PREDSTAVLJAMO: PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2020

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom zapošljavanja u Federaciji BiH 2018-2021, Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i ciljevima iz Programa rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2020. godinu i Trogodišnjeg plana rada Federalnog zavoda za zapošljavanje 2020-2022, te Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19 od 31.7.2019. godine, sačinjen je Program sufinansiranja zapošljavanja 2020 (u daljem tekstu: Program).

Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 51.378.480,00 KM u skladu sa Finansijskim planom za 2020. i procjenom za 2021 i 2022. godinu. Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) realizira Program u saradnji sa kantonalnim/županijskim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe). Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

Program se realizira s ciljem zapošljavanja najmanje 13.000 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH sa posebnom socijalnom i rodnom osjetljivošću, radi njihovog zapošljavanja, sprečavanja dugotrajne nezaposlenosti, očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti, te stvaranja uvjeta za jačanje konkurentnosti mladih osoba bez radnog iskustva kroz osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva.

Programom će se kroz različite mjere obuhvatiti sljedeće kategorije nezaposlenih osoba: • mladi, • žene, • osobe dobi do 35 godina sa radnim iskustvom/stažom, • osobe preko 40 godina, • dugotrajno nezaposlene osobe, prijavljene na evidenciju nezaposlenih 12 mjeseci i više, • osobe nižih kvalifikacija i bez kvalifikacija, • demobilizirani branitelji.

Programom su predviđene sljedeće mjere:

5.1. Tvoja prilika 2020 U sklopu ove mjere predviđene su dvije (2) podmjere: 1. Prvo radno iskustvo za mlade nezaposlene osobe dobi do 30 godina, i to: – za osobe sa srednjom stručnom spremom (III i IV stepen), prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci, – za osobe za višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom po Bolonjskom sistemu studiranja (180/240 ECTS) i drugim ciklusom (300 ECTS), ukoliko su prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, uz zasnivanje radnog odnosa na period od 12 mjeseci. Cilj ove podmjere je da se što većem broju mladih osoba omogući osposobljavanje za rad u struci i sticanje prvog radnog iskustva u zvanju za koje su se školovale, kroz zasnivanje radnog odnosa, te na taj način poboljša njihova konkurentnost i integracija na tržištu rada. Korisnici ove podmjere treba da osiguraju mentora u zvanju/zanimanju za koje su se školovali. Mentor može biti zaposlenik angažiran na osnovu odluke poslodavca ili druga stručna osoba angažirana na osnovu odgovarajućeg ugovora. U ovoj podmjeri ne mogu učestvovati osobe koje su na bilo koji način stekle radno iskustvo u struci/zvanju za koje su se školovale. 2. Sufinansiranje zapošljavanja osoba sa radnim iskustvom/stažom, dobi do 35 godina, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, i to: – bez obzira na stručnu spremu, na period od šest (6) mjeseci – sa višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom po Bolonjskom sistemu studiranja (180/240 ECTS) i drugim ciklusom (300 ECTS), na period od 12 mjeseci. Cilj ove podmjere je da se što većem broju osoba iz ciljne grupe omogući efikasnija integracija na tržištu rada. Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za podmjeru 1 ili podmjeru 2, kao i period sufinansiranja i broj osoba.

5.2. Zapošljavanje žena 2020 Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja žena, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, i to: – bez obzira na stručnu spremu, radno iskustvo i dob, na period od šest (6) mjeseci, – sa višom (VI stepen) i visokom stručnom spremom (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom po Bolonjskom sistemu studiranja (180/240 ECTS) i drugim ciklusom (300 ECTS), bez obzira na radno iskustvo i dob, na period od 12 mjeseci. PROGRAM SUFINANSIRANJA ZAPOŠLJAVANJA 2020 FZZ 7/21 Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba. Cilj ove mjere je da se nezaposlenim ženama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost, te doprinese povećanju stope zaposlenosti žena.

