Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava

Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava

Javni poziv subjektima male privrede za podnošenje zahtjeva za odobrenje kreditnih sredstava

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva subjekata male privrede za odabir korisnika sredstava kreditne linije uz subvencioniranje kamate u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva, a na osnovu Programa utroška budžetskih sredstava u 2023. godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima) usvojenog Zaključkom Vlade Zeničkodobojskog kantona, broj: 02-11-5917/23 od 11.04.2023. godine i Odluke o izboru banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamate od strane Ministarstva za privredu za MSP koja posluju na području Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu, broj: 02-11-13250/23 od 25.08.2023. godine

Pravo učešća imaju subjekti male privrede –privredni subjekti (pravna lica i samostalni poduzetnici/obrtnici):

• Sa sjedištem na području Zeničko-dobojskog kantona, a koja su u većinskom privatnom vlasništvu, te registrovana kod nadležnog organa u skladu sa pozitivnim propisima, bez obzira na oblik organizovanja
• Subjekti male privrede definirani u Zakonu o poticanju razvoja male privrede (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 07/16,7/20)
• Subjekti male privrede koji na osnovu obavještenja Službe za statistiku o razvrstavanju prema Klasifikaciji djelatnosti KD BiH 2010 (“Službeni glasnik BiH”, broj 47/10) imaju registrovanu i aktivno obavljaju osnovnu djelatnost unutar sljedećih područja djelatnosti, i to:
C- Prerađivačka industrija (osim oblasti 12-Proizvodnja duhanskih proizvoda i oblasti 19 - Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda);
I - Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ( hotelijerstvo i ugostiteljstvo);
J - Informacije i komunikacije - šifre djelatnosti 62.01, 62.02, 62.03, 62.09 i 63.11;
N - Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti - šifre djelatnosti 79.11, 79.12 i 79.90;
S - Ostale uslužne djelatnosti (osim oblasti 94 - Djelatnost članskih organizacija);
• Po osnovu tekuće kreditne zaduženosti su klasifikovani u Stage 1 i Stage 2 (ukoliko isti nije rezultat kašnjenja u otplati)
• Posluju likvidno i zadovoljavajućeg su boniteta
• Posluju minimalno 2 (dvije) godine.

Pravo na dodjelu poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranje kamate ne mogu ostvariti subjekti male privrede kojima je, za istu investiciju i iste prihvatljive troškove (ukupno ili djelomično) odobrena subvencija po osnovu javnih poziva Ministarstva za privredu objavljenih u 2023. godini.

Pravo na dodjelu poticajnih kreditnih sredstava uz subvencioniranje kamate ne mogu ostvariti subjekti male privrede koji nisu opravdali dobijena poticajna sredstva Ministarstva za privredu iz 2021. i 2022. godine.

Sredstva Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu namijenjena korisnicima se ne mogu koristiti u svrhu otkupa kreditnih obaveza po ranije preuzetim kreditima kod drugih banaka i za obavljanje sljedećih djelatnosti: proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu – izuzev prerađivačke djelatnosti, otvaranje kasina i igara na sreću, niti za nabavku opreme i sredstava za rad igara na sreću i zabavnih igara.

Sredstvima Budžeta Zeničko-dobojskog kantona ne mogu se finansirati državne institucije, javna preduzeća, neprofitne fondacije, udruženja i organizacije, kao ni sve vrste finansijskih institucija uključujući i druge banke.

Link

Close