Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu (“Službeni glasnik BiH” broj 56/22), Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                                     JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu

I Predmet javnog konkursa

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu, utvrđuju se kriteriji za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” (Okvirni program Evropske komisije za istraživanje i razvoj „Horizont Europe“; Međuvladin okvir za evropsku saradnju u oblasti naučnih i tehnoloških istraživanja - Program COST; Evropska mreža za finansiranje tržišno orijentiranih projekata iz različitih tehničkih oblasti - Program EUREKA), za 2022. godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima) (Prilog 7) utvrđuju se kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT " za 2022.godinu, koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

II Sredstva

 

Sredstva za tekući grant "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” u iznosu od 444.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2022.godinu, na poziciji: Grantovi neprofitnim organizacijama – Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva H2020, ekonomski kod 614300.

 

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata u okviru EU programa: HORIZONT EVROPA, COST i EUREKA putem javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs) i u skladu sa kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

 

III Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu, imaju registrirane naučno-istraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauke i umjetnosti, inovacioni centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druge fizičke i pravne osobe koje su uključene u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučno-istraživačkih rezultata kroz apliciranje i učestvovanje u programima HORIZONT EVROPA, COST i EUREKA.

 

Za učestvovanje u akcijama u okviru programa COST mogu da apliciraju fizičke osobe, (s tim da neophodne dokumente ovjere u matičnoj instituciji).

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu dobiti podršku sa po jednim projektom u okviru svakog od tri programa EU: HORIZONT EVROPA, COST i EUREKA.

 

 

IV Izuzeće

 

Ako podnosilac zahtjeva do dana raspisivanja konkursa za 2022. godinu nije izvršio sve svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2022. godinu  neće se razmatrati.

 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa, ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem, na bilo koji način, vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

 

V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva za sufinansiranje projekata koji, na bilo koji način, daju doprinos razvoju nauke i inovacija u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini, kroz:

 

a) Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru programa HORIZONT EVROPA i realizaciju odobrenih projekata u okviru programa HORIZONT EVROPA;

 

b) Podršku za učestvovanje u akcijama u okviru programa COST;

 

c) Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa EUREKA;

 

d) Podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti učestvovanja Bosne i Hercegovine u programu HORIZONT EVROPA;

 

e) Podršku radu EURAXESS centra.

 

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat; dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi.Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

Iz sredstava definiranih u članu 3. stav (1) Odluke o kriterijima, ne mogu se isplaćivati plaće, niti plaćati porezi i doprinosi na osnovu redovnih ličnih primanja.

 

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat ili druge aktivnosti unutar projekta, odnosno, vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

 

Projekti sa kojima se aplicira se moraju odnositi na budžetsku godinu za koju je konkurs raspisan.

 

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 

Prilikom razmatranja podnesenih projekata vrednovat će se:

 

a) kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju nauke u Bosni i Hercegovini, implementaciji strateških dokumenata i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u Bosni i Hercegovini, i to kroz:

 

1) aktuelnost teme istraživanja, doprinos konkurentnosti proizvoda i tehnologija,

 

2) učestvovanje aplikanata u troškovima realizacije projekta,

 

3) mogućnost primjene rezultata na više korisnika,

 

4) broj partnerstava ostvarenih sa partnerima iz drugih zemalja u okviru projekta.

 

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

 

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

 

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj direktnih ili indirektnih korisnika koji su obuhvaćeni projektom,

 

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno, usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je dio Odluke o kriterijima a koji obuhvataju:

 

a) tematske kriterije,

 

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

 

c) relevantnost projekta,

 

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

 

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

 

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

 

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT" za 2022.godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a) aplikacioni obrazac, koji je dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original),

 

b) finansijski plan projekta, na obrascu za budžet, koji je dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original),

 

c) aktuelni izvod iz registra nadležnog tijela u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od šest mjeseci (original ili kopija ovjerena od nadležnog tijela),

 

d) statut, samo za institute, udruženja i fondacije, u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta),

 

e) uvjerenje o poreskoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj), (kopija ovjerena od nadležnog tijela),

 

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti izdato od nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od nadležnog tijela),

 

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv transakcioni račun podnosioca projekta i da isti nije blokiran (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine), (original ili kopija ovjerena od nadležnog tijela). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana,

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog tijela, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava (original),

 

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2021. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA) (kopija),

 

j) izjava podnosioca projekta, čija forma je dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original).

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerirane. Može i ručno zbog priloga koji se računaju u ukupan broj stranica.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano, neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

 

Podnosilac čiji projekat je odobren i u fazi realizacije u okviru programa HORIZONT, uz dokumentaciju, obavezno dostavljaju i kopiju ugovora zaključenog između nadležnog tijela EU i konzorcijima, u čiji sastav ulazi i podnosilac projekta.

 

Podnosilac čiji projekt je odobren i u fazi realizacije u okviru programa COST i EUREKA, a za čiju podršku se traže sredstva, obavezno dostavlja dokaz o potvrdi učestvovanja u realizaciji odobrenog projekta.

 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava subjektima koji apliciraju na tekuće otvorene pozive unutar programa HORIZONT EVROPA, COST i EUREKA, a kojima se dodijele sredstva, dužni su odmah po izvršenoj aplikaciji, Ministarstvu dostaviti dokaz o navedenom.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) dostavlja se u zatvorenoj koverti, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

 

"Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta: "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT" za 2022.godinu,

Ministarstvo civilnih poslova BiH,

Trg BiH 1,

71 000 Sarajevo".

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

 

VIII Ostale napomene

 

Odluka o rasporedu sredstava

 

Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT" za 2022.godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", Odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

 

Obavijesti

 

Podnosioci, koji su sudjelovali u konkursu, a čije prijave nisu stigle blagovremeno, koje su neuredne ili nepotpune, odnosno, nisu ispunili kriterije u dovoljnom omjeru za vrednovanje rangiranje podnesenih projekata, bit će obaviješteni putem službene internet stranice Ministarstva.

Podnosioci, koju su sudjelovali u konkursu, kojima su dodijeljena sredstva iz granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda Horizon“ za 2022. godinu smatraju se obaviještenima objavljivanjem Odluke o rasporedu sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internet stranici Ministarstva.

 

Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava

 

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u "Službenom glasniku BiH", zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

 

a) Revidirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Revidirani budžet projekta postaje dio ugovora i isti mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

 

b) Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom, gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pisanim putem obavijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

 

Primjena procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavu opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno, doznačena sredstva će utrošiti u skladu sa zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-finansijskim dokazima.

 

Izvještaj o utrošku sredstava

 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), a koji su dio Odluke o kriterijima.

 

Korisnik sredstava dužan je narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora ili do raspisivanja novog konkursa.

 

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

 

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

 

Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 20.000,00 KM i više dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijima.

 

Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

 

Korisnik sredstava je dužan da računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju, u slučaju potrebe, učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od Ministarstva ili bilo koje druge osobe koju ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom ovlaštenog tijela.

 

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15 % unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom, pokrenut će se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako se kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrde greške tehničke prirode, koje podrazumijevaju nepravilno popunjene Obrasce za izvještaj i slične tehničke greške, korisnik sredstava se obavještava pisanim putem, ili putem fax-a ili telefonom, ili e-mailom o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavijesti. Ako korisnik sredstava u zadatom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava aplikant je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom, pokrenut će se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako je nalaz nezavisne revizije negativan, odnosno, utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava, ili nije sačinjen na način definiran u članu 17. Odluke o kriterijima, prema korisniku sredstava preduzimaju se radnje u skladu sa stavom (11) člana 18. Odluke o kriterijima.

 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realizaciju odobrenog projekta, dužan je izvršiti povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim tijelom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

 

Obrazac za budžet (Prilog 2)

 

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

 

Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZONT” za 2022. godinu (Prilog 7)

preuzeto sa mcp.gov.ba

Close