JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA „RAZVOJNE AGENCIJE“ D.O.O. ZAVIDOVIĆI

I- Predmet javnog oglasa

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora „Razvojne agencije“ d.o.o. Zavidovići. Nadzorni odbor čine predsjednik i 2 (dva člana).

 • 1 (jedan) član Nadzornog odbora mora biti član Udruženja samostalnih privrednika Zavidovići u skladu sa članom 29. stav 3. Statuta Razvojne agencije d.o.o. Zavidovići.

II- Opis pozicije

Nadzorni odbor Agencije prati i nadzire primjenu Statuta i drugih općih akata Društva, provedbu  zakonitosti u radu i poslovanju Društva, provedbu odluka i zaključaka Skupštine, nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave društva, daje prijedlog izmjena i dopuna Statuta društva koji se dostavlja Skupštini na konačno usvajanje, odlučuje jednoglasno o transakcijama imovinom (kupovina, prodaja, razmjena, lizing) u obimu manjem od trećine knjigovodstvene  vrijednosti po bilansu stanja na kraju prethodne poslovne godine, analizira i usvaja izvještaj Uprave o poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, daje prijedloge Skupštini društva u okviru vršenja nadzora, podnosi Skupštini društva na usvajanje godišnji izvještaj o poslovanju društva koji obavezno sadrži izvještaj o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu, redovno izvještava Skupštinu društva o svom radu, ispituje da li je godišnji obračun sačinjen u skladu sa važećim propisima i poslovnim knjigama, te da li su poslovne knjige uredno vođene, daje instrukcije Upravi društva radi otklanjanja nepravilnosti u radu, pokreće postupak za sazivanje vanredne skupštine ako utvrdi nepravilosti u vođenju poslovnih knjiga ili ustanovi povredu Statuta društva, obavlja i druge zadatke za koje je ovlašten odredbama općih akata Društva ili zadatke koje mu povjeri Skupština.

III- Mandat

Članovi Nadzornog odbora Agencije imenuju se istovremeno na period od  4 (četiri) godine, s tim da po isteku perioda od 2 (dvije) godine od dana imenovanja Skupština društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora biraju imenovani članovi Nadzornog odbora na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora.

Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa članom 7. Odluke o standardima i imenovanjima na upražnjene pozicije u reguliranim tijelima Općine Zavidovići („Službeni glasnik Općine Zavidovići“ broj: 6/14, 1/15, 3/17).

 

IV- Opći  i posebni uslovi

Kandidati za članove Nadzornog odbora dužni su da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03, i 65/13).

 1. A) Kandidati treba da ispunjava slijedeće opće uslove:
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,

2.da je stariji od 18 (osamnaest) godina,  

3.da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou države ili entiteta), u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

 1. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (član IX.1.Ustava Bosne i Hercegovine),

5.da se protiv njega ne vodi krivični postupak,

 1. da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH,

7.da nije član organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH («Službene novine Federacije BiH» broj 70/08),

 1. da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje,
 2. da nije osuđen za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv s dužnošću u nadzornom odboru društva, pet godina od dana pravosnažnosti presude,
 3. da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja,

11.da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova iz nadležnosti Nadzornog odbora.

 

 1. B) Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće posebne uslove:

1.VSS (VII/1), ekonomskog, pravnog ili tehničkog smjera za predsjednika Nadzornog odbora, a za članove može VŠS (VI/1) i SSS (IV/1),

 1. 3 (tri) godine radnog iskustva u struci,
 2. da uživaju ugled u lokalnoj zajednici,
 3. da nije član niti jednog upravnog ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju u više od jednog privrednog društva,
 4. sposobnost za savjesno, odgovorno i odlučno obavljanje upražnjene pozicije,
 5. sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
 6. komunikacijske i organizacijske sposobnosti,
 7. sposobnost tumačenja ekonomskih, tehnoloških i pravnih analiza i propisa,
 8. rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere,
 9. preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca.

 

V- Potrebni dokumenti-sadržaj prijave

Prijava kandidata treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon.

Uz prijavu treba dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 1. dokaz o stručnoj spremi,
 2. dokaz o radnom iskustvu,
 3. izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od 6 mjeseca ili trajni izvod iz MKR-ih),
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseca),
 5. uvjerenje o nekažnjavanju nadležne policijske uprave ( ne starije od tri mjeseca),,
 6. uvjerenje da kandidat nije učinio privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u Nadzornom odboru, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude  od nadležnog Suda ( ne starije od 3 mjeseca),
 7. potvrdu da je član Udruženja samostalnih privrednika Zavidovići ukoliko se kandiduje za člana Nadzornog odbora ispred Udruženja samostalnih privrednika Zavidovići,
 8. ovjerenu izjavu kandidata za alineju 3.,4.,6.,7. i 8.,pod A) i alineju 4. pod B).

 

VI- Ostale odredbe

 

Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor na upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora „Razvojne agencije“ d.o.o. Zavidovići će obaviti intervju. Prije zakazanog intervjua komisija može tražiti podatke i preporuke o kandidatima od strane njihovih neposrednih ranijih rukovodilaca.

Prilikom izbora uzet će se u obzir priznanja i rezultati iz oblasti za koju se kandidat kandiduje.

U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati sa većim stepenom stručne spreme.

Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang listu sa najboljim kandidatima i istu dostaviti predsjedniku Skupštine na dalje razmatranje i konačno imenovanje.

Javni oglas ostaje otvoren  15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja, a objavit će se u „Službenim novinama FBiH“, jednom dnevnom listu, službenoj web stranici Razvojne agencije Zavidovići i službenoj web stranici Općine Zavidovići.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili preporučenom poštom na adresu:

„Razvojna agencija“ d.o.o. Zavidovići, Ul. Radnička broj: 13, 72 220 Zavidovići, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje člana Nadzornog odbora „Razvojne agencije“ d.o.o. Zavidovići- NE OTVARAJ“.

Nepotpune i neblagovremene prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

Tekst javnog poziva možete preuzeti na sljedećem linku:JAVNI OGLAS NO RAZ d.o.o.