Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022. godinu

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022. godinu

Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Međunarodna kulturna saradnja” za 2022. godinu

Na osnovu člana 9. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022.  godinu (“Službeni glasnik BiH”, broj 56/22) Ministarstvo civinih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

                                                           JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022.  godinu

 

 

I Predmet javnog konkursa

 

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022.  godinu (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima) (Prilog 7) utvrđuju se kriteriji i druga pitanja vezana uz dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022. godinu. Odluka o kriterijima je objavljena na web stranici Ministarstva civinih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

II Sredstva

Sredstva za tekući grant “Međunarodna kulturna saradnja”, u iznosu od 390.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva za 2022. godinu na poziciji “Tekući transferi i grantovi”.

Sredstva se dodjeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti međunarodne kulturne saradnje putem javnog konkursa (u daljem tekstu: konkurs) u skladu sa kriterijima definiranim Odlukom o kriterijima.

 

Najmanji iznos sredstava koji se može dodijeliti iz ovog granta iznosi 5.000,00 KM, a maksimalni do 30.000,00 KM.

 

 

III Pravo na podnošenje projekata

 

Pravo na podnošenje projekata na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Međunarodna kulturna saradnja” za 2022. godinu  imaju sljedeći pravni subjekti u Bosni i Hercegovini:

 

a) muzeji, biblioteke, kinoteke, galerije, pozorišta, kulturni centri, domovi kulture, arhivi, orkestri, filharmonije, zavodi za zaštitu kulturne baštine, akademije nauke i umjetnosti, likovne i muzičke akademije, akademije scenskih umjetnosti, filmski centri, škole, školski centri;

 

b) instituti, udruženja, fondacije, fakulteti i ostali pravni subjekti čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture;

 

c) izdavačke kuće isključivo za projekte odobrene u okviru EU programa Kreativna Evropa;

 

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju,  mogu dobiti podršku samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

 

IV Izuzeće

 

Ako podnosilac zahtjeva do dana raspisivanja konkursa za 2022. godinu nije izvršio sve svoje obaveze na osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2022. godinu neće se razmatrati.

 

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom, te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva na osnovu objavljenog konkursa, ako se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Na dodjelu sredstava nemaju pravo subjekti čiji projekti svojim sadržajem, na bilo koji način, vrijeđaju vjerske, kulturne ili etničke osjećaje pripadnika bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini.

 

V Namjena sredstava

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva  za sufinansiranje projekata koji daju, na bilo koji način, doprinos promociji i afirmaciji kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu, u skladu sa strateškim dokumentima u oblasti kulture u Bosni i Hercegovini i međunarodnim obavezama, i to kroz:

 

a) podršku kulturnim manifestacijama međunarodnog karaktera u Bosni i Hercegovini u kojima, pored učesnika iz Bosne i Hercegovine, učestvuju i predstavnici iz najmanje jedne zemlje,

 

b) podršku projektima predstavljanja kulture van granica Bosne i Hercegovine, odnosno, podrška učešću umjetnika i promotora kulture naroda Bosne i Hercegovine na međunarodnim kulturnim manifestacijama,

 

c) podršku projektima koji se organiziraju i implementiraju sa partnerima iz drugih država u skladu sa potpisanim bilateralnim sporazumima u oblasti kulture, te projektima koji se organiziraju i implementiraju u okviru međunarodnih tijela i inicijativa u kojima Bosna i Hercegovina učestvuje,

 

d) podršku projektima koji su odobreni u okviru EU programa Kreativna Evropa.

 

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat, dok troškovi taksi usluga i mobilnih telefona nisu prihvatljivi. Troškovi goriva su prihvatljivi isključivo ako su direktno vezani uz implementaciju projektnih aktivnosti.

 

Iz sredstava definiranih u članu 3. stav (1)  Odluke o kriterijima  ne mogu se isplaćivati plaće, niti plaćati porezi i  doprinosi na osnovu redovnih ličnih primanja.

 

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat, odnosno, vršiti prenamjenu dodijeljenih sredstava).

 

Projekti sa kojima se aplicira se moraju  odnositi na budžetsku godinu za koju je konkurs raspisan.