5.3. Prilika za sve 2020 Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, bez obzira na radno iskustvo, spol, dob i stručnu spremu, i to u trajanju od šest (6) ili 12 mjeseci. U slučaju da se poslodavac opredijeli za zapošljavanje osoba na period od 12 mjeseci, tada se poslodavcu refundira ½ subvencije nakon šestog (6) do 12-tog mjeseca perioda sufinansiranja. Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba. Cilj ove mjere je da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost uz mogućnost pružanja podrške poslodavcu u obliku produženog sufinanciranja zapošljavanja, te doprinese povećanju opće stope zaposlenosti. Korisnici ove mjere mogu biti isključivo poslodavci iz privatnog sektora.

5.4. Doprinos 500 – 2020 Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, bez obzira na radno iskustvo, dob i stepen obrazovanja na period od šest (6) mjeseci. Cilj ove mjere je da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost uz poticanje poslodavaca za osiguravanje više plaće nezaposlenoj osobi/radniku, a koja podrazumijeva podršku poslodavcu isključivo u privatnom sektoru kroz refundiranje iznosa uplaćenih obaveznih doprinosa u visini od 500 KM.

5.5. Zapošljavanje demobiliziranih branilaca/branitelja 2020 Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba u skladu sa članom 2. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica („Službene novine Federacije BiH“, broj 54/19), i to: demobiliziranih branilaca1 i demobiliziranih branilaca dobrovoljaca2 , prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH, prije dana objave Javnog poziva, bez obzira na radno iskustvo, spol, dob i stručnu spremu, i to u trajanju od šest (6) ili 12 mjeseci. U slučaju da se poslodavac opredijeli za zapošljavanje osoba na period od 12 mjeseci, tada se poslodavcu refundira ½ subvencije nakon šestog (6) do 12-tog mjeseca perioda sufinansiranja 1 Demobiliziranim braniocem/braniteljem, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova, koji je učestvovao u pripremama za odbranu ili u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. do 22.04.1996. godine minimalno godinu dana, pod uvjetom da ne postoje okolnosti iz člana 36. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10 i 90/17). 2 Demobiliziranim braniocem/braniteljem dobrovoljcem smatra se i lice koje je kao maloljetno dobrovoljno stupilo u Oružane snage u periodu iz stava (1) ovog člana. Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba. Cilj ove mjere je da se osobama iz ciljne grupe olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost uz mogućnost pružanja podrške poslodavcu u obliku produženog sufinanciranja zapošljavanja, te doprinese povećanju stope zaposlenosti ove kategorije nezaposlenih osoba.

5.6. Periodično/sezonsko zapošljavanje 2020 Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, bez obzira na radno iskustvo, dob i stručnu spremu uz zasnivanje radnog odnosa na period od jednog (1) do šest (6) mjeseci. Poslodavac sa Zavodom/Službom zaključuje ugovor o sufinansiranju zapošljavanja potrebnog broja osoba na period od najduže šest (6) mjeseci. Cilj ove mjere je da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost, te da se poslodavcima osigura radna snaga u skladu sa njihovim potrebama

5.7. Nova prilika 2020 Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, i to: – osoba dobi 40+ prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, bez obzira na spol, stručnu spremu i period nezaposlenosti, – osoba prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH najmanje 12 mjeseci prije dana objave Javnog poziva, bez obzira na spol, dob i stručnu spremu, – osoba niže kvalifikacije ili bez kvalifikacije (NSS, NK, PK) prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, bez obzira na spol, dob i period nezaposlenosti, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) ili 12 mjeseci. U slučaju da se poslodavac opredijeli za zapošljavanje osoba na period od 12 mjeseci, tada se poslodavcu refundira ½ subvencije nakon šestog (6) do 12-tog mjeseca perioda sufinansiranja Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba. Cilj ove mjere je da se nezaposlenim osobama koje su u izuzetno lošoj situaciji na tržištu rada olakša integracija i prekine dugotrajna nezaposlenost, u skladu sa njihovim potrebama.

