Ministarstvo civilnih poslova BiH: JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu („Službeni glasnik BiH“, broj 94/16) i člana 2. stav (2) i člana 8. stav (1) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, VM broj143/17 od 6. 6. 2017. godine, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“  za 2017. godinu

 

 Predmet javnog konkursa

 

Odlukom o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“  za 2017. godinu (u daljem tekstu : Odluka o kriterijima) (Prilog 8) utvrđeni su kriteriji i druga pitanja vezana za dodjelu sredstava iz  tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu, koja je objavljena na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

 

Sredstva

Sredstva za tekući grant „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini„ za 2017. godinu u iznosu od 117.000,00 KM predviđena su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2017. godinu.

Najmani iznos sredstava koji se može dodjeliti iz ovog granta iznosi 2.000,00 KM a maksimalni do 25.000,00 KM.

 

Pravo na podnošenje projekata

Pravo na podnošenje projekata, na osnovu objavljenog konkursa za dodjelu sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“  za 2017. godinu imaju;

 1. a)registrirani savezi i udruženja inovatora,
 2. b)sekcije i organizacije tehničke kulture,
 3. c)registrirane naučno-istraživačke organizacije,
 4. d)inovacioni centri, te
 5. e)   inovatori-fizička lica koji su državljani Bosne i Hercegovine sa prijavljenim  prebivalištem u Bosni i Hercegovini.

Subjekti koji su dobili sredstva za projekte u okviru  konkursa za 2015. i 2016. godinu i čiji su projekti u toku, mogu aplicirati na javni konkurs za 2017. godinu ukoliko izvršavaju obaveze iz zaključenog ugovora sa Ministarstvom.

Subjekti koji imaju pravo da apliciraju mogu aplicirati samo sa jednim projektom u okviru ovog granta.

 

Izuzeće

Ukoliko je podnositelj zahtjeva u periodu do 2017. godine dobio sredstva od Ministarstva, a nije izvršio svoje obaveze po osnovu zaključenog ugovora sa Ministarstvom, njegov zahtjev za dodjelu sredstava na osnovu konkursa za 2017. godinu neće se uzimati u razmatranje.

Izuzeće se odnosi i na ovlaštenu osobu koja je zaključila ugovor sa Ministarstvom,  te se neće razmatrati zahtjev drugog pravnog subjekta koji aplicira za sredstva po osnovu objavljenog  konkursa ukoliko se ta osoba javi kao ovlaštena osoba.

 

Namjena sredstava

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svojom odlukom dodjeljuje sredstva iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata koji daju doprinos razvoju tehničke kulture i inovatorstva u Bosni i Hercegovini, te doprinose implementaciji srateških dokumenta u oblasti nauke i inovacija i to kroz:

 1. a)     podršku redovnom radu i programskim aktivnostima udruženja i saveza inovatora i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini;
 2. b)     podršku aktivnostima koje doprinose promociji inovatorstva i tehničke kulutre u Bosni i Hercegovini;
 3. c)     podršku aktivnostima koje doprinose promociji domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;
 4. d)    podršku inovatorima-pojedincima za rad na inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi  prototipa;
 5. e)     podršku aktivnostima koje doprinose primjeni inovacija u privredi.

Troškovi reprezentacije koji se odnose na ishrane i piće ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava, dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona, nisu prihvatljivi.

Fizička lica-inovatori iz odobrenih sredstava ne mogu sebi isplaćivati plaće, honorare, niti plaćati poreze i doprinose na osnovu ličnih primanja.

Sredstva se dodjeljuju namjenski korisniku sredstava za konkretan projekat i nije moguće vršiti naknadnu promjenu korisnika sredstava, niti promjenu samog projekta (npr. umjesto izabranog predložiti drugi projekat odnosno vršiti prenamjenu dodjeljenih sredstava).

 

Kriteriji za vrednovanje podnesenih projekata

Pri  razmatranju podnesenih projekata vrednovat će se:

 1. a)kvalitet projekta i njegov doprinos razvoju inovatorstva i tehničke kulture u Bosni i Hercegovini, te doprinos implementaciji strateških dokumenata u oblasti nauke i inovacija  u BiH i implementaciji priroteta Unije za inovacije, kroz:

1)          Stvaranje inovacione baze, promocije značaja inovatorstva i tehničke kulture u društvu, transferu tehnologija, zaštita intelektualnog vlasništva,

2)          Jačanje saradnje sa  privredom kroz komercijalizaciju i primjenu  inovativnih dostignuća.