 

 

VI Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

 

(1) Pri razmatranju podnesenih projekata vrednuje se:

 

a) kvalitet projekta i njegov doprinos promoviranju i afirmiranju domaćeg kulturnog stvaralaštva u međunarodnim okvirima, u skladu sa Strategijom kulturne politike u Bosni i Hercegovini (http://mcp.gov.ba/Content/Read/nauka-i-kultura-dokumenti) , i to kroz:

1) promociju kulture naroda Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu,

 

2) učešće Bosne i Hercegovine u međunarodnim kulturnim programima i inicijativama,

 

3) implementaciju međunarodnih sporazuma i programa suradnje potpisanih u oblasti kulture,

 

4) afirmaciju umjetnika i unaprjeđenje mobilnosti umjetnika,

 

5) učešće u programima Evropske unije i programima regionalne saradnje,

 

b) finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja sa međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,

 

c) održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,

 

d) izvodljivost projekta, projektnih aktivnosti, jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom (djeca, mladi, ranjive grupe i sl.) i afirmiranje i angažman mladih umjetnika i stvaratelja,

 

e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno, usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

 

(2) Vrednovanje projekata vrši se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je sastavni dio  Odluke o kriterijima, a koji obuhvataju:

 

a) tematske kriterije,

 

b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,

 

c) relevantnost projekta,

 

d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,

 

e) održivost aktivnosti i ciljeva, te

 

f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

 

VII Potrebna dokumentacija i način dostavljanja

 

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022. godinu, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 

a) aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima  (Prilog 1), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren pečatom podnosioca projekta (original);

 

b) finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), elektronski popunjen, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnosioca projekta (original);

 

c) aktuelni izvod iz registra nadležnog organa u kojem je registriran podnosilac projekta, ne stariji od šest mjeseci (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa);

 

d) statut, samo za institute, udruženja, fondacije, fakultete  i ostale pravne subjekte čija je jedna od djelatnosti u oblasti kulture.Uslučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta, iste se dostavljaju uz osnovni statut (kopija ovjerena pečatom podnosioca projekta);

 

e) uvjerenje o poreznoj registraciji podnosioca projekta (identifikacioni broj) (kopija ovjerena od nadležnog organa);

 

f) rješenje o razvrstavanju podnosioca projekta prema djelatnosti, izdato od nadležnog zavoda za statistiku (kopija ovjerena od nadležnog organa);

 

g) zvaničan dokument banke iz kojeg je vidljiv  transakcioni  račun podnosioca projekta i da isti nije blokiran (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcijski račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine) (original ili kopija ovjerena od nadležnog organa). Dokument ne smije biti stariji od 30 dana;

 

h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava (original);

 

i) godišnji obračun o poslovanju podnosioca projekta za 2021. godinu, iz kojeg je vidljivo da je isti predat i ovjeren od Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno, Finansijsko - informatičke agencije (FIA) (kopija);

 

j) izjava podnosioca projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od  ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnosioca projekta (original);

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) se dostavlja istim redoslijedom kako je navedeno i mora biti uvezana u cjelinu (kao knjiga ili spiralni uvez), tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi. Sve stranice moraju biti numerirane. Može i ručno zbog priloga koji se računaju u ukupan broj stranica.

 

Dokumentacija koja ne bude uvezana na način kako je definirano  neće biti uzeta u razmatranje i smatrat će se neurednom.

 

Dokumentacija od tačke a) do tačke j) dostavlja se u zatvorenoj koverti, ISKLJUČIVO PUTEM POŠTE Ministarstvu, sa naznakom:

 

"Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova BiH, Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo".

 

Konkurs je otvoren 21 dan od dana posljednje objave.

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

 

Neblagovremene i nepotpune prijave ne uzimaju se u razmatranje.

 

 

VIII OSTALE NAPOMENE

 

Odluka o rasporedu sredstava

 

Odluku o rasporedu sredstava namijenjenih za tekući grant "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022. godinu (u daljem tekstu: Odluka o rasporedu sredstava) donosi Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva.

 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava i nakon njenog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", odluka se objavljuje na web stranici Ministarstva.

 

Obavještenja

Podnosioci, koji su učestvovali u konkursu, a čije prijave nisu stigle blagovremeno, koje su neuredne ili nepotpune, odnosno, nisu ispunili kriterije u dovoljnom omjeru za vrednovanje i rangiranje podnesenih projekata, bit će obaviješteni putem službene internet stranice Ministarstva.

Podnosioci, koji su učestvovali u konkursu, kojima su dodijeljena sredstva iz granta “Međunarodna kulturna saradnja“ za 2022. godinu smatraju se obaviještenima objavljivanjem odluke o dodjeli sredstava u “Službenom glasniku BiH” i na službenoj internet stranici Ministarstva.

Ugovor o korišćenju dodijeljenih sredstava

 

Ministarstvo će sa korisnicima sredstava, nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o rasporedu sredstava, te ista bude objavljena u "Službenom glasniku BiH", zaključiti ugovor kojim će biti definirana međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

 

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju elektronskim ili usmenim putem o Odluci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i visini odobrenih sredstava, te se od istih traži da u roku od sedam dana dostave:

 

a) Revidirani budžet usklađen sa odobrenim sredstvima. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora i mora biti potpisan od ovlaštene osobe i ovjeren pečatom.

