JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA „RAZVOJNE AGENCIJE ZAVIDOVIĆI“ D.O.O. ZAVIDOVIĆI

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA „RAZVOJNE AGENCIJE ZAVIDOVIĆI“ D.O.O. ZAVIDOVIĆI

JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA „RAZVOJNE AGENCIJE ZAVIDOVIĆI“ D.O.O. ZAVIDOVIĆI

„Razvojna agencija Zavidovići“ d.o.o. Zavidovići

Nadzorni odbor društva

Broj: 17-NO/22

Dana, 23.03.2022. god.

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03, i 65/13), člana 263. Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15), člana 31. stav 5., a u vezi sa članom 40. Statuta Razvojne agencije d.o.o. Zavidovići broj: OPU-IP 249/2015 od 03.07.2015. godine, te Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje Direktora Agencije broj: 16-NO/22 od 23.03.2022. godine, Nadzorni odbor „Razvojne agencije Zavidovići" d.o.o. Zavidovići raspisuje:

 

 

JAVNI KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

„RAZVOJNE AGENCIJE ZAVIDOVIĆI“ D.O.O. ZAVIDOVIĆI

 

 

I- Predmet javnog konkursa

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora „Razvojne agencije Zavidovići“ d.o.o. Zavidovići na mandatni period od 4 (četiri) godine.

 

II- Opis pozicije

Direktor ima nadležnosti i odgovornosti za:

- Organizaciju i rukovođenje procesom rada i poslovanja društva,

- Zastupanje društva prema trećim licima,

- Staranje i odgovornost za zakonitost poslovanja društva,

- Predlaganje osnova poslovne politike,

- Izvještavanje Skupštine društva na zahtjev Skupštine društva,

- Provedbu Statuta,

- Izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja,

- Priprema prijedloga o raspodjeli dobiti,

- Predlaganje plana poslovanja i programa razvoja društva,

- Priprema Odluke za čije donošenje nadležna Skupština društva i izvršava njene Odluke,

- Sazivanje Skupštine društva u slučajevima utvrđenim Zakonom i Statutom,

- Donosi opće akte društva iz nadležnosti Uprave i druge Odluke u skladu sa planom poslovanja,

- Zapošljava i otpušta radnike, te odlučuje o radno-pravnom statusu radnika i njihovim pravima i obavezama u skladu sa važećim zakonskim propisima,

- Odlučuje i o drugim pitanjima koja su Zakonom i općim aktima društva data u nadležnost Direktora društva.

 

III- Opći i posebni uslovi

Kandidati za Direktora Agencije dužni su da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03, i 65/13), Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj: 81/15), te Zakona o sukobu interesa u organima vlasti („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/08).

 

 1. A) Kandidati treba da ispunjava slijedeće opće uslove:
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.da je stariji od 18 (osamnaest) godina, a mlađi od 65 (šezdesetpet) godina na dan imenovanja,

3.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

 1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),
 2. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,

6.da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH» broj 70/08),

 1. da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
 2. da nije osuđen za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnošću Direktora društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude,
 3. da nije lice kojem je pravosnažnom presudom Suda zabranjeno obavljanje aktivnosti Direktora u privrednim društvima u FBiH,
 4. da nije istovremeno predsjednik ili član Nadzornog ili Upravnog odbora drugog preduzeća, institucije ili ustanove.

11.da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave društva.

 

 1. B) Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

1.VSS – završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova – fakultet pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera,

 1. najmanje 3 (tri) godina radnog iskustva u struci
 2. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 3. da ponudi program rada Razvojne agencije za period od 4 (četiri) godine, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku.

 

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata u obzir će se uzeti i slijedeći kriteriji:

- Rezultati u dosadašnjem radu,

- Sposobnost upravljanja, komunikacijske i organizacione sposobnosti,

- Preporuka prethodnog poslodavca.

 

IV- Potrebni dokumenti-sadržaj prijave

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 1. dokaz o stručnoj spremi,
 2. dokaz o radnom iskustvu,
 3. izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 mjeseca ili trajni izvod iz MKR-ih),
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca),
 5. ovjerenu izjavu kandidata od strane nadležnog organa za alineju 3.,4., 5., 6.,7., 8., 9.,10., pod A),
 6. dokaz o poznavanju rada na računaru,
 7. plan i program rada Agencije i njenog razvoja za četverogodišnji mandatni period.

Gore navedena dokumentacija predaje se u originalu ili ovjerenoj kopiji, u suprotnom smatrat će se da je dokumentacija nepotpuna.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službene glasnik BiH“ broj: 49/06, 76/11 i 89/11).

 

Napomena: Kandidat koji bude konačno imenovan na poziciju Direktora „Razvojne agencije“ d.o.o. Zavidovići dužan je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana konačnog imenovanja uvjerenje nadležnog Suda da nije osuđen za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnošću Direktora društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude i uvjerenje nadležnog Suda da nije lice kojem je pravosnažnom presudom Suda zabranjeno obavljanje aktivnosti Direktora u privrednim društvima u FBiH.

 

V- Ostale odredbe

Kandidati koji budu ispunjavali opće i posebne uslove iz Javnog konkursa i koji blagovremeno dostave svu potrebnu dokumentaciju biti će pozvani na intervju.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja, a objavit će se u „Službenim novinama FBiH“, jednom dnevnom listu, te službenoj web stranici Razvojne agencije Zavidovići.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu: „Razvojna agencija“ d.o.o. Zavidovići, Ul. Radnička broj: 13, 72 220 Zavidovići, sa naznakom „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje Direktora „Razvojne agencije“ d.o.o. Zavidovići- NE OTVARAJ“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Agencija neće kandidatima vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

 

Dostavljeno:

- „Službene novine FBiH“,

- Dnevni list „Oslobođenje“,

- a/a.

 

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Rasim Mušić, dipl. ecc.

Close