Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu (“Službeni glasnik BiH” broj 56/22), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

                                                             JAVNI KONKURS 

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu

I Predmet javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka) (Prilog 7) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu, koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine  (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

II Sredstva

Sredstva za tekući grant “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini”, u iznosu od 50.000,00 KM, predviđena su u budžetu Ministarstva za 2022. godinu, na poziciji “Tekući grantovi”.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti prevencije HIV infekcije, tuberkuloze i zavisnosti putem javnog konkursa u skladu sa kriterijima definiranim ovom Odlukom.

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom pravnom subjektu iz ovog granta je  5.000,00 KM a maksimalni iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom pravnom subjektu iz ovog granta je 20.000,00 KM.

III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog Javnog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu, imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

a) udruženja registrirana u Bosni i Hercegovini čija je jedna od djelatnosti provedba preventivnih i promotivnih aktivnosti u oblasti HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti i drugih preventivno promotivnih aktivnosti u oblasti zdravstva.

b) pravne osobe registrirane u Bosni i Hercegovini čija je jedna od djelatnosti provođenje aktivnosti na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva.

Projekti mogu trajati isključivo jednu godinu.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu biti podržani samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

IV Izuzeće

Ako podnosilac zahtjeva nije izvršio svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom do dana raspisivanja novog konkursa za godinu za koju se objavljuje javni konkurs, njegov zahtjev se neće uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem na bilo koji način vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini.

V Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinansiranje projekata u oblasti prevencije, kontrole i liječenja HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti i projekata koji daju podršku institucijama u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, a kroz podršku za sljedeće aktivnosti:

a) podršku u provedbi aktivnosti udruženja u Bosni i Hercegovini čija je jedna od djelatnosti provedba preventivnih i promotivnih aktivnosti u oblasti HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti i drugih preventivno promotivnih aktivnosti u oblasti zdravstva,

b) podršku aktivnostima savjetovanja injekcijskih korisnika droga koji se nalaze na izdržavanju kazne zatvora u kazneno-popravnim zavodima u Bosni i Hercegovini i njihove pripreme za izlazak na slobodu,

c) terenske aktivnosti na otkrivanju novih slučajeva kod kojih postoji sumnja na HIV ili tuberkulozu, aktivnosti informiranja, edukacije i komunikacije s ciljem podizanja svijesti opće populacije o HIV-u, tuberkulozi i zavisnosti, s posebnim fokusom na rizične grupe kao što su romska populacija, interno raseljene osobe, osobe s ograničenim pristupom zdravstvenim uslugama, specifične grupe mladih, starijih ili siromašnih, i unapređenja prevencije i kontrole HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekt; dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

Fizičkim osobama iz odobrenih sredstava ne mogu se isplaćivati plaće na osnovu redovnih ličnih primanja.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekt u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te nije moguće vršiti bilo kakve naknadne promjene vezane uz odobreni projekt (npr. izmjene korisnika projekta, aktivnosti i dr.).

Projekti kojima se aplicira se moraju odnositi na budžetsku 2022. godinu.

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

Pri razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:

a) kvalitet projekta i njegov doprinos implementaciji aktivnosti borbe protiv HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti i doprinos projekta u pružanju podrške institucijama u Bosni i Hercegovini u ispunjavanju međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine,

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima, članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasna povezanost cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj korisnika koji su obuhvaćeni projektom,

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usaglašenost predviđenih troškova s ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio Odluke, a koji obuhvataju:

a) tematske kriterije;

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta;

c) relevantnost projekta;

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti;

e) održivost aktivnosti i ciljeva;

f) budžet i troškovna efektivnost aktivnosti.

VII Potrebna dokumentacije i način dostavljanja

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

a) Aplikacioni obrazac koji je sastavni dio Odluke (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original);

b) finansijski plan projekta na Obrascu za budžet koji je sastavni dio Odluke (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta (original);

c) aktuelni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od šest mjeseci (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog tijela);

d) statut, samo za one podnosioce koji su obavezni imati, podnosioca projekta, a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta). Ako podnosilac projekta nije u obavezi da ima statut dostavlja potpisanu i ovjerenu izjavu o istom;

e) uvjerenje o poreznoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj), (kopija ovjerena od strane nadležnog tijela);

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od strane nadležnog tijela);

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcioni  račun podnosioca projekta i da isti nije blokiran (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od strane nadležnog tijela). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekt bude na raspolaganju korisniku sredstava (original);

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za prethodnu godinu u odnosu na godinu za koju se objavljuje javni konkurs iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija);

j) izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio Odluke (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original).

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga, jamstvenik – tako da se oba kraja jamstvenika pričvršćuju pečatom za suhi otisak ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerisane. Može i ručno zbog priloga koji se računaju u ukupan broj stranica.

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definisano neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) dostavlja se u zatvorenoj koverti, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

“Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu”,

Ministarstvo civilnih poslova BiH,

Trg BiH 1,

71000 Sarajevo”. 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kom je objavljen javni konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja javnog konkursa neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

VIII Ostale napomene 

Odluka o rasporedu sredstava

Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovine“ za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, Odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

Obavještenja

Podnosioci koji su sudjelovali na Javnom konkursu, a čije prijave nisu stigle blagovremeno, koje su neuredne ili nepotpune, odnosno nisu ispunili kriterije u dovoljnom omjeru za vrednovanje i rangiranje podnesenih projekata, bit će obaviješteni putem službene internet stranice Ministarstva.

Podnosioci koji su sudjelovali na Javnom konkursu, a kojima su dodijeljena sredstva iz granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovine“ za 2022. godinu, smatraju se obaviještenim objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internet stranici Ministarstva.

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u “Službenom glasniku BiH”, zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim i usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visiniodobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

a) Korigovani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Korigovani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i isti mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

b) Prilikom sačinjavanja korigovanog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pismeno obavijestiti Ministarstvo u roku od sedam dana.

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorno tijelo u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva utrošit će u skladu sa zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-finansijskim dokazima.

Ako korisnik sredstava granta nema status ugovornog tijela (udruženja, fondacije i sl.), s obzirom na to da se radi o trošenju javnih sredstava, korisnik sredstava je obavezan transparentno trošiti dodijeljena sredstva i dostaviti Izjavu o transparentnom trošenju sredstava.

Izvještaj o utrošku sredstava

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su sastavni dio Odluke.

Korisnik sredstava dužan je završni narativni i finansijski izvještaj dostaviti u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora ili do raspisivanja novog konkursa.

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Ministarstvo validnost nota računa utvrđuje u skladu sa trenutno važećim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke.

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa odredbama Odluke, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15% unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.
Ako se kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrde greške tehničke prirode, koje podrazumijevaju nepravilno popunjene obrasce za izvještaje i slične tehničke greške, korisnik sredstava se obavještava pisanim putem, ili putem fax-a ili telefonom ili e-mailom, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavijesti. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokrenut će se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Ako je nalaz nezavisne revizije negativan, odnosno ako je utvrdio nenamjensko trošenje sredstava, ili nije sačinjen na način definiran u članu 17. Odluke, prema korisniku sredstava preduzimaju se radnje u skladu sa stavom (11) člana 18. Odluke.

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv korisnika sredstava koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

Svi prilozi navedeni u Javnom konkursu mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

Obrazac za budžet (Prilog 2)

Izjava (Prilog 3)

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i zavisnosti u Bosni i Hercegovini” za 2022. godinu (Prilog 7)

Izvor: https://www.mreza-mira.net