 1. b)finansijski i operativni kapaciteti aplikanta, uključujući procjenu realiziranih projekata/programa u protekle tri godine, do sada ostvarena saradnja s međunarodnim partnerima i članstvo u međunarodnim i evropskim mrežama i asocijacijama,
 2. c)održivost projekta i projektnih rezultata u periodu nakon završetka projekta,
 3. d)    izvodljivostprojekta, projektnih aktivnosti i jasnost povezanosti cilja projekta s projektnim aktivnostima, broj građana koji su obuhvaćeni projektom i afirmiranje i angažman mladih,
 4. e) troškovna efektivnost aktivnosti, odnosno usklađenost predviđenih troškova sa ukupnim budžetom projekta i jasna vidljivost traženih sredstava za svaku od planiranih aktivnosti u okviru projekta.

Vrednovanje projekata vršit će se prema kriterijima i bodovima navedenim u Evaluacionom obrascu (Prilog 4) koji je objavljen na web stranici Ministarstva, a koji obuhvataju:

 1. a) tematske kriterije,
 2. b) finansijske i operativne kapacitete aplikanta,
 3. c) relevantnost projekta,
 4. d) efektivnost i izvodljivost aktivnosti,
 5. e) održivost aktivnosti i ciljeva, te
 6. f) budžet i troškovnu efektivnost aktivnosti.

 

Potrebna dokumentacije i način dostavljanja

Podnosilac projekta za dodjelu sredstava iz tekućeg granta “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu“, obavezno prilaže sljedeću dokumentaciju:

 1. a)aplikacioni obrazac, koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 1), sa prijedlogom projekta koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta. Aplikacioni  obrazac mora biti popunjen na računaru,  u suprotnom će se smatrati neurednim i neće se uzeti u razmatranje;
 2. b) finansijski plan projekta, na obrascu za budžet koji je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 2), s izvorima prihoda i očekivanim rashodima koji mora biti popunjen na računaru, potpisan i ovjeren službenim pečatom podnositelja projekta. Obrazac za budžet mora biti popunjen na računaru,  u suprotnom će se smatrati neurednim i neće se uzeti u razmatranje.U budžetu projekta mora biti jasno naznačeno za koje aktivnosti se traže sredstva od strane Ministarstva, a za koje aktivnosti su osigurana sredstva iz drugih izvora;
 3. c) rješenje o registraciji podnositelja projekta, u slučaju da je bilo izmjena i dopuna rješenja, iste se dostavljaju uz osnovno rješenje o registraciji (inovator-fizičko lice dostvalja biografiju koja treba obavezno da sadrži dosadašnje iskustvo u oblasti inovatorstva i postignute rezultate);
 4. d)statut, samo za institute, udruženja i fondacije, a u slučaju da je bilo izmjena i dopuna statuta iste se dostavljaju uz osnovni statut,
 5. e)uvjerenje o poreskoj registraciji podnositelja projekta (identifikacioni broj),
 6. f)rješenje o razvrstavanju podnositelja projekta prema djelatnosti izdato od strane nadležnog zavoda za statistiku, (inovatori fizička lica dostavljaju potvrdu da su članovi nekog od udruženja inovatora),
 7. g)zvaničan dokument banke  o otvaranju transakcijskog računa podnositelja projekta (budžetski korisnici treba da dostave uredno potpisanu i službenim pečatom ovjerenu instrukciju za plaćanje koja podrazumijeva transakcioni račun banke, broj budžetske organizacije, vrstu prihoda i broj općine);
 8. h) subjekti koji su budžetski korisnici i posluju preko računa entiteta, kantona ili općine dužni su dostaviti potpisanu i pečatom ovjerenu Izjavu tog organa, a kojom se potvrđuje da nema smetnji da novac odobren za projekat bude na raspolaganju korisniku sredstava,
 9. i) kopiju godišnjeg obračuna o poslovanju  podnositelja projekta za 2016. godinu, ovjereno od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA),
 10. j) izjava  podnositelja projekta, čija forma je sastavni dio Odluke o kriterijima (Prilog 3), potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta, te ovjerenu od općinskog organa uprave, 
 11. k)CD na kojem je snimljena dokumentacija iz tačke a) i b) ,
 12. l) Ukoliko podnositelj projekta ne može dostaviti neki od obaveznih dokumenata na način predviđen ovom odlukom, dužan je o tome sačiniti pisano obrazloženje koje mora biti potpisano i ovjereno službenim pečatom podnositelja projekta i dostaviti isto uz ostalu raspoloživu projektnu dokumentaciju. Ukoliko se obrazloženje ocjeni opravdanim od strane Komisije takvi podnositelji projekta će se uzeti u razmatranje, kao izuzetak.

 

Podnosilac projekta (inovator – fizičko lice), obavezno dostavlja dokumentaciju pod tač. a) i b) i j), dokument iz tačke g) koji se odnosi na otvaranje žiro računa fizičkog lica, te dodatno dostavljaju uredno potpisanu biografiju, potvrdu da je član nekog udruženja inovatora izdatu od tog udruženja u originalu ili ovjerenoj kopiji, te  potvrdu Instituta za intelektualno vlasništvo da je inovacija/ patent koji se predlaže za dodjelu sredstava, prihvaćen ili dokaz da je zahtjev za prihvatanje inovacije/patenta predat Institutu za intelektualno vlasništvo.

 

Dokumentacija pod  tač. a), b), h) i l) dostavlja se u originalu, dokumentacija  navedena pod tačkama c), d) ,e) i f) dostavlja se u ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tačkom g)  dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji ne starijoj od tri mjeseca, dokument pod tačkom i) dostavlja se u kopiji ovjerenoj od strane Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF-a), odnosno Finansijsko informatičke agencije (FIA), dokument pod tačkom j) dostavlja se potpisan od strane ovlaštene osobe i ovjerena službenim pečatom podnositelja projekta, te ovjeren od općinskog organa uprave. CD se dostavlja sa snimljenom dokumentacijom iz tačke a) i b).

 

Navedena dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti, istim redoslijedom kako je to gore navedeno,  ISKLJUČIVO PUTEM POŠTEMinistarstvu, sa naznakom:

 

„Javni konkurs za dodjelu sredstava iz tekućeg granta

 „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2017. godinu,

Ministarstvo civilnih poslova,

Trg BiH 1, 71 000 Sarajevo“.

 

 

Konkurs je otvoren do14.08.2017.godine

 

Dopuna dokumentacije koja stigne u roku u kome je objavljen konkurs će se prihvatiti, a koja stigne nakon zatvaranja konkursa neće se prihvatiti.

Neblagovremene i nepotpune prijave se ne uzimaju u razmatranje.

 

Ostale napomene:

Sa subjektima kojima budu odobrena sredstva Odlukom o dodjeli sredstava, Ministarstvo zaključuje Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava iz tekućeg granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu“ za 2017. godinu.

Prije zaključivanja ugovora korisnici sredstava se obavještavaju (e-meilom  i telefonski) o Odluci o dodjeli sredstava i odobrenim sredstvima, te se od istih traži da prije zaključivanja ugovora dostave:

 1. a) revidirani budžet u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio ugovora iz stava i isti mora biti potpisan od strane korisnika sredstava i ovjeren pečatom.
 2. b) obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta i isti se unose u ugovor.

Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom, gubi pravo na na korištenje sredstava.

 

U slučaju kada je korisnik sredstava ugovorni organ u smislu člana 4. i 5. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), za nabavku opreme, roba ili usluga, iz sredstva odobrenog projekta korisnik sredstava primjenjuje procedure definirane Zakonom o javnim nabavkama, odnosno doznačena sredstva će utrošiti u skladu s zakonskim propisima i pravdati relevantnim računovodstveno finansijskim dokazima. Ukoliko korisnik sredstava granta nema status ugovornog organa (fizička lica, udruženja, fondacije i sl.), obzirom da se radi o trošenju javnih sredstava, Ministarstvo će internim aktom propisati način trošenja sredstava granta na osnovu kojeg će se obezbijediti transparentno trošenje javnih sredstava.

 

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu za narativni izvještaj (Prilog 5), Obrascu za finansijski izvještaj (Prilog 6) i Obrascu za statistički izvještaj (Prilog 7), a koji su sastavni dio Odluke o kriterijima.

 

Korisnici sredstava kojima budu dodijeljena sredstva u iznosu 25.000,00 KM i više  dužni su angažovati nezavisnu reviziju u skladu sa Međunarodnim revizorskim standardom 4400 – Dogovorene procedure, gdje će se od revizora zahtjevati da provede „Procedure verifikacije troškova projekta“ i dostavi „Izvještaj o stvarnom nalazu – Report of factual findings“. Korisnici sredstava troškove nezavisne revizije mogu planirati u okviru budžeta projekta sa kojim apliciraju na konkurs.

 

Nakon što Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donese Odluku o dodjeli sredstava, korisnici sredstava će biti obavješteni o Odluci i dodijeljenim sredstvima a Odluka o dodijeli sredstava se objavljuje na web stranici Ministarstva i u „Službenom glasniku BiH“.

Subjekti koji ne budu zadovoljavali administrativno-tehničke kriterije će biti obaviješteni o razlozima neispunjavanja istih, kao i subjekti koji nakon evaluacije pristiglih projekata budu imali manje od 55 bodova, i to pisanim putem nakon što Vijeće ministara BiH donese odluku o dodjeli sredstava.

 

Svi prilozi navedeni u javnom konkursu mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

 

Aplikacioni obrazac (Prilog 1)

 

Obrazac za budžet (Prilog 2)

 

Izjava (Prilog 3)

 

Evaluacioni obrazac (Prilog 4)

 

Obrazac za narativni izvještaj(Prilog 5)

 

Obrazac za finansijski izvještaj (Prilog 6)

 

Obrazac za statistički izvještaj (Prilog 7)

 

Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta „Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini“ za 2017. godinu (Prilog 8)

Leave a Comment