5.8. Javni radovi i pomoć potrebnima 2020 Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana objave Javnog poziva, bez obzira na radno iskustvo i dob, uz zasnivanje radnog odnosa na period na period od jednog (1) do 12 mjeseci. Cilj ove mjere je ublažavanje socijalnih posljedica nezaposlenosti, te integracija osoba iz ciljne grupe na tržištu rada, kroz vremenski ograničeni radni angažman, čijim angažmanom se doprinosi društveno korisnom radu i pružanju usluga osobama u potrebi. U sklopu ove mjere predviđene su dvije (2) podmjere: 1. Javni radovi – zapošljavanje/radno angažiranje nezaposlenih osoba na period od jednog (1) do četiri (4) mjeseca u oblasti zaštite i očuvanja okoliša, sanacije divljih deponija, uređenja cesta, otklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, zaštite kulturnih spomenika, obrazovnih programa i dr., 2. Pomoć potrebnima – zapošljavanje nezaposlenih osoba na period od jednog (1) do 12 mjeseci u oblasti socijalne zaštite/skrbi, u cilju pružanja podrške specijaliziranim i drugim pravnim subjektima, koji pružaju usluge socijalne zaštite/skrbi, kućne njege, pomoći u kući i sl., osobama u potrebi.

5.9. Tražim poslodavca 2020 Mjera podrazumijeva sufinansiranje zapošljavanja osoba, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH prije dana otvaranja javnog poziva za ovu mjeru, bez obzira na radno iskustvo, dob i stručnu spremu, uz zasnivanje radnog odnosa na period od šest (6) mjeseci ili 12 mjeseci. Nezaposlena osoba iz ciljne grupe se prijavljuje na javni poziv unoseći tražene podatke o sebi u Obrazac – Tražim poslodavca (Obrazac TP) koji sadrži odgovarajuću šifru. Nakon što nezaposlena osoba pronađe poslodavca koji je spreman da je zaposli uz ovu mjeru, poslodavac se, također, prijavljuje za učešće u Programu putem linka na web portalu: www.fzzz.ba, unosi svoje podatke i obavezno šifru iz Obrasca – Tražim poslodavca (Obrazac TP) osobe koju namjerava zaposliti i druge potrebne podatke. Poslodavac se odmah prilikom prijavljavanja na Javni poziv odlučuje za varijantu perioda sufinansiranja i broj osoba. Cilj ove mjere, koja je fokusirana na nezaposlene osobe, da se nezaposlenim osobama olakša integracija na tržištu rada i spriječi dugotrajna nezaposlenost, te da se pojača njihova motivacija i aktivnost u traženju posla, uz pomoć Obrasca za traženje poslodavca (Obrazac TP), čije je trajanje ograničeno do 60 dana od dana preuzimanja sa web portala: www.fzzz.ba.

5.10. Služba u saradnji sa poslodavcima 2020 Mjera podrazumjeva zapošljavanje i obuku za povećanje kompetencija i sticanje dodatnih znanja i vještina osoba, bez obzira na radno iskustvo, spol, dob i stepen obrazovanja, prijavljenih na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH, prije dana podnošenja Obrasca prijave – Služba u suradnji sa poslodavcima 2020 (Obrazac SP), kroz saradnju Službe sa poslodavcem i/ili drugim pravnim subjektima. Cilj ove mjere je podrška razvoju saradnje Službe sa poslodavcima, kroz sufinansiranje zapošljavanja, obuke za povećanje kompetencija i sticanje dodatnih znanja i vještina, obrazovanja odraslih, cjeloživotnog učenja nezaposlenih osoba i dr.

8.2.2020. godine na web portalu Zavoda će biti objavljen Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2020.

Pozivamo potencijalne korisnike da se prije objave javnih poziva upoznaju sa predmetnim programima koji su dostupni na stranici zavoda: www.fzzz.ba .