ZDK: Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“

Na osnovu člana 32. Zakona o izvršavanju Budžeta za 2017. godinu („Službene novine Zeničkodobojskog kantona“, broj: 15/16) i člana 137. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata Zeničko-dobojskog kanton („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 13/07, 13/11, 3/15 i 2/16), Zeničko-dobojski kanton – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, raspisuje:

JAVNI POZIV za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2017. godini

I. Predmet javnog poziva Javnim pozivom prikupljaju se prijedlozi projekata radi dodjele sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata za obilježavanje „Dječije nedjelje“ u 2017. godini, a u svrhu preduzimanja mjera i akcija za unapređenje socijalne zaštite i brige o djeci na području Zeničko-dobojskog kantona.

II. Pravo učešća Pravo na dodjelu sredstava imaju: Općina/Grad za projekte iz Programa obilježavanja „Dječije nedjelje“ za lokalnu zajednicu, ustanove socijalne i dječije zaštite i udruženja (u daljem tekstu: Korisnici) koje imaju sjedište, te djeluju i/ili realizuju projekte usmjerene na unapređenje socijalne zaštite i brige o djeci na području Zeničko-dobojskog kantona.

III. Namjena Pravo na korištenje sredstava mogu ostvariti Korisnici čiji se projektni prijedlozi odnose na: 1. pružanje podrške porodicama sa djecom (sa naglaskom na djecu bez roditeljskog staranja i porodice u riziku od razdvajanja, djecu ometenu u fizičkom i/ili psihičkom razvoju, višečlane porodice sa djecom i dr. marginalizovane grupe djece) koje se nalaze u stanju socijalne potrebe; 2. promotivne, edukativno-zabavne i dr. aktivnosti o značaju primjene Konvencije o pravima djeteta.

IV. Potrebna dokumentacija za učešće na Javnom pozivu Uz ovjeren i potpisan prijavni obrazac, a koji je popunjen u skladu sa ovim Javnim pozivom i smjernicama, Korisnik je u obavezi dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 Rješenje o upisu u registar pravnih lica kod nadležnog organa iz kojeg je vidljivo da je u pitanju udruženje koje je registrovano da djeluje na području Zeničko-dobojskog kantona ili eventualno izmjene Statuta – ovjerena kopija;

 Identifikacioni broj – ovjerena kopija;

 Bilans stanja i uspjeha za prethodnu godinu – ovjerena kopija;

 Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama izdato od strane nadležne poreske uprave;

 Ovjereni bankovni račun uz potvrdu o solventnosti računa;

 Program obilježavanja „Dječije nedjelje“ za 2017. godinu na nivou lokalne zajednice;

 Dokaz o visini finansijskog učešća u realizaciji projekta, iz vlastitih sredstava ili drugih izvora finansiranja;

 Ovjeren i potpisan Sporazum o partnerstvu između Korisnika i drugih institucija/ustanova, RTV servisa, preduzeća ili nevladinih organizacija, ukoliko će se projekat realizovati u saradnji sa više učesnika;

 

Vremenski rok trajanja projekta je predviđen za period od 01.10.2017. godine do 31.12.2017. godine.

V. Kriteriji za ocjenu projekata Opravdanost i prihvatljivost za finansiranje ili sufinansiranje projekata podnosioca cijenit će se u skladu sa Pravilnikom za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2017. godini, na osnovu sljedećih kriterija:

 Značaj projekta u doprinosu ostvarenju namjene obilježavanja „Dječije nedelje“;

 Značaj projekta u doprinosu unapređenja usluga socijalne zaštite i zaštite porodica sa djecom na području Zeničko-dobojskog kantona;

 Potvrda Korisnika o sufinansiranju projekta iz sopstvenih ili drugih izvora;

 Saradnja sa drugim institucijama/ustanovama, RTV servisima, preduzećima ili nevladinim organizacijama na realizaciji projekata;

 Obezbijeđenosti ekonomičnosti projekta;

 Kvalitet izvještavanja za projekte podržane od strane Zeničko-dobojskog kantona – Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u 2016. godini.

Sredstva neće biti odobrena za:

1. prijave Korisnika koji su imali finansijsku podršku iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona putem Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u 2016. godini, a koji nisu dostavili narativni i finansijski izvještaj o namjenskom utrošku sredstava;

2. prijave Korisnika koji nisu prilagodili vremenski period realizacije prijedloga projekta u skladu sa uvjetima iz ovog Javnog poziva i prijavnog obrasca;

3. projekte čija se realizacija planira izvan Zeničko-dobojskog kantona ili je usmjerena na zadovoljavanje ličnih interesa pojedinaca;

4. kupovinu opreme koja nije neophodna za realizaciju projektnih aktivnosti;

5. retroaktivno finansiranje već realizovanih aktivnosti.

VI. Podnošenje projekata Prijava na Javni poziv, tj. popunjen prijavni obrazac i prateća dokumentacija, dostavljaju se u zatvorenoj koverti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, na adresu:

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Ul. Kučukovići br. 2, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina Sa obaveznom naznakom: „Ne otvarati – Prijava na Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata povodom obilježavanja „Dječije nedjelje“ u Zeničko-dobojskom kantonu u 2017. godini“, kao i sa naznakom naziva Korisnika, podnosioca prijave.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, od dana objavljivanja ovog Javnog poziva na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba) i dnevnim novinama „Dnevni avaz“. Prijavni obrazac se može preuzeti na www.zdk.ba. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Odluka o odabranim projektima objavit će se na službenoj web stranici Zeničko-dobojskog kantona (www.zdk.ba). Sve dodatne informacije o načinu i postupku učešća u Javnom pozivu, mogu se dobiti u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice Zeničko-dobojskog kantona ili putem telefona 032/460 688.

Leave a Comment