Javni poziv obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21)

Javni poziv obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21)

Javni poziv obrtnicima za usklađivanje poslovanja sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21)

Obavještavaju se obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na području grada Zavidovići da je članom 82. stav (1) novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 75/21) propisano „Obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, uskladit će svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Zakon je stupio na snagu 30.09.2021. godine, što znači da je krajnji rok za usklađivanje poslovanja 29.09.2022. godine.

U skladu sa navedenim zakonskim odredbama, obrtnici i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, obavezni su da Službi za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju Grada Zavidovići, što prije, a najkasnije do 29.09.2022. godine, podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH.

Obrtnicima i licima koja obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima, shodno članu 37. stav 1. tačka j) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH, utvrdit će se prestanak obavljanja obrta po sili zakona ukoliko u naprijed navedenom roku ne podnesu zahtjev za usklađivanje poslovanja sa zakonom.

Obrazac zahtjeva za usklađivanje poslovanja obrta-srodne djelatnosti, sa potrebnim prilozima uz zahtjev, kao i tekst obavještenja bit će javno objavljeni na: SMART TV, Radio Zavidovići 1503, Oglasnoj ploči Grada Zavidovići i na web stranici Grada www.zavidovici.ba, a isto se može preuzeti i na portirnici Gradske uprave  ili u kancelariji broj 311.

Za sve informacije zainteresirana lica se mogu obratiti na telefon: 032/206-758, kao i u Službi za upravu privrede, lokalni razvoj, infrastrukturu i međunarodnu saradnju Grada Zavidovići kancelarija broj 311.

PREUZIMANJE

 Zahtjev za usklađivanje poslovanja obrta-srodne djelatnosti

Close