 

b) Prilikom sačinjavanja revidiranog budžeta dozvoljeno je mijenjanje iznosa po budžetskim linijama, ali ne i mijenjanje budžetskih linija.

 

Ako korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom, gubi pravo na korištenje sredstava, te je u tom slučaju dužan pisanim putem izvijestiti Ministarstvo u roku od 7 dana.

 

Primjena procedure definisane Zakonom o javnim nabavkama

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu čl. 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstava odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno, doznačena sredstva će utrošiti u skladu sa zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno-finansijskim dokazima.

 

Izvještaji o utrošku sredstava

 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5) i Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6), koji su sastavni dio Odluke o kriterijima.

 

Korisnik sredstava, dužan je narativni i finansijski izvještaj dostaviti najkasnije u roku od godinu dana od potpisivanja ugovora ili do raspisivanja novog konkursa.

 

Korisnik sredstava koji podliježe obavezi dostavljanja nalaza nezavisne revizije isti dostavlja uz popunjene i vlastitim pečatom ovjerene obrasce za narativni i finansijski izvještaj.

 

Finansijski izvještaj obavezno sadrži kopije originalnih fiskalnih i ostalih propisanih računovodstvenih isprava za sve troškove nastale po odobrenom projektu u skladu sa  važećim zakonskim propisima koji reguliraju ovu oblast. Narativni izvještaj sadrži fotografije, izvještaje medija, zapisnike i slično.

 

Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu 20.000,00 KM i više, dužni su dostaviti i Izvještaj nezavisne revizije, prema odredbama iz člana 17. Odluke o kriterijama.

 

Korisnik sredstava je dužan da vodi odvojenu i preciznu finansijsku dokumentaciju, tako da se sva plaćanja i troškovi načinjeni prema odobrenom projektu lako mogu identificirati.

 

Korisnik sredstava je dužan da čuva originalne računovodstvene knjige i originalnu finansijsku dokumentaciju, te da, u slučaju potrebe, računovodstvene knjige i drugu finansijsku dokumentaciju učini dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva ili bilo kojeg drugog lica koje ovlasti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg drugog zakonom ovlaštenog organa.

 

Korisnik sredstava može izvršiti realokaciju u iznosu do 15% unutar odobrenih budžetskih linija bez posebne saglasnosti Ministarstva, što posebno navodi u izvještaju s obrazloženjem.

 

Ako korisnik sredstava ne dostavi izvještaj u skladu sa odredbama Odluke o kriterijima, Ministarstvo će zatražiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako se kod korisnika sredstava u izvještavanju utvrde greške tehničke prirode, koje podrazumijevaju nepravilno popunjene Obrasce za izvještaje i slične tehničke greške, korisnik sredstava se obavještava pisanim putem ili putem fax-a ili telefonom ili e-mailom, o potrebi otklanjanja utvrđenih nedostataka u roku od 15 dana od prijema obavještenja. Ako korisnik sredstava u zadanom roku ne otkloni nedostatke, Ministarstvo će uputiti zahtjev korisniku sredstava da izvrši povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava, za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku, pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako se ustanovi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava korisnik sredstava je dužan izvršiti povrat cjelokupnog iznosa doznačenih sredstava za koji je utvrđen nenamjenski utrošak, na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana kada Ministarstvo pisanim putem to od njega zatraži, u suprotnom pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

Ako je nalaz nezavisne revizije negativan, odnosno, utvrdi nenamjensko trošenje doznačenih sredstava ili nije sačinjen na način definiran u članu 17. Odluke o kriterijima, prema korisniku sredstava preduzimaju se radnje u skladu sa  stavom (11) člana 18. Odluke o kriterijima.

 

Ako korisnik nije utrošio cjelokupna doznačena sredstva za realiziranje odobrenog projekta, dužan je da izvrši povrat neutrošenih sredstava uplatom istih na Jedinstveni račun trezora Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana završetka projekta uz obrazloženje. Ako se sredstva ne uplate u navedenom roku pokreće se postupak pred nadležnim organom protiv aplikanta koji nije opravdao doznačena sredstva i zabranjuje se apliciranje istom na konkurse koje raspisuje Ministarstvo u periodu od tri godine.

 

 

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti na web stranici Ministarstva:

 

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

 

Obrazac za budžet (Prilog 2)

 

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj (Prilog 5)

 

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta "Međunarodna kulturna saradnja" za 2022.  godinu (Prilog 7)

preuzeto sa mcp.gov.ba

Close