KONKURS za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica za studijsku 2019./2020.godinu

Bosna i Hercegovina/Federacija BiH
Zeničko-dobojski kanton
Ministarstvo za boračka pitanja
Na osnovu člana 11. stav (1) Uredbe o stipendiranju redovnog studija branilaca i članova njihovih porodica («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona» broj 4/14. i 1/18.) Ministarstvo za boračka pitanja Zeničko-dobojskog kantona r a s p i s u j e

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija studentima – braniocima i članovima njihovih porodica
za studijsku 2019./2020.godinu

 

 

I. Sredstva namijenjena stipendiranju
Za potrebe stipendiranja redovnog studija (redovni i samofinansirajući studij prvog i drugog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja) na visokoškolskim ustanovama branilaca i članova njihovih porodica u studijskoj 2019./2020.godini osiguravaju se sredstva u Budžetu Kantona u visini od (najmanje) 10% ukupnih budžetskih sredstava Ministarstva za boračka pitanja u 2020.-oj godini.
– Visina stipendije određuje se u sljedećim iznosima:
1) za prvu godinu studija ………………..…. 800 KM;
2) za drugu i ostale godine studija ……… 1200 KM.
– Isplata stipendija se vrši u osam jednakih mjesečnih rata koje iznose :
1) za prvu godinu studija ………………..…. 100 KM;
2) za drugu i ostale godine studija ………. 150 KM.
II. Pravo učešća na konkursu imaju:
a) dobitnici ratnih priznanja ili odlikovanja;
b) ratni vojni invalidi;
c) demobilizirani branioci koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetno lice ili neposredno po punoljetstvu;
d) članovi porodice šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida;
e) članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
f) djeca dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja – do navršene 30.godine života;
g) djeca ratnih vojnih invalida – do navršene 30. godine života;
h) djeca demobiliziranih branilaca koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu – do navršene 30.godine života.
III. Pravo učešća na konkursu, kao posebni korisnici prava po Uredbi, imaju :
a) djeca šehida, poginulih, umrlih, nestalih branilaca, kojim je prestalo pravo na porodičnu invalidninu – do navršene 35. godine života;
b) djeca poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja kojim je prestalo pravo na mjesečni novčani dodatak i djeca umrlih ratnih vojnih invalida koja nisu korisnici prava na porodičnu invalidninu – do navršene 30.godine života;
c) djeca umrlih demobiliziranih branilaca koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje dvije godine i koja su sa istim živjela u zajedničkom domaćinstvu ili su ih isti izdržavali najmanje posljednju godinu dana prije smrti – do navršene 30.godine života.
IV. Pravo učešća na konkursu lica iz tačke II i III imaju pod uvjetom:
a) da su srednje obrazovanje stekli u školama na području Bosne i Hercegovine;
b) da imaju prebivalište na području Kantona u trajanju od najmanje dvije godine neprekidno, osim povratnika u Republiku Srpsku;
c) da prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općinama Kantona;
d) oni ili članovi njihovog porodičnog domaćinstva nisu vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja privrednu ili drugu djelatnost, registriranog kao privredno društvo;
e) čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 610,40 KM ( 80% prosječne neto plaće
isplaćene u Kantonu u prethodnoj godini);
f) da su studij na visokoškolskoj ustanovi upisali do navršene 25.godine života.
Odredba tačke e) ne odnosi se na kandidate – članove porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih
branilaca i umrlih ratnih vojnih invalida i članovi uže porodice poginulih, umrlih ili nestalih dobitnika
ratnog priznanja ili odlikovanja;
Odredba tačke f) ne odnosi se na kandidate – dobitnike ratnih priznanja ili odlikovanja, ratne vojne
invalide i demobilizirane branioce koji su u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1995.godine u sastavu
Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca odnosno 12 mjeseci, ukoliko su u OS pristupili kao
maloljetna lica ili neposredno po punoljetstvu.
V. Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
a) koji su studenti-apsolventi;
b) koji u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisuju istu godinu studija;
c) koji su na vanrednom studiju;
d) koji primaju kredit ili stipendiju drugog davaoca.
VI. Kriteriji za izbor kandidata
Izbor kandidata za dodjelu stipendija vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po
slijedećim kriterijima:
a) ostvaren uspjeh u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini;
b) socijalno-ekonomska situacija;
c) ratna priznanja, ratni staž i invaliditet.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 15. do 21. Uredbe o stipendiranju redovnog
studija branilaca i članova njihovih porodica, istaknutim na oglasnim pločama općinskih službi
nadležnih za poslove branilačko-invalidske zaštite i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web
stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.
VII. Zainteresovani kandidat uz prijavu prilaže sljedeće dokaze :
a) ovjerenu fotokopiju lične karte;
b) dokaz o statusu branioca i člana njegove porodice;
c) uvjerenje o prebivalištu;
d) potvrdu o redovnom studiju;
e) dokaz o ostvarenom uspjehu u prethodno završenoj školskoj/studijskoj godini (ovjerena kopija
svjedočanstva/ uvjerenje o ostvarenom prosjeku ocjena u predhodnoj studijskoj godini);
f) ovjerenu kućnu listu;
g) uvjerenje ili drugi dokaz o prosječnom prihodu za posljednja tri mjeseca za svakog punoljetnog
člana domaćinstva sa kućne liste (za nezaposlene uvjerenje Biroa za zapošljavanje, a za lica koja se
ne vode na evidenciji kopija zdravstvene knjižice);
h) ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti – obrazac SPR 1053
(koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku
godinu;
i) ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
j) izjavu da ne prima stipendiju po drugom osnovu.
VIII. Konkurs ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom kandidati dostavljaju nadležnim službama za
branilačko-invalidsku zaštitu u gradu/općinama u kojima imaju prebivalište i u kojima mogu dobiti
obrasce za prijavu i sve potrebne informacije o postupku izbora kandidata.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.