RAZ: Javni konkurs za prijem radnika

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu (“Službene novine FBiH”, broj: 26/16 i 89/18), Uredbe o pustupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH („Službene novine FBIH“ broj: 166/2019) i člana 12. Pravilnika o radu Razvojne agencije d.o.o. Zavidovići (broj: 149/16) direktor raspisuje:

 

J A V N I    K O N K U R S

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme

Objavljuje se javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

 

 1. Pripravnik-Inženjer/bachleor agronomije…………….1 izvršilac,(zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju od šest (6) mjeseci).

 

Opis poslova i radnih zadataka za radno mjesto :

 Izvršavanje svih potrebnih radnji i zadataka stručne i administrativne prirode potrebnih za uspješnu realizaciju projekta „Ekonomsko osnaživanje poljoprivrednih proizvođača kroz intenziviranje proizvodnje kornišona na Općini Zavidovići“. Agronom će obavljati sve aktivnosti neophodne za sprovedbu projekta u cilju jačanja kapaciteta korisnika projekta što podrazumijeva i rad na terenu i saradnju sa različitim klijentima.

 

Kandidati koji se prijavljuju trebaju ispunjavati sljedeće opće uslove:

 • da ima navršenih 18 godina života,
 • da je državljanin BiH,
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova na radnom mjestu.

 

Kandidati koji se prijavljuju treba da ispunjavaju sljedeće posebne uslove:

 1. Inžinjer/bachelor agronomije:
 1. VSS-visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova-stručno zvanje „bachelor agronomije“,
 2. vozačka dozvola B kategorije,
 3. poznavanje rada na računaru.

 

Kao dokaz o ispunjavanju uslova kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 • Prijavu na javni konkurs sa kratkom biografijom sa naznačenom adresom stanovanja, brojem telefona i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
 • Kopija Lične karte,
 • Potvrda o prebivalištu (CIPS),
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • Kopija vozačke dozvole,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru-(certifikat, uvjerenja, svjedočanstvo, kopija indexa ili drugi dokaz o poznavanju rada na računaru).

 

Svi dokumenti moraju biti priloženi u originalnu ili ovjerenoj kopiji.

Komisija za izbor će sa kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove provesti postupak usmenog ispitivanja putem intervjua, o čijem vremenu i mjestu održavanja će biti obaviješteni putem kontakt telefona koji dostave uz prijavu.

 

Prije zaključivanja ugovora o radu, kandidat je dužan pismeno obavijestiti poslodavca da je fizički i psihički zdravstveno sposoban izvršavati obaveze iz ugovora o radu.

 

Prijavu na javni konkurs i traženu dokumentaciju kandidati su dužni u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili putem pošte preporučeno na adresu:

Razvojna agencija d.o.o. Zavidovići, Radnička 13, 72220 Zavidovići,

sa naznakom “Prijava na javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta”.

Krajnji rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 8 dana od dana objave javnog konkursa u listu „Oslobođenje“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.