom i planom rada koji ponuđač predlaže, a kako bi ispunio zadatak definiran opisom posla i u vremenskom roku
 • CV osobe(a) koja će biti angažovana na projektu sa navedenim prethodnim iskustvima u sličnim zadacima
 • Link na najmanje 2 prethodno kreirana video sadržaja relevantna za ovaj poziv
 • Dodjela

Kriteriji za dodjelu

• Kvaliteta ponude (70%), uključujući:

– Nacrt izrade videa sa jasnim prijedlogom metodologije i plana rada koji ponuđač usluga predlaže, u svrhu ispunjavanja zadatka;

– Kvaliteta primjera sličnih video radova;

– Sposobnost poštivanja roka naznačenog u tački 5 ovog Poziva;

– Sposobnost prilagodbe kontekstu.

• Finansijska ponuda (30%).

IPD zadržava pravo održavanja razgovora s prihvatljivim ponuditeljima.

 • Informiranje ponuđača

Ponuđač koji osvoji najveći broj bodova i čija ponuda bude prihvaćena, biće obavještena najkasnije 5 radnih dana nakon finalnog izbora.   IPD nije dužan da informira ponuđače koje nisu odabrane o ishodu javnog poziva.

Evropska Unija

UNDP

ipdbih.org

Close