JAVNI POZIV za podnošenje prijava za programe pomoći održivog povratka „Izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine u periodu 2020. i 2021 godine”

Predmet javnog poziva Predmet ovog Javnog poziva jeste podnošenje prijava/zahtjeva,aplikacija/projekata radi pružanja pomoći u realizaciji projekata izgradnje i sanacije infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka u Bosni i Hercegovini, za sljedeće programe:

1. putne infrastrukture; (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije, itd.)

2. komunalne infrastrukture; (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže, itd.)

3. objekata vjerskog i sakralnog karaktera; (vjerski objekti, memorijalni kompleksi i spomen obilježja, mrtvačnice-gasulhane, groblja-mezarja, prateći objekti, itd.)

4. objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera; (predškolski objekti, školski objekti, dječija igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta, itd.)

5. ostali objekti od značaja za širu društvenu zajednicu; (domovi kulture, društveni domovi, biblioteke, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade objekata, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, itd.)

6. zajednički međuentitetski i međuopćinski projekti i zajednički projekti sa vladinim i nevladinim organizacijama (podrška obnove i izgradnje putne infrastrukture u dijelovima između entiteta, pomoći u obnovi i opremanju objekata obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te ostalih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i podrška organiziranja raznih sportskih, kulturnih i drugih manifestacija).

 

3. Pravo učešća Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti: Organi vlasti, jedinice lokalne samouprave (Opština/Općina/Grad), mjesne zajednice, institucije i vjerske zajednice, te udruženja/organizacije/asocijacije čije su programske aktivnosti usmjerene na proces povratka i njegovu održivost.

Prednost će imati projekti koji su visokog stepena zrelosti i prioritetni za implementaciju, projekti kojima će ciljana grupa-povratnici imati direktnu korist. Projekat treba da dolazi iz povratničke sredine, te direktno doprinosi boljem kvalitetu života povratnika.

Podnosilac prijave obavezno popunjava sve rubrike Prijavnog obrasca i Prijedloga projekta/programa, označuje ponuđene opcije upita i odgovara za vjerodostojnost svih unesenih navedenih podataka. Samo ovako uneseni podaci će se koristiti prilikom vrednovanja prijave.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti predmet daljeg razmatranja. Prijave na Javni poziv će se bodovati na osnovu dostavljenog Prijavnog obrasca, uz uvid u priloženu dokumentaciju.

Obrazac prijave na javni poziv zajedno sa obrascima izjava su dostupni na web stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba, ili se mogu preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Terezija 56. Sarajevo. Dostavljanje prijava na javni poziv se vrši preporučeno poštom na adresu: Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo sa naznakom: Prijava na Javni poziv iz programa održivog povratka „izgradnja i sanacija infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu u mjestima povratka na prostoru Bosne i Hercegovine za 2020 i 2021 godinu“ (Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnosioca prijave, tačnu adresu i broj telefona).

Javni oglas ostaje otvoren 45